1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió d’11 de desembre del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF i de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

 
Proposta de modificació i programació universitària del curs 2020-2021.
Proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat.
Proposta de modificació de la Regulació de l'Escola de Doctorat.
Proposta de Bases dels Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF. Curs 2019-2020.
Proposta de Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF. Curs 2019-2020.

5è. Proposta de canvi de denominació de l’institut universitari de recerca, adscrit a la UPF, Barcelona Graduate School of Economics.

6è. Proposta de ratificació del reglament de règim intern de BIST Dolors Aleu Graduate Center, centre adscrit a la UPF.

7è. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador:

 
Proposta d’acord sobre les despeses de primera instal·lació als professors tenure-track.
Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de recerca al professorat funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2019.  

8è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca:
 
Proposta de creació de la spin off Uni-Large, S.L.
Proposta de rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L
Proposta de constitució de “l’Asociacion Barcelona LegalTech Hub”.
Proposta de Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2020
Proposta de reconeixement d’unitats de recerca i de baixes de grups de recerca UPF.

9è. Proposta de Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca.

10è. Proposta de Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al fons d’igualtat de la UPF.

11è.Proposta de desplegament de la Xarxa d’Innovació Educativa.

12è. Proposta d’aprovació de regulació de l’autorització de despesa de caràcter pluriennal.

13è. Proposta de modificació del Reglament Electoral de la UPF.

14è. Proposta d’acord de tramitació i documentació de determinades propostes davant del Consell de Govern.

15è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

16è. Ratificació de convenis.

17è. Afers de tràmit.

 
Proposta de modificació del calendari acadèmic per al curs 2020-2021.

18è. Torn obert de paraules.
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió d’11 de desembre del 2019
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern d’11 de desembre del 2020.

3. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF i de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

El Consell de Govern, a proposta Consell del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, acorda concedir el títol de doctora honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Dra. Christiane Nüsslein-Volhard, en reconeixement a la seva trajectòria investigadora excepcional que ha permès identificar els gens que regulen el desenvolupament dels organismes vius i descobrir principis generals del desenvolupament embrionari. La Dra. Christiane Nüsslein-Volhard és, a més, un exemple d’honestedat i compromís de la recerca científica amb la societat.  

4. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

 

Proposta de modificació i programació universitària del curs 2020-2021

1. S'aprova la programació universitària per al curs 2021-2022, que consta com annex 1.

2. S'aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2020-2021, que consta com annex 2.

 

Proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat

La regulació dels estudis de doctorat va culminar amb l'aprovació del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i que ha suposat un pas endavant en l'elaboració del marc normatiu dels doctorats, atès que regula exclusivament l'organització dels estudis de doctorat.

Amb data 20 de juny del 2012, el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Doctorat pel qual s’ha regulat tota l’activitat acadèmica de doctorat des de la  implantació d’aquest Reial Decret 99/2011.

Les modificacions que a continuació es proposen provenen, per una banda de l’anàlisi de l’experiència acumulada durant aquests set cursos acadèmics i de les reflexions i debats mantinguts en diferents sessions del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. Per altra banda, alguns dels canvis són conseqüència de les necessàries adaptacions a les modificacions del Reial Decret 99/2011 que han tingut lloc durant aquest període.

En qualsevol cas, tots els canvis mantenen o amplien, en alguns casos, el  grau de flexibilitat de cada un dels programes de doctorat de la universitat.

Per tot això exposat, el Consell de Govern acorda modificar la Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Doctorat, en els termes següents:

Primer. Modificar l’article 4, afegint el punt 4.3, que queda redactat de la manera següent:

4.3 El canvi de dedicació de temps complet a temps parcial s’ha de sol·licitar abans que finalitzin el tres anys de termini per dipositar la tesi doctoral. En cap cas es pot sol·licitar durant el període de gaudi d’alguna de les pròrrogues previstes en l’article 15.

