IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Gerència

  • Gerent: Oriol Escardíbul Ferrà

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 21 09
Fax: 93 542 21 18
A/e: [email protected]

Funcions

  • Administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat.
  • Elaborar la proposta de programació plurianual i l'avantprojecte de pressupost.
  • Exercir, per delegació del rector, la direcció del personal d'administració i serveis de la Universitat.
  • Executar, per delegació del rector, els acords de la Junta de Govern en matèria econòmica i administrativa.
  • Expedir els documents i les certificacions sobre la situació i la gestió econòmica de la Universitat que li siguin sol·licitats.
  • Qualsevol altra funció que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i els reglaments que els desenvolupin o que li deleguin o assignin els òrgans de govern de la Universitat.

Nota biogràfica

Oriol EscardíbulNascut a Barcelona l’any 1970, Oriol Escardíbul és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1993), màster en Relacions Laborals per la Universitat de Warwick (2000) i doctor en Ciències Econòmiques (2002) per la Universitat de Barcelona.
Ha treballat en l’empresa familiar però des de 1994 fins 2018 (durant 24 anys) ha desenvolupat la seva carrera acadèmica a la Universitat de Barcelona, en la qual ha estat docent d’Economia Política, Hisenda Pública i Economia de l’Educació. Pel que fa a la recerca, la seva àrea d’especialització és l’economia de l’educació i l’economia de la cultura.
Ha participat en grups de recerca d’àmbit nacional i europeu i en activitats de transferència i innovació docents.
Alguns dels principals càrrecs acadèmics i de gestió que ha ocupat al llarg de la seva trajectòria han estat els de director del Programa de Recerca en Capital Humà de l’Institut d’Economia de Barcelona (2014-2019), president de l’Asociación de Economía de la Educación (AEDE) durant el període 2016-2018, vicerector d’Economia (2016-2018) i gerent de la Universitat de Barcelona (2018-2021) i assessor dels presidents dels consells socials de l’ACUP (2021).

 

Va ser nomenat gerent el 31 de març del 2022