Descripció

El doctorand, la universitat, el tutor i el director de tesi, signareu un compromís documental (compromís documental per codirecció) en el qual s'establiran les funcions de supervisió dels doctorands.

Termini

Aquest compromís es signarà al més aviat possible un cop tinguis assignat un director de la tesi.

Procediment

La secretaria del programa de doctorat et lliurarà aquest document i s'ocuparà de recollir la resta de les signatures.

Un cop signat per tothom, la secretaria et retornarà l'original signat.

Cal tenir en compte

En cas que hi hagi un canvi de tutor o director de tesi o una inclusió o supressió d'un codirector, serà necessari signar un nou Compromís Documental.