Descripció

Una tesi doctoral es realitza en Règim de Cotutela internacional quan, sobre la base d'una única defensa, la mateixa tesi dona dret a dos o més títols de doctor/a (un de la UPF i l'altre/es d'universitats estrangeres). Mai serà un títol conjunt.

El títol de Doctor/a inclourà en el seu anvers la diligència “Tesi en règim de cotutela amb la Universitat X” sempre i quan concorrin les circumstàncies següents:

 1. Quan la tesi doctoral estigui supervisada per dos o més doctors/es de dues o més universitats, una espanyola (en aquest cas UPF) i les altres estrangeres, que hauran de formalitzar un conveni de cotutela.
   
 2. Que pel seu treball de tesi doctoral la doctoranda o el doctorand obtingui dos o més títols, un per a cadascuna de les institucions d'educació superior responsables del desenvolupament de la tesi.


D'acord amb la Normativa sobre Cotutela de Tesis de la UPF, el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor/a es repartirà entre les dues universitats per períodes d'estada alternatius a cada una. El temps d'estada mínim en una de les dues universitats no serà inferior a nou mesos i es completarà el període restant a l'altra. L'estada es podrà realitzar en un o en diversos períodes. Les estades i activitats es reflectiran en el conveni de cotutela.

Les tesis en cotutela podran igualment donar lloc a la inclusió de la menció "Doctorat Internacional" en el títol de Doctora o Doctor si es realitzen estades en institucions diferents de les pròpies del conveni formalitzat, sempre que concorrin les circumstàncies establertes per a l'obtenció de la Menció Internacional.

Si la defensa de tesi no té lloc a la UPF, aquesta haurà de ser qualificada atenent els sistemes de qualificació de les dues universitats, per tal d’assegurar la seva qualificació segons la normativa espanyola.

 Procediment

 1. Adreça la sol·licitud de cotutela (PDF, Word) a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat adjuntant la següent documentació:
  - Informes dels directors/es de tesi de cada universitat.
  - Documentació d’accés i matrícula del curs vigent a la universitat d’origen (només per estudiants que han iniciat els estudis de doctorat a l’altra universitat).
  - Currículum vitae i fotocòpia del passaport del directors o directores de les altres universitats.
   
 2. La Comissió Acadèmica avalúa la sol·licitud i, si escau, accepta la cotutela.
   
 3. La secretaria de doctorat et facilitarà el model de conveni de cotutela de tesi de la UPF.
   
 4. T'hauràs de coordinar amb els directors/es de tesi de la UPF i de les altres universitats respecte els canvis i/o modificacions al redactat del conveni i entregar la proposta final a la secretaria del doctorat, per a la seva revisió per la UPF.
   
 5. Tancada la redacció del conveni, la Comissió Acadèmica aprova el conveni específic i l’eleva a la signatura del rector.

Hauràs de:

 • Respectar les normatives vigents de les universitats que formalitzen la cotutela.
 • Fer una estada mínima de 9 mesos a cada institució.
 • Abonar anualment a la UPF totes les matrícules que corresponguin, d'acord amb els preus públics oficials.
 • Fer el tràmit de dipòsit de tesi a la UPF (tant si la defensa té lloc a la UPF o a la universitat estrangera).
 • Sol·licitar l'expedició del títol de doctor/a les universitats participants-

Si ja t'han concedit l'autorització per fer la tesi en règim de cotutela verifica a l'apartat de "Dades de la Tesi", dins el Mòdul de Seguiment de la Tesi Doctoral, que la cotutela de tesi està degudament informada. En cas negatiu, pots posar-te en contacte amb la secretaria del teu Programa de Doctorat.

 Resolució

Correspon a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat atorgar o denegar la sol·licitud d'una tesi en règim de cotutela internacional i aprovar el conveni de cotutela de tesi entre les dues institucions.

La secretaria del programa de doctorat et notificarà la resolució.