Modificació de dades personals

Procediment

Sol·licitud a través de la PAE (plataforma d'Administració Electrònica)

Quan la modificació de dades faci referència al nom i als cognoms, al document d'identificació, a la data o lloc de naixement o a la nacionalitat, heu d'adjuntar a la sol·licitud un document que ho acrediti.

Termini

Durant tot el curs acadèmic.

Resolució

Podeu consultar els canvis a l'expedient acadèmic al Campus Global.

Modificació de dades econòmiques

Procediment

Sol·licitud a través de la PAE (Plataforma d'Administració Electrònica)

Heu d'adjuntar a la sol·licitud l'ordre de domiciliació directa-SEPA degudament emplenada i signada pel titular del compte, que s'ha de lliurar a la Universitat d'acord amb la normativa d'àmbit europeu (Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març del 2012).

Termini

Durant tot el curs acadèmic.