Vés enrere

Direcció de la Unitat d'Igualtat

  • Directora de la Unitat d'Igualtat: Rosa Cerarols

Adreça postal

Universitat Pompeu Fabra 
Ramon Trias Fargas, 25-27 
08005 Barcelona

Contacte

Telèfon: +34 93 542 2836
A/e: [email protected] 

Funcions

 Són funcions de la Unitat d'Igualtat:

a) Elaborar els informes de diagnosi de l'estat del Pla d'Igualtat i coordinar la implementació del Pla d'Igualtat de la Universitat, a través del mecanisme de seguiment institucional previst en el propi Pla.

b) Fer estudis d'avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment de la legislació sobre igualtat entre dones i homes, i dels plans i mesures que es proposin o s'apliquin per promoure i assolir la igualtat efectiva.

c) Assessorar els diferents òrgans, serveis i unitats acadèmiques i administratives en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, així com proposar i promoure, en el seu cas, mesures correctores de les desigualtats i els incompliments detectats.

d) Coordinar les persones i les unitats involucrades en l'elaboració, l'aplicació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual a la Universitat.

e) Difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació i el desenvolupament del principi d'igualtat entre dones i homes a la UPF i sobre accions per a la seva promoció, així com facilitar que la comunitat universitària pugui plantejar-hi iniciatives, opinions i propostes.

f)  Proposar i promoure mesures que facilitin la formació, la investigació, la transferència, la conciliació i la gestió amb perspectiva de gènere, així com proposar mesures que propiciïn la presència equilibrada d'homes i dones en els òrgans col·legiats.

g) Proposar i promoure mesures que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i que facin efectius els principis de no-discriminació i de respecte a l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere.

h) Prevenir, i en el seu cas tractar, les situacions de violència masclista, LGBTIfòbia i assetjament sexual que afectin els membres de la comunitat universitària d’acord amb els protocols o normativa de la Universitat.

e) Proporcionar serveis d’acompanyament a les persones afectades per les situacions descrites en l’anterior apartat