Segon. Modificar el primer paràgraf de l’article 5.2, que queda redactat de la manera següent:

“A cada doctorand li serà assignat un director de tesi en el termini màxim establert per la normativa vigent a comptar des del moment de la formalització de la matrícula.”

Tercer. Modificar l’article 11.2, que queda redactat de la manera següent:

“11.2. La tesi doctoral pot estar formada per un compendi d'obres obtingudes a partir de la pròpia investigació del doctorand o doctoranda. En aquest cas, la tesi doctoral ha d'incloure una memòria en què es presenti la tesi defensada, amb un capítol introductori i unes conclusions finals.

Les obres a les quals fa referència el paràgraf anterior han d'haver estat realitzades després de la  primera matrícula al programa de doctorat i d'acord amb el seu pla de recerca.”

Quart. Modificar l’article 15, que queda redactat de la manera següent:

Article 15. Termini per al dipòsit de la tesi doctoral

15.1. Terminis i pròrrogues

La tesi doctoral s'ha de dipositar abans que finalitzi el tercer curs acadèmic, o el cinquè en el cas dels doctorands a temps parcial, des que el doctorand o doctoranda es va matricular. Si un cop transcorregut aquest termini de tres o cinc anys, segons correspongui, el doctorand o doctoranda no ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat podrà autoritzar una pròrroga d'un any, o de dos anys en el cas dels doctorands a temps parcial, que excepcionalment es podrà ampliar un altre any addicional, en les condicions que s'hagin establert en el programa de doctorat. Si en aquest darrer termini el doctorand o doctoranda no diposita la tesi doctoral, causarà baixa definitiva del programa.

15.2. Situacions de baixes per motius de salut o relacionats amb la maternitat o paternitat

En cas que el doctorand es trobi en una situació d'incapacitat per motius de salut (inclòs el risc durant l’embaràs) el termini per dipositar la tesi doctoral s'ampliarà en els termes següents:

Si el doctorand té un contracte laboral, s’ampliarà en el temps en que el doctorand estigui de baixa mèdica.
Si el doctorand no té cap contracte laboral, s’ampliarà en el temps que estableixi una comissió creada expressament  per a cada situació. Per evitar conflictes d’interessos en cap cas el coordinador del programa de doctorat ni cap persona vinculada al programa en formarà part. Aquesta comissió sol·licitarà, entre d’altre documentació, l’informe mèdic, un informe del director de tesi i un informe del coordinador del programa de doctorat.

En el cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment el termini per dipositar la tesi doctoral s’ampliarà en el termini màxim que la normativa laboral reconeix com “període de descans o permís als empleats i empleades”.

15.3. Situacions d’interrupció temporal voluntària  

Els doctorands poden sol·licitar una interrupció temporal voluntària, per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud haurà de ser aprovada per la comissió acadèmica del programa de doctorat la qual valorarà la necessitat de sol·licitar el corresponent informe al director de la tesi doctoral.

La interrupció temporal voluntària s’ha de sol·licitar abans que finalitzin el tres anys (estudiants a temps complet) o cinc anys (estudiants a temps parcial) de termini per dipositar la tesi doctoral. En cap cas es pot sol·licitar durant el període de gaudi d’alguna de les pròrrogues previstes en l’apartat 15.1.”

Cinquè. Modificar l’article 16, que queda redactat de la manera següent:

Article 16. Dipòsit de la tesi doctoral

16.1. Un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda l'ha de dipositar en el lloc i forma que estableixi la comissió acadèmica del programa de doctorat segons el procediment de dipòsit desenvolupat per l’Escola de Doctorat.

16.2. La sol·licitud de dipòsit ha d'anar acompanyada d'un informe favorable del director o directora de la tesi, que ha de ser exhaustiu; d'un exemplar de la tesi doctoral editat en paper en les condicions que determini el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat; d'un exemplar de la tesi en format electrònic, i d'una declaració d'autoria de la tesi.

16.3. La comissió acadèmica del programa de doctorat procedirà aleshores, a la vista de la documentació presentada, a autoritzar o no el dipòsit de la tesi doctoral. En cas que no l'autoritzi, la Comissió justificarà expressament al doctorand o doctoranda i al director o directora de la tesi les raons de la seva decisió.

