Dins de les webs acadèmiques, podem incloure:

  • Webs de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA)
  • Webs de Facultat i de Departament (en extinció, ja que s'integraran en les webs de les UCA)
  • Webs de Doctorat
  • Webs de màster
  • Webs de centres d'estudis

 

Webs de les UCA

Exemple: Unitat de Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials

Aquesta web reuneix tota la informació relacionada amb els estudis que s'imparteixen a la UCA, els tràmits específics, la recerca i l'equip de docents i investigadors (aquestes fitxes personals no s'han de confondre amb les webs personals del PDI).

Cada web es defineix i es desenvolupa de forma independent, segons les necessitats específiques de cada cas, en estreta col·laboració amb la Secretaria de la UCA. La responsabilitat de la informació, així com del manteniment general de la web, recauen en la Secretaria.

 

Webs de Doctorat

Exemple: Doctorat en Humanitats

 

Webs de màster

Exemple: màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

 

Webs de centres d'estudis

Exemple: Centro de estudios filosóficos Eugenio Trías