Descripció 

Anualment, la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat avaluarà el teu progrés en el desenvolupament de la tesi doctoral

Quines són les qualificacions possibles?

  • Avaluació positiva
  • Avaluació negativa

Conseqüències de l'avaluació negativa

  • En cas d'avaluació negativa, degudament motivada, el doctorand serà novament avaluat en el termini de sis mesos a comptar des de l'anterior avaluació.
  • A aquests efectes, el doctorand elaborarà un nou Pla de Recerca.

MOLT IMPORTANT: En cas de produir-se una segona avaluació negativa seràs baixa definitiva del programa.

 Termini

Anualment, en el període en que cada Comissió Acadèmica determini.

 Documentació que s'avalua

  • Document d'Activitats
  • Pla de Recerca
  • Els informes del director de tesi i el tutor

 A tenir en compte

Cada any matricularàs en els terminis establerts,  la tutela acadèmica, amb independència de la qualificació obtinguda a l'avaluació corresponent.