Una intranet és un espai web adreçat a un col·lectiu determinat de la UPF. Totes es persones que visitin la web hauran d'identificar-se amb el seu codi d'usuari de Campus Global i, a més, hauran de tenir permisos explícits per poder veure (o, si escau, editar) els continguts. 

Segons quina sigui la funció de la intranet, podem distingir entre dos grans grups:

a) Intranets adreçades a un col·lectiu més o menys gran. La informació la manté, tanmateix, un grup reduït d'usuaris (perexemple, els responsables d'un servei). El col·lectiu receptor pot ser tan gran o tan reduït com sigui necessari. Per exemple:

b) Intranets de treball, en què tots els membres autoritzats poden editar la informació. Per exemple:

  • Intranet del personal d'administració d'una UCA
  • Intranet de la Biblioteca, intranet del PIE, etc.