Descripció 

El "Doctorat Industrial" és una menció que es concedeix en el títol de doctor/a.

S'atorgarà la menció quan es compleixin les circumstàncies següents:

a) Que la tesi hagi desenvolupat un projecte de recerca d'interès industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o administració pública. En queden excloses les universitats, els organismes públics de recerca (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà fer aquesta menció a qualsevol d'aquestes institucions, excepte a les universitats, sempre que el contingut de la tesi sigui eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la tasca desenvolupada per la doctoranda o el doctorand a l'entitat o empresa s'ha de formalitzar en una memòria cientificotècnica que ha de ser aprovada per la universitat.

b) Que s'hagi subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o administració pública i la universitat per el desenvolupament acadèmic de la tesi doctorat, que establirà, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguin generar.

c) Que l'estudiant de doctorat hagi estat contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupi el projecte de recerca almenys 1 any durant el desenvolupament de la tesi. És necessari que una part substancial de la tesi es desenvolupi a l'empresa, entitat o administració pública.

La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que podrà ser, en el seu cas, Directora o Director de la tesi d'acord amb allò establert en el RD 99/2011. En cap cas el responsable designat per l'empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.

 

ATENCIÓ: A Catalunya existeix des de l'any 2013 el Pla de Doctorats Industrials. Es tracta d'una convocatòria d'ajuts engegada pel Govern de la Generalitat en col·laboració amb les universitats públiques i privades. 

Per més informació pots consultar el Pla de Doctorats Industrials i la web de l'Escola de Doctorat. Si t'interessa inscriure-t'hi, pots consultar els projectes disponibles i presentar la teva candidatura als projectes que t'interessin i que s'ajustin al teu perfil.

També existeix altres fórmules de doctorat industrial com la convocatòria estatal del Ministerio o projectes de recerca col·laboratius directament amb empreses. 

 Procediment

  1. En el cas de participar en un projecte de doctorat industrial aquest ha de tenir el vistiplau de la Comissió Acadèmica del teu programa de Doctorat. Adreça't a la secretaria del Doctorat per a consultes relacionades amb aquest tràmit.
  2. Si ets un/a doctorand/a industrial, verifica a l'apartat de "Dades de la Tesi", dins el "Mòdul de Seguiment de la Tesi Doctoral", que el doctorat industrial està degudament informat. En cas negatiu, pots posar-te en contacte amb la secretaria del teu Programa de Doctorat.

 Resolució

Correspon a la Comissió de Doctorat del teu Programa de Doctorat atorgar o denegar la realització d'un doctorat industrial.

La secretaria del programa de doctorat et notificarà la resolució.

 Normativa 

Art. 15 bis del RD 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (text consolidat amb canvis del Reial decret 576/2023, de 4 de juliol)