Introducció 

Amb data 21 de gener del 2005, es va aprovar el Reial decret d'estudis oficials de postgrau (màster i doctorat), per adaptar l'estructura dels estudis universitaris espanyols a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), d'acord amb la declaració de Bolonya de 1999 i les declaracions complementàries.

L'objectiu de la nova estructura dels estudis universitaris és harmonitzar la duració, els mètodes d'aprenentatge i l'avaluació de les activitats acadèmiques de les universitats europees, per facilitar la mobilitat dels estudiants i la seva integració professional en el mercat laboral europeu.

Què és un màster universitari?  

Els estudis de màster inclouen la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, l'objectiu de la qual és l'especialització acadèmica o professional o bé la iniciació en activitats investigadores. Els estudis de màster tenen una càrrega lectiva que oscil·la entre els 60 crèdits (un curs acadèmic a temps complet) i els 120 crèdits ECTS* (dos cursos acadèmics a temps complet) que, una vegada superats, permeten obtenir un títol oficial de màster. 

Segons l'orientació, hi ha tres tipus diferents de màsters universitaris:

  • Professionals, orientats a la capacitació per a la pràctica professional.
  • De recerca, orientats a la capacitació en l'activitat de recerca.
  • Acadèmics, de caràcter mixt, orientats tant a la capacitació per a la pràctica professional com a la capacitació per a la recerca.

Els màsters són la nova via ordinària d'accés al doctorat. Si s'ha cursat un màster universitari -normalment dels orientats a la recerca- es pot accedir a un doctorat, el qual comprèn l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, com a treball original de recerca.

Els continguts i les denominacions dels màsters són decidits per les universitats, amb l'informe favorable previ de la comunitat autònoma i del Consell de Coordinació Universitària.

*ECTS és la sigla corresponent a European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits), que és l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'EEES per garantir l'homogeneïtat i la qualitat dels estudis que ofereixen. Un crèdit ECTS té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiant en el procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques).

Quant valen els màsters universitaris?

L'article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials.

Cada any, el Decret de preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, fixa els preus dels màsters de les universitats públiques de Catalunya. El preu del crèdit ECTS dels màsters de la UPF del curs 2011-2012 oscil·la, generalment, entre els 31,42 i els 45 euros, en funció del grau d'experimentalitat del màster.

Les universitats poden diferenciar el preu dels crèdits per als estudiants estrangers que no siguin ciutadans o residents d'estats membres de la Unió Europea, sense que el preu final pugui excedir quatre vegades els preus fixats pel Decret.