Visualització del contingut web

Descripció

La menció "Doctorat Industrial" és una qualificació honorífica que es concedeix en el títol de doctor/a.

 

Requisits

 

El títol inclourà en el seu anvers la menció "Doctor Industrial" sempre que concorrin les següents circumstàncies:

a) L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb l'estudiant de doctorat. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una administració pública.

b) L'estudiant de doctorat haurà de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi a l'empresa o administració pública en la qual es presti el servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental en què participi l'estudiant de doctorat ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.

c) En el cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública en la qual presti servei l'estudiant de doctorat, s'ha de subscriure un conveni de col·laboració marc entre les parts. En aquest conveni s'han d'indicar les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o administració pública, així com el procediment de selecció dels  estudiants de doctorat.

d) L'estudiant de doctorat tindrà un tutor/a de tesi designat/da per la Universitat i  un un responsable designat per l'empresa o administració pública, que podrà ser, si és el cas, director/a de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

ATENCIÓ: A Catalunya existeix des de l'any 2013 el Pla de Doctorats Industrials. Es tracta d'una convocatòria d'ajuts engegada pel Govern de la Generalitat en col·laboració amb les universitats públiques i privades. 

Per a més informació pots consultar el Pla de Doctorats Industrials. Si t’interessa inscriure-t’hi, pots consultar els projectes disponibles i presentar la teva candidatura als projectes que t’interessin i que s'ajustin al teu perfil. 

També existeix altres fórmules de doctorat industrial com la convocatòria estatal del Ministerio o projectes de recerca col·laboratius directament amb empreses.

Procediment

  1. En el cas de participar en un projecte de doctorat industrial aquest ha de tenir el vistiplau de la Comissió Acadèmica del teu programa de Doctorat. Adreça't a la secretaria del Doctorat per a consultes relacionades amb aquest tràmit.
  2. Si ets un doctorand industrial verifica a l'apartat de "Dades de la Tesi", dins el "Mòdul de Seguiment de la Tesi Doctoral", que el doctorat industrial està degudament informat. En cas negatiu, pots posar-te en contacte amb la secretaria del teu Programa de Doctorat.

Resolució

Correspon a la Comissió de Doctorat del teu Programa de Doctorat atorgar o denegar la realització d'un doctorat industrial.

La secretaria del programa de doctorat et notificarà la resolució.