16.4. La comissió acadèmica del programa de doctorat comunicarà el dipòsit de la tesi doctoral per tal que se'n faci difusió, sense perjudici del que estableix l'article 19. La tesi doctoral quedarà dipositada durant set dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data del dipòsit, per tal que els doctors puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a l’Escola de Doctorat amb les consideracions que creguin oportunes.

16.5. La consulta de la tesi doctoral s'efectuarà en condicions que permetin preservar-ne l'originalitat i la confidencialitat del contingut. Amb aquesta finalitat, únicament hi podran accedir aquelles persones que acreditin tenir la condició de doctor, es limitarà el temps de consulta i s'habilitarà un espai determinat, per efectuar aquest tràmit.

16.6. En els casos de tesis doctorals en les que hi participen empreses amb les quals s’hagin subscrit convenis de confidencialitat o tesis doctorals que poden generar patents, la Universitat, per mitjà de la seva Escola de Doctorat, establirà els mecanismes i procediments necessaris que assegurin que l’autorització del dipòsit de la tesi doctoral es realitza amb totes les garanties de confidencialitat necessàries.”

Sisè. Modificar l’article 17,  que queda redactat de la manera següent:

“17.1. Proposta de tribunal

El director o directora de la tesi trametrà al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, a través del mitjà que l’Escola de Doctorat habiliti a aquests efectes,  una proposta de tribunal de tesi que comptarà amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat. La Comissió Acadèmica facilitarà al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat tota la documentació que el procés d'avaluació de la tesi doctoral hagi generat, per a la seva tramitació. La Comissió Acadèmica podrà establir un termini màxim perquè el director de tesi trameti la proposta del tribunal.

La proposta de tribunal ha d'incloure tres membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, dels quals la majoria han de ser membres externs a la Universitat i a les institucions col·laboradores en el programa de doctorat. En el tribunal no pot haver-hi més de dos membres de la mateixa universitat o institució. Quan calgui convocar un suplent a l'acte de lectura, s'ha de donar preferència, si escau, a aquell que permeti que el tribunal quedi format per membres d'universitats o institucions diferents.

No poden formar part del tribunal nomenat el director o directora de la tesi doctoral ni el tutor o tutora, excepte en els casos en què les tesis siguin presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que prevegin aquesta possibilitat.

Aquesta proposta ha d'anar acompanyada d'un informe d'idoneïtat de cadascun dels cinc membres proposats respecte a la matèria de la tesi. En cas que el director o directora de la tesi doctoral no formuli la proposta de composició del tribunal dins el termini esmentat, el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat podrà procedir a nomenar el tribunal en els termes establerts en aquest article.

17.2. Aprovació i nomenament del tribunal

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha de designar un president o presidenta, un vocal i un secretari o secretària d'entre els membres del tribunal titular, així com un primer vocal suplent i un segon vocal suplent. En cas de renúncia per causa justificada de qualsevol membre titular del tribunal, es procedirà a substituir-lo pel primer vocal suplent o, subsidiàriament, pel segon vocal suplent.

17.3. Confidencialitat dels membres del tribunal

En els casos de tesis doctorals en les que hi participen empreses amb les quals s’hagin subscrit convenis de confidencialitat o tesis doctorals que poden generar patents, la Universitat, per mitjà de la seva Escola de Doctorat, establirà els mecanismes i procediments necessaris que assegurin que els membres del tribunal mantindran el secret sobre el contingut de la tesi doctoral.

17.4. Dret d’assistència

Els membres del tribunal externs a la Universitat Pompeu Fabra podran sol·licitar una compensació econòmica  en concepte  d’indemnització per raó de servei, en base a la normativa vigent establerta.”

