Descripció

La Menció Internacional en el títol de doctor/a és una qualificació honorífica que es concedeix en addició al títol de doctor/a. El títol podrà incloure en el seu anvers la menció <<Doctor Internacional>> sempre que cumpleixis els requisits següents:

a) Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de doctor, hagis realitzat una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o fent treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i les has de tenir incorporades al document d'activitats del doctorand.

b) Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el teu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, informes i experts procedeixin d'un país de parla hispana.

c) Que de la tesi n'hagin emès informe un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola.

d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada a l'apartat a), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

 

ATENCIÓ: tot i que l'estada pot ser feta de manera contínua o en diferents períodes, la institució on es realitza ha de ser sempre la mateixa.

 Model informe

Informe experts.eng (proposta de model no obligatòria)

 Resolució

Correspon al Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat acordar atorgar o denegar la Menció Internacional en el Títol.

La secretaria del programa de doctorat et notificarà la resolució.

 Normativa