Descripció

Matriculats a partir del curs 2023-2024

La tesi doctoral s’ha de dipositar abans que finalitzi el 4t curs acadèmic a temps complet o el 7è en cas de doctorands a temps parcial, a comptar des que el doctorand es va matricular.

Quan el doctorand o doctoranda segui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la durada serà d'un màxim de 6 anys a temps complet i de 9 a temps parcial. El grau de discapacitat ha d'estar acreditat i informat a l'aplicatiu informàtic de gestió. 

Abans de la finalització dels terminis anteriors, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit, la Comissió Acadèmica pot autoritzar una pròrroga d'un any més. 

Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere o qualsevol altre situació contemplada a la normativa vigent interrompran el còmput de termini límit de durada dels estudis. 

Durant el període de 4 anys (o 5 en cas de TP), o durant el període de 6 anys -en el cas que el doctorand hagi acreditat una discapacitat (o 9 anys TP) es pot sol·licitar una interrupció temporal voluntària per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. En cap cas es pot sol·licitar la interrupció voluntària durant el període de gaudi de la pròrroga. 

 

Matriculats abans del curs 2023-2024

La tesi doctoral s’ha de dipositar abans que finalitzi el 3r curs acadèmic a temps complet o el 5è en cas de doctorands a temps parcial, a comptar des que el doctorand es va matricular.

Els doctorands poden demanar una pròrroga d'un any si transcorregut aquest termini no han fet el dipòsit de la tesi. En casos excepcionals, tenen la possibilitat d'una 2ª pròrroga d'un any.

Durant el període de tres anys (o 5 en cas de TP), els doctorands poden sol·licitar una interrupció temporal voluntària per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. En cap cas es pot sol·licitar la interrupció voluntària durant el període de gaudir d’alguna de les pròrrogues. A més, hi ha situacions de baixes per motius de salut o relacionades amb la maternitat o paternitat que també allarguen el termini per dipositar.

*No tots els programes de doctorat autoritzen segones pròrrogues.

 Procediment

Qualsevol sol·licitud relacionada amb la duració l'hauràs d'adreçar a la secretaria dels teus estudis. 

Heu de tenir en compte:

  • Cada programa de doctorat pot establir el format i contingut de la sol·licitud de pròrroga. 
  • Les peticions han de ser comunicades en el moment en que tenen lloc i no amb caràcter retroactiu.

 Normativa

Art. 3 del RD99/2011 (als alumnes matriculats abans del curs 2023-2024 els és d'aplicació el text del RD99/2011 anterior a la modificació incorporada pel RD576/2023)