Setè. Modificar l’article 18.1, que queda redactat de la manera següent:

18.1. Termini màxim per defensar la tesi

El termini màxim per defensar la tesi doctoral és de sis mesos a comptar des del moment en què es va nomenar el tribunal de la tesi doctoral. La comissió acadèmica de cada programa de doctorat podrà autoritzar una ampliació d'aquest termini quan es donin causes justificades.”

Vuitè. Modificar l’article 18. 4, que queda redactat de la manera següent:

18.4. Qualificació de la tesi doctoral

Els membres del tribunal emetran un informe i qualificaran globalment la tesi en els termes que estableixi la normativa aplicable. El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció "cum laude" si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat. Un cop tancada la sessió de defensa de la tesi doctoral s'ha de fer l'escrutini dels vots de la menció "cum laude" en un acte diferent.”

Novè. Modificar l’article 19.2,  que queda redactat de la manera següent:

19.2. En els casos en què, d'acord amb el que disposa l'article 14.6 del Reial Decret 99/2011, la comissió acadèmica hagi previst la possibilitat de restringir parcialment la publicitat de la tesi, el doctorand o doctoranda ho ha de posar en coneixement de l'Escola de Doctorat i ha de subministrar un exemplar de la tesi en el qual s'hagin eliminat els aspectes que siguin objecte d'especial protecció i un exemplar a text complert que, en compliment de la normativa preceptiva, quedarà a l’Arxiu de la universitat. Aquest exemplar queda sota compromís de confidencialitat durant el termini que acordi la Comissió acadèmica del programa de doctorat.

Desè. Modificar la disposició addicional, que queda redactada de la manera següent:

Disposició addicional. Experiència investigadora acreditada

Sempre que en aquesta normativa s'exigeixi una experiència investigadora acreditada, s'entendrà que serà aquella que determini la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.”

 

Proposta de modificació de la Regulació de l'Escola de Doctorat

Primer. El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, disposa que les universitats poden crear escoles de doctorat, d'acord amb el previst a la legislació universitària d'aplicació, amb la finalitat d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat.

Als efectes de regular, en desenvolupament de l'article 158 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra el marc per a la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, el Consell de Govern en la seva sessió de 13 de juliol del 2011 va acordar el procediment de creació de l’Escola de Doctorat i va definir en el seu article quart les funcions d’aquesta escola.

Algunes de les competències assignades a l’Escola de Doctorat eren exercides fins aquell moment per la Comissió de Postgrau i Doctorat. D’entre aquestes competències figura encara en aquesta Comissió la competència sobre “l’homologació i equivalència de títols oficials de postgrau”, sense distingir entre màsters i doctorats.

En conseqüència, el Consell de Govern,

ACORDA

Únic: modificar l’article quart de la Regulació de l’Escola de Doctorat, incorporant l’apartat r) que queda redactat com segueix:

r) Exercir les competències sobre el procediment de declaració d'equivalència de títols estrangers al nivell acadèmic de Doctor.

Segon. El Reial Decret 967/2014, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració de l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, ha privat a les universitats de la competència d’homologació dels títols de màster.

Per aquest motiu es considera oportú modificar les competències de la Comissió de Postgrau i Doctorat,

En conseqüència, El Consell de Govern,

ACORDA

Únic: modificar les competències de la Comissió de Postgrau i Doctorat, eliminant la següent:

Exercir les competències sobre l’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers de postgrau oficial.”

 

Proposta de Bases dels Ajuts a l'Estudi de la Comunitat UPF. Curs 2019-2020.

Per al curs 2019-2020 es proposa convocar per setena vegada els ajuts a l’estudi de la comunitat UPF, destinat a estudiants de centres propis de la UPF que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula o d’altres preus públics.

Per aquest motiu el Consell de Govern,

ACORDA

Únic: Aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF. Curs 2019-2020, que consten com a Annex.

ANNEX

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A L’ESTUDI DE LA COMUNITAT UPF.  CURS 2019-2020

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster. Els destinataris s’han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d’altres preus públics d’obligat pagament a la universitat, com a resultat de:

a) una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2018 i durant l’any 2019, que afecti de manera greu a l’economia familiar;
b) denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;
c) concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.

