Descripció

La Menció Internacional és una qualificació honorífica que es concedeix en addició al títol de doctor o doctora. El títol podrà incloure en el seu anvers la menció «Doctor Internacional» sempre que es donin les circumstàncies següents:

a) Que, durant el període de de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctora o Doctor, hagis realitzat una o diverses estades durant, almenys, tres mesos de durada fora d’Espanya en una o diverses institucions d’ensenyament superior o centres de recerca de prestigi a fi de complementar i reforçar la teva formació investigadora. En cas de realitzar diverses estades, almenys una d’elles tindrà una durada mínima d’un mes. Les estades i les activitats han de ser avalades per la Directora o Director i autoritzades per la Comissió Acadèmica i, una vegada realitzades i validades per l’entitat d’acolliment, les has de tenir incorporades al document d’activitats.

b) Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i defensat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el teu àmbit d’estudi, diferent a qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d’un país de parla hispana.

c) Que de la tesi hagin emès un mínim de dos informes favorables cadascun d'ells per un expert doctor pertanyent a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola. Aquestes persones expertes no podran coincidir amb les investigadores o investigadors que et van rebre i van fer tasques de tutoria o direcció de treballs en l’entitat d’acolliment.

d) Que almenys una persona experta pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de Doctora o Doctor, i diferent de la persona responsable de l’estada esmentada en el paràgraf a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

 Model informe

Informe experts.eng (proposta de model no obligatòria)

 Resolució

Correspon al Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat acordar atorgar o denegar la Menció Internacional en el Títol.

La secretaria del programa de doctorat et notificarà la resolució.

 Normativa

Art. 15 del RD 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (text consolidat amb canvis del Reial decret 576/2023, de 4 de juliol)