Durada 1 any acadèmic a temps complet
Calendari De setembre a desembre. El pràcticum es fa de gener a juny
Horari
De matins i tardes (40 hores setmanals)
Preu Estudiants UE: 3.420 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 
Places 30
Modalitat Recerca, Acadèmica i Professionalitzadora
Idioma
Castellà (anglès en algunes assignatures optatives) 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte