Descripció

Un cop admès al programa de doctoratse t'assignarà una Directora o Director de tesi, espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti serveis. 

Així mateix, se t'assignarà un tutor o tutora vinculat al programa, que podrà coincidir o no amb la Directora o Director de la tesi doctoral amb experiència investigadora acreditada, a qui correspondrà vetllar per la interacció entre la Comissió Acadèmica i tu. 

NOTA: S'entén per experiència investigadora acreditada la possesió de, com a mínim, un període d'activitat investigadora reconeguda per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), o, en cas que no s'estigui en disposició de poder-ho acreditar per aquesta via, tenir mèrits de recerca equiparables, segons l'establert a la normativa de la pròpia universitat. 

 Normativa