Descripció 

Si un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, i sempre abans que hagi estat dipositada, el doctorand o doctoranda comunica que a la seva tesi participen empreses, que hi ha conveni de confidencialitat o la possibilitat de generar patents que recaiguin sobre el contingut, declara que n'és l'autor i que l'ha generada íntegrament, i per tant sol·licita un procés especial per assegurar que es desenvolupi l'avaluació i l'arxivament electrònic de la tesi doctoral preservant la publicitat de certs aspectes.

 Procediment

Prèviament al dipòsit de la tesi, amb prou l'antel·lació, l'estudiant ha de presentar a qualsevol seu del Registre de la UPF una sol·licitud, adreçada a la Comissió Acadèmica del seu Programa de Doctorat, demanant que vol presentar la tesi amb algun procés de protecció i/o acord de confidencialitat associat. A aquesta sol·licitud s'hi ha d'adjuntar:

  • Un exemplar de la tesi a text complet i un exemplar de la tesi xifrada (que és la que es publicaria a TDX). L'exemplar xifrat ha de permetre fer-se una idea del treball de recerca dut a terme i ha d'indicar els punts que han estat eliminats o xifrats; per tant, només cal encriptar els elements que són indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats. Si la Comissió Acadèmica no ha donat cap instrucció específica respecte al xifratge, l'estudiant pot adreçar-se a La Factoria (Biblioteca/CRAI de la UPF), que li donarà suport tècnic per a xifratge.
  • L'original o una còpia compulsada dels documents que acreditin que la seva tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència de coneixement i tecnologia.
  • Informe favorable a la sol·licitud del director/a de la tesi doctoral.

 Circuit

1. Autorització de la Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica avaluarà la petició i resoldrà la sol·licitud, que serà notificada a l'estudiant en el termini màxim de 10 dies hàbils. La sol·licitud només s'accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció o transferència.

Es pot requerir a l'estudiant que modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral. També se li pot demanar que aporti tota la documentació complementària que necessiti per valorar la seva sol·licitud. La resolució es comunicarà al doctorand/a, al director/a i al tutor/a (si n'hi ha).

Els membres de la Comissió Acadèmica tenen el deure de mantenir la confidencialitat absoluta del contingut de la tesi doctoral. En aquest sentit, han de signar un compromís de confidencialitat.
 

2. Autorització del dipòsit de la tesi (exposició pública a la biblioteca)

Un cop autoritzada la possibilitat de dipositar una tesi amb processos de protecció i/o acords de confidencialitats associats, l'estudiant sol·licitarà a la Comissió Acadèmica l'autorització per dipositar-la.

La tesi presentada a la Comissió Acadèmica per a l'autorització del dipòsit, i també la tesi objecte de dipòsit, serà l'exemplar de la tesi xifrada que ha estat prèviament autoritzat per la mateixa Comissió Acadèmica.

 A tenir en compte

Els membres del tribunal que han de jutjar la tesi doctoral han de tenir-ne la versió completa. Caldrà advertir-los expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció i que tenen l'obligació de mantenir el secret sobre el contingut. En aquest sentit, abans de la remissió de la tesi doctoral, els membres del tribunal han de signar un compromís de confidencialitat.

 Publicació en el repositori TDX

Només es publicarà al repositori TDX l'exemplar xifrat. Si és voluntat del doctor/a, quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de coneixement es pot substituir per la versió completa.
 

 Normativa

Procediment aprovat pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de 19 de maig de 2014, sota el precepte de l'article 14.6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que atorga a les universitats la potestat d'habilitar els procediments necessaris per assegurar la no publicitat de determinats aspectes del contingut de la tesi, quan concorrin circumstàncies excepcionals que requereixin preservar-ne la confidencialitat.