IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

  • Cap de la Unitat: Jordi Campos Díaz

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 16 85
A/e: [email protected]

Funcions

Són funcions de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat:

a) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica i assessorar en l'elaboració i el seguiment dels plans directors o d'actuacions.

b) Gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats, els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, així com assessorar als òrgans de govern de la Universitat en aquests aspectes.

c) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant l'organització dels instruments per a la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva.

d) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

e) Assessorar les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat de la docència i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

f) Coordinar i fer el seguiment de les activitats relacionades amb el desplegament de l’administració electrònica, per tal de promoure l’ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris.

La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat s'organitza en els següents àmbits funcionals:

  • Dades i Projectes
  • Estudis i Anàlisi
  • Oficina Tècnica de Qualitat
  • Oficina d’Administració Electrònica

L'àmbit de Dades i Projectes disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions la gestió de dades, enteses com a eina de suport als processos de decisió i de retiment de comptes; així com recollir, reportar i fer el seguiment de la informació i dades demandades pels organismes oficials i altres agents externs.

L'àmbit d'Estudis i Anàlisi disposa, al seu capdavant, d'un coordinador o coordinadora i té com a funcions definir i implantar els manuals d'avaluació docent; dissenyar i executar processos d'avaluació institucional i dotar a l'organització dels estudis i els instruments necessaris per la presa de decisions estratègiques; donar suport a la direcció de la Universitat en l'àmbit de planificació institucional.

L'Oficina Tècnica de Qualitat disposa, al seu capdavant, d'un/a cap d’Oficina i té com a funcions coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials i la tramitació que se'n derivi davant els organismes competents, així com el disseny, l'assessorament i la implementació, en l'àmbit institucional, de tots els processos relacionats amb l'avaluació i la certificació de sistemes de garantia de qualitat, així com de l’acreditació institucional de centres.

L’Oficina d’Administració Electrònica disposa, al seu capdavant, d'un/a cap d’Oficina i té com a funcions coordinar i fer el seguiment de les activitats vinculades al desplegament del projecte de l’administració electrònica de manera continuada i promoure la col·laboració entre les unitats implicades en el projecte.