La càtedra Pompeu Fabra es proposa quatre objectius:

  1. Ser en ella mateixa una mostra explícita del compromís de la Universitat amb la llengua i cultura catalanes promovent activitats d'extensió social de temes que concerneixen la catalanitat.
  2. Impulsar activitats i recerca a fi d'optimitzar la promoció de l'ús i la qualitat de la llengua i la difusió de la cultura catalana en diversos àmbits d'estudi, recerca i difusió a la Universitat.
  3. Col·laborar amb altres entitats en el seguiment de la qualitat de la llengua i catalitzar i difondre arreu les activitats, coneixements i experiència relacionats amb la llengua i la cultura catalanes.
  4. Emprendre iniciatives, eventualment també amb altres institucions, per a estendre i reforçar el coneixement de la personalitat científica de Pompeu Fabra així com del seu compromís cívic i cultural.

Alguns dels temes que interessen a la càtedra Pompeu Fabra són els següents:

  • La llengua com a estructura en permanent evolució i en el seu equilibri entre diversitat i eficiència.
  • Les condicions socials de la llengua catalana i les seves relacions amb el castellà com a llengua de l'Estat, l'anglès com a llengua de comunicació internacional, el conjunt de les llengües romàniques i les llengües nouvingudes que formen part de l'entorn més immediat.
  • La traducció i la interpretació com a eines d'externalització del coneixement i l'experiència catalans.
  • L'espai català com a espai de comunicació i difusió del coneixement científic i tècnic i eina de vertebració der la comunitat catalanoparlant.
  • Les tecnologies al servei de l'ús digital de la llengua catalana i de difusió de la cultura i la producció científica internacionals en entorns multilingües.