Descripció

Un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral hauràs d'efectuar el dipòsit. És el pas previ a la defensa de la tesi doctoral.
 

Matriculats a partir del curs 2023-2024
Has de dipositar la tesi doctoral abans que finalitzi el quart curs acadèmic des de que et vas matricular. Si se't va autoritzar la dedicació a temps parcial, llavors has de dipositar la tesi abans que finalitzi el setè curs acadèmic
La secretaria del programa de doctorat t'informarà del lloc on fer el dipòsit de la tesi i el lliurament de tota la documentació.

IMPORTANT: Abans de dipositar la tesi, aquesta haurà de comptar amb un mínim de dos informes emesos per persones doctores expertes en la matèria, externes a la universitat, que podran proposar aspectes de millora. Per a més informació, contacta amb la secretaria dels teus estudis.
En funció del contingut dels informes, la Comisió acadèmica et donarà un termini i, si és el cas, hauràs d'incloure les modificacions pertinents a la tesis doctoral abans del seu dipòsit.


Matriculats abans del curs 2023-2024
Has de dipositar la tesi doctoral abans que finalitzi el tercer curs acadèmic des de que et vas matricular. Si se't va autoritzar la dedicació a temps parcial, llavors has de dipositar la tesi abans que finalitzi el cinquè curs acadèmic.
La secretaria del programa de doctorat t'informarà del lloc on fer el dipòsit de la tesi i el lliurament de tota la documentació.

 

Recomanem revisar l'apartat "Durada dels estudis de doctorat"

 Documentació

La secretaria del programa de doctorat t'informarà de la documentació que cal lliurar per fer el dipòsit. Consulta la nova guia per elaborar la tesi i publicar-la a la TDX.

Els impresos que necessitaràs te'ls pots descarregar aquí:

La Comissió Acadèmica de cada Programa de Doctorat fixa el número d'exemplars de la tesi doctoral en paper que cal presentar:

 Cal tenir en compte

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'autorització del dipòsit. En cas de no autorització, la Comissió haurà de comunicar les raons a la doctoranda o doctorand i a la directora o director de tesi.

Quants dies ha d'estar dipositada a biblioteca? 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit.

La secretaria del programa de doctorat trametrà l'exemplar de la teva tesi a la biblioteca i quedarà dipositada durant 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit per tal que els doctors de la Universitat puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la comissió acadèmica amb les consideracions que creguin oportunes.

 Normativa

Art. 16 i 17 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat

Art. 13 i 14 del RD99/2011