Descripció

Pots sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que la teva tesi doctoral sigui codirigida per més d'una directora o director (máxim tres), sempre i quan hi hagi raons de caire acadèmic que així ho aconsellin, com pot ser el cas d'interdisciplinarietat temàtica, i que compleixin amb els requisits en quan a experiència investigadora quan hi hagi raons de caire acadèmic o d'interdisciplinarietat temàtica o quan es tracti de programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. 

Les codireccions han de ser aprovades per la Comissió acadèmica, que podrà revocar la seva decisió amb posterioritat si finalment, segons el seu judici, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

 Procediment

  1. L'estudiant ho sol·licita a través de la Seu electrònica.
    Cal aportar :
    - Informe de la directora o director de la tesi, en el qual accepta la incorporació d'un nou director/a
    - Acceptació del nou director/a de la tesi doctoral
     
  2. La Comissió Acadèmica, autoritza si escau, la incorporació d’un nou director/a de tesi.

 Normativa