1.2. Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat b) i c) de l’article 1.1.
1.3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.
1.4. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació econòmica ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.

2. Finançament

2.1. La Universitat assegura la dotació d’un mínim de 75.000€ per al funcionament  d’aquests ajuts.
2.2. També s’hi afegiran les aportacions efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts.

3. Modalitats dels ajuts

3.1. Les modalitats dels ajuts són els següents:

- Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2019-2020.

- Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.
- Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca EQUITAT
- Altres ajuts als preus públics que consideri la comissió.

3.2. L’import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, per l’adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d’ajut disponible, segons el que consideri la comissió de selecció.

4. Requisits

Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:

4.1. Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster. Per aquest nivell d’estudis haurà de complir un dels següents supòsits:

- que el màster sigui habilitant,
- que estigui matriculat en el segon curs d’un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,
- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.

4.2. Haver matriculat el curs acadèmic 2019-2020 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2019-2020, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
4.3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l’Estat espanyol des de fa un any, com a mínim. Els estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residència de llarga durada.
4.4. No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals es sol·licita l’ajut a l’estudi. Aquest requisit no serà d’aplicació en el cas que l’estudiant es trobi cursant els últims 60 crèdits del segon estudi i tingui un bon expedient acadèmic
4.5. Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer trimestre de l’any 2018 i/o durant l’any 2019 no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d’haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies econòmiques que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries.
4.6. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

5. Sol·licitud

5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins el 31 de març del 2020.
5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de la Universitat i caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d’Informació a l’Estudiant o a qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Documentació

6.1. Els sol·licitants han d’aportar necessàriament la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.
- Certificat de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui.
- Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l’any 2018: declaració de la renda de l’any 2018, certificat d’imputacions o altres documents acreditatius.
- Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica: certificat de l’INEM de la situació actual, certificat de defunció d’algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.

6.2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.

7. Procediment de selecció

7.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una Comissió de selecció constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

- El vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària
- Tres professors nomenats pel rector
- La vicegerent de l’Àrea de Docència
- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d’Estudiants
- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió

7.2. La Comissió de selecció podrà requerir l’assessorament de tècnics especialistes.
7.3. La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars i determinarà la modalitat de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.
7.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
7.5. La resolució es publicarà a la web de la UPF. La resolució indicarà NIF/NIE de l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.
7.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.
7.7. Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

8. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

9. Autorització per a l’obtenció de dades

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

10. Comunicacions als sol·licitants

Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

11. Revocació de l’ajut

La Comissió de selecció podrà revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria.

12. Avaluació

El president de la Comissió de selecció presentarà al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.

Disposició única

Correspon al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària convocar els ajuts a l'estudi de la comunitat UPF.

 

Proposta de Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF. Curs 2019-2020.

En la línia del desenvolupament de polítiques d’inclusió que contempla el Pla Estratègic 2016-2020 de la UPF i dins del marc de col·laboració entre el Banc Santander i la Universitat Pompeu Fabra, es proposa crear un programa de beques finançat pel Banc Santander i adreçat a estudiants de grau i de màster amb recursos econòmics limitats i  amb els millors expedients acadèmics, amb l’objectiu d’ajudar-los econòmicament per tal d’afavorir el seu accés a l’educació superior i, d’aquesta manera, contribuir al progrés de la nostra societat.

Per tot això el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Aprovar  les bases del Programa  Beques Santander Progrés – UPF per al curs 2019-2020, que s'adjunten com annex.

ANNEX

Article 1. Programa Beques Santander Progrés - UPF

El Programa Beques Santander Progrés - UPF (d’ara endavant el Programa) consisteix en l'atorgament d’ajuts econòmics a aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats que en resultin beneficiaris d'acord amb el que estableixen els articles següents.

Article 2. Destinataris

Els ajuts del Programa estan destinats a estudiants de grau i de màster que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF, durant el curs 2019-2020, amb excel·lents expedients acadèmics i pocs recursos econòmics.

Article 3. Objecte del Programa i contingut dels ajuts

S’atorgaran un total de 15 beques, 13 per a estudiants de grau i 2 per a estudiants de màster. Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la Universitat al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

Article 4. Requisits de selecció

Per al curs 2019-2020, els sol·licitants per a l’atorgament de la beca hauran de complir els requisits següents:

a) Estar matriculat en un estudi de grau o de màster en un centre integrat de la UPF.

b) Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional o una beca equivalent del Departament d’Ensenyament del Govern Basc durant el curs 2019-2020.

c) Tenir un dels millors expedients acadèmics d’entre tots els estudiants que ho hagin sol·licitat.

Article 5. Òrgan convocant

Correspon al vicerector encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, per delegació del rector, convocar els ajuts del Programa Beques Santander Progrés- UPF.

Article 6. Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria està dotada amb un total de 15.000 euros. Cadascuna de les beques consistirà en un ajut de 1.000 euros.

Article 7. Sol·licituds i terminis

7.1. Els estudiants que vulguin sol·licitar la beca d'aquest Programa hauran de presentar la sol·licitud mitjançant el portal de beques del Banc Santander (www.becas-santander.com), juntament amb la documentació requerida, entre el 10 de gener i el 31 de març del 2020.

7.2.  Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que hagin fet constar a la sol·licitud.

7.3. El resultat de la convocatòria es publicarà al web de la UPF durant el mes d’abril.

7.4. Un cop comunicats els resultats als estudiants beneficiaris, aquests hauran d’acceptar la beca, entre l’1 de maig i el 15 de maig del 2020, a través del portal de beques del Santander.

7.5. En cas que algun beneficiari no acceptés la beca en els terminis previstos, s’entendrà que renuncia a ella i es reassignarà a un altre estudiant, entre el 16 i el 22 de maig del 2020. El nou beneficiari haurà d’acceptar-la, al portal de beques del Banc Santander, com a màxim el 29 de maig del 2020.

Article 8. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Gestió Acadèmica i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

Article 9. Resolució de la convocatòria

Correspon resoldre les sol·licituds d’aquest Programa a una Comissió d'Adjudicació, que tindrà la composició següent:

- El vicerector encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, que la presidirà.
- Un professor nomenat pel rector.
- La vicegerent de l'Àrea de Docència.
- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d'Estudiants.
- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió.

Article 10. Criteris d'adjudicació

10.1. Un cop finalitzat el termini, s’establirà l'ordre de prelació per a cada tipus d’estudi de les 13 beques destinades a estudiants de grau i de les 2 destinades a estudiants de màster, entre les sol·licituds que compleixin els requisits establerts a l’article 4 d’aquestes bases.

10.2. L’ordre de prelació tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient dels sol·licitants, calculada sobre 10, d’acord amb els criteris següents:

a) Per als estudiants de primer curs de grau la nota mitjana serà la nota d’accés a la Universitat.

b) Per als estudiants d’altres cursos de grau, el càlcul de la nota mitjana tindrà en compte totes les qualificacions que constin en el seu expedient de grau fins al curs immediatament anterior al d’aquesta convocatòria.

c) Per als estudiants de màster, la nota mitjana serà la dels estudis que li donen accés al màster per als estudiants de primer curs.

d) Per als estudiants de segon curs de màster la nota mitjana serà l’obtinguda al primer curs del màster.

10.3. La Comissió d'Adjudicació adjudicarà les 15 beques als 13 millors expedients de grau i als 2 millors expedients de màster.

10.4. Quan es produeixi un empat en la nota mitjana, el criteri de desempat serà la menor renda familiar obtinguda per l’estudiant, d’acord amb la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2019-20.  

10.5. En cas que alguna beca no sigui acceptada en els terminis establerts, s’entendrà que el beneficiari hi renuncia i la Comissió d’Adjudicació atorgarà la beca al següent posicionat segons l’ordre de prelació i així, successivament, fins a atorgar totes les beques no acceptades.

10.6. Una vegada s’assignin les beques als nous estudiants, aquests disposaran d’un termini d’una setmana per cursar la seva acceptació.

10.7. L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

10.8. La Comissió d’Adjudicació podrà sol·licitar l'assessorament del personal tècnic que consideri necessari.

10.9. La Comissió d’Adjudicació podrà decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

Article 11. Compatibilitats, renúncia i revocació dels ajuts

11.1. La percepció de l’ajut econòmic objecte del Programa serà compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de caràcter assistencial de naturalesa diferent dels ajuts objecte d’aquest Programa, qualsevol que sigui el seu origen públic o privat a les quals pugui accedir l’estudiant.

11.2. En el cas que posteriorment a l’adjudicació de les beques es detecti falsedat en les dades aportades a l’hora d’emplenar la sol·licitud o qualsevol incompliment dels requisits establerts en aquestes bases, es procedirà a revocar l’ajut atorgat amb l'avís previ a la persona interessada. En aquest cas, l’estudiant haurà de retornar l’ajut al mateix compte corrent des del qual la UPF li va fer l’ingrés.

11.3. Si l’estudiant renuncia a la beca, un cop s’hagi fet efectiu el pagament de l’ajut, caldrà que ho comuniqui, per escrit, al Servei de Gestió Acadèmica i retorni l’import percebut al mateix compte corrent des del qual la Universitat li va fer l’ingrés.

Article 12. Dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

 

5. Canvi de denominació de l’institut universitari de recerca, adscrit a la UPF, Barcelona Graduate School of Economics
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

Vista la proposta del Patronat de Barcelona Graduate School of Economics, Fundació privada, per la qual es sol·licita modificar la denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "Barcelona Graduate School of Economics” per "Barcelona School of Economics”.

El Consell de Govern acorda:

Primer. Aprovar la modificació de la denominació de l’institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "Barcelona Graduate School of Economics” per "Barcelona School of Economics”" i sol·licitar, conforme el previst a l'article 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC.

Segon. Sol·licitar l'informe favorable del Consell Social.

 

6. Ratificació del reglament de règim intern de BIST Dolors Aleu Graduate Center, centre adscrit a la UPF
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

A proposta del seu titular, la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology, s'aprova el reglament de règim intern de BIST Dolors Aleu Graduate Center, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, que consta com annex 3.

 

7. Aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

Proposta d’acord sobre les despeses de primera instal·lació als professors tenure-track.

L’Acord del Consell de Govern de 6 de juliol del 2016, de Regulació del sistema Tenure-Track per a la captació i retenció de talent estableix el model de carrera acadèmica per poder optar a una plaça permanent a la UPF. Atenent al fet que poden haver-hi candidats seleccionats que requereixin fer un canvi de residència i que la seva incorporació a la Universitat Pompeu Fabra els pot representar una despesa addicional, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. La Gerència, a proposta de la direcció del departament, pot autoritzar un ajut de primera instal·lació al professorat contractat en el marc del programa Tenure-Track. L’import d’aquest ajut serà aprovat pel Consell Social, depenent de la distància de procedència.

Segon. L’ajut comprendrà el cost del trasllat, segons el mitjà de transport utilitzat, tant de la persona contractada, com de la parella i els fills o filles, si és el cas, així com les despeses de primera instal·lació (dietes, hotels, mudança, despeses derivades del lloguer d’un habitatge i d’altres d’anàloga finalitat).

Tercer. La persona contractada aportarà els justificants de les despeses en el termini màxim de tres mesos a partir de l’inici del contracte. La UPF li abonarà l’import justificat sense que en cap cas es pugui superar la quantia màxima aprovada pel Consell Social.

Quart. En el cas que el professor o la professora rescindeixi el contracte de forma voluntària abans de dos anys, la quantitat total satisfeta per aquest concepte haurà de ser retornada. L’import corresponent es descomptarà de la nòmina.

Cinquè. En funció del nombre de noves incorporacions, la Gerència pot determinar que l’ajut sigui cofinançat amb el pressupost orgànic del departament d’adscripció, o per qualsevol altre segment pressupostari acordat amb la direcció del departament.

Sisè. Queden derogats els acords que la Comissió Gestora de 12 de maig de 1992 i de 17 de març del 1993, i també qualsevol altre pel mateix concepte.

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de recerca al professorat funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2019. 

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3081/2018 de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre del 2018, així com, dona publicitat als criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat els informes d’avaluació de l’activitat docent emesos per la universitat del professorat funcionari i contractat corresponent a la convocatòria ordinària del 2019, l’avalució positiva d’algun tram de  recerca, de manera no automática, en la 1a convocatòria AAI 2019 del PDI funcionari en relació amb les retribucions addicionals per mèrits investigadors que, d’acord amb l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalunya, han estat reconeguts per AQU Catalunya, i l’avalució positiva com a conseqüència de l’estimació del recurs d’alçada presentat d’algun tram de recerca, com a personal docent i investigador contractat, de la 1a convocatoria de l’any 2019, en relació amb les retribucions addicionals per mèrits investigadors que, d’acord amb l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalunya, han estat reconeguts per AQU Catalunya

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern,

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de de recerca i de docència al professorat relacionat en els annexos I, II i III següents:

Annex I: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari

COGNOMS, NOM

CATEGORIA

DES DE

FINS A

Pujol Morillo, Dídac

Professor titular d'universitat

2013

2018

Arregui Moreno, Javier

Professor titular d'universitat

2013

2018

Freixa Aymerich, Judit

Professora titular d'universitat

2013

2018

Lago Peñas, Ignacio

Catedràtic  d'universitat

2013

2018

 
 

Annex II: Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat contractat

COGNOMS, NOM

CATEGORIA

DES DE

FINS A

Coca Vila, Ivó

Professor lector

2009

2014

Ramalhinho Dias Lourenço, Helena

Catedràtica contractada

2013

2018

Arribas Verdugo, Sonia Fátima

Professora agregada interina

2013

2018

 

Annex III: Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari i contractat

COGNOMS, NOM

CATEGORIA

DES DE

FINS A

Castellà Lidon, Josep Maria

Professor Titular  d’Universitat

16/09/2013

15/09/2018

 

8. Aprovació de temes de l’àmbit de recerca
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

 

Proposta de creació de la spin off Uni-Large, S.L.

Antecedents

1. Un equip emprenedor en el qual hi consten investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va presentar una proposta de creació de spin off, que tindrà per objecte el desenvolupament i explotació dels resultats de l’activitat de recerca (Tecnologia).

2. La societat Uni-Large, S.L. té naturalesa de base tecnològica, atès que l’empresa inclou entre d’altres les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic sobre el resultat d’R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la seva comercialització.

3. La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 300€, adjudicant-se a la UPF 30.000 participacions socials de la companyia, que representen el deu per-cent (10%) del seu capital social. 

4. Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat Uni-Large, S.L. i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció de l’interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF.  

La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la següent distribució:

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxx

1.200€

120.000

40%

xxxxxxxxx

1.500€

150.000

50%

UPF

300€

30.000

10%

Total

3.000€

300.000

100,00%

 

5. La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, amb el suport d’ UPF Ventures, ha realitzat una valoració favorable tant de la tecnologia, com de la participació de la UPF a la societat limitada que es constituirà, amb proposta de denominació Uni-Large, S.L.

6. La proposta de creació de spin off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 30 d’Octubre de 2019.

7. Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la societat amb proposta de denominació Uni-Large, S.L., conjuntament, amb els investigadors Avencia Sánchez-Mejías y Marc Güell Cargol del departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats d’R+D obtinguts a partir de la recerca realitzada per l’esmentat investigador.

Fonaments de dret

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats, que les Universitats, per sí mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Tercer. L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda sol·licitar al Consell Social l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació Uni-Large, S.L. tindrà per objecte social desenvolupament, producció i comercialització d’eines gèniques amb aplicