Defensa de la Tesi Doctoral

 Descripció 

L'acte pel qual presentes davant d'un tribunal i en sessió pública la teva tesi doctoral.

L'acte consisteix en una exposició per part teva del treball d'investigació realitzat, la metodología emprada, el contingut i les conclusions, amb una especial menció a les tevés aportacions originals.

Els membres del tribunal i qualsevol altre doctor present a l'acte podrá les qüetions que considerin oportunes.

 Termini

El termini màxim per defensar la tesi és de 6 mesos a comptar des del nomenament del tribunal de la tesi (ampliable per la Comissió Acadèmica per causes justificades).

No es poden programar defenses de tesis pel mes d'agost.

 
 

Qualificació de la Tesi Doctoral

 Descripció 

La tesi doctoral serà qualificada com "NO APTE", "APROVAT", "NOTABLE" i "EXCEL·LENT" 

El tribunal podrà proposar que la tesis obtingui  la menció "cum laude" si s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat.

 Normativa