Els connectors reformulatius catalans: Anàlisi i proposta d'aplicació lexicogràfica

Aquesta tesi doctoral analitza el funcionament dels connectors reformulatius del català més utilitzats i estudia la representació d'aquest tipus d'unitats lèxiques a les obres lexicogràfiques, amb l'objectiu d'aprofundir i refinar la descripció dels connectors reformulatius i de fer una proposta d'aplicació lexicogràfica que en faciliti la representació en els diccionaris.

L'anàlisi se centra en catorze connectors reformulatius: cinc de parafràstics i nou de no parafràstics. L'estudi demostra que cada unitat reformulativa té un nucli estable d'informació i uns altres trets parametritzables en funció del context en què cada unitat apareix. Cada connector pren un valor determinat per la instrucció bàsica que vehicula, el tipus de moviment que permet realitzar i l'abast de la reformulació que efectua.

El treball es complementa amb una proposta de representació lexicogràfica dels connectors reformulatius (ALCOR) implementada en html, hipertextual i dinàmica. Aquesta eina pretén ser una ajuda per als lexicògrafs en la realització de diccionaris i més concretament en la inclusió dels connectors.

This doctoral dissertation analyzes how the most common Catalan reformulation markers work and studies the representation of these lexical units in lexicographic works, in order to present a more in-depth and accurate description of these markers and propose a lexicographic tool which facilitates their representation in dictionaries.


The analysis focuses on fourteen reformulation markers: five paraphrastic and nine non-paraphrastic. The study demonstrates that each reformulation unit is composed by a fixed central point of information and other features that are activated in relation to the context in which each unit occurs. Each marker adopts an specific value due to the basic instruction it transmits, the type of movement it performs and the scope of the reformulation it produces.

The dissertation is completed with an hypertextual and dynamic proposal of lexicographic representation of reformulation markers (ALCOR) implemented by means of html. The goal is that this tool becomes helpful for lexicographers at making dictionaries, and specifically, at representing these kind of units in them.

 

Accés a l'aplicació de la tesi doctoral: ALCOR

Fruit de la consideració que els treballs de recerca han de desembocar necessàriament en la construcció d'eines o de recursos que estiguin directament relacionats amb aplicacions lingüístiques, i del meu interès inicial pels fenòmens linguisticodiscursius, vaig constatar que existia un gran distanciament entre els estudis sobre el discurs d'orientació teoricodescriptiva i els d'orientació aplicada, i vaig plantejar-me la possibilitat de proposar una aplicació que unís tots dos tipus d'estudi.

El meu interès per les peces lèxiques connectives va portar-me a observar preliminarment que la majoria dels connectors utilitzats pels parlants del català no estaven descrits en les obres lexicogràfiques i que, si ho estaven, el seu tractament era asistemàtic i insuficient.

Per aquesta raó, vaig creure que un dels resultats aplicats de l'estudi descriptiu dels connectors reformulatius podria ser un prototip lexicogràfic dels connectors, adreçat al lexicògraf, i amb aquesta idea va néixer ALCOR.

Si feu click sobre la icona podreu accedir a l'aplicació resultat de la meva tesi doctoral. 

 

Data de lectura i qualificació

Barcelona, 21 de maig de 2001
Qualificació: Excel·lent cum laude per unamimitat

Publicacions resultat de la tesi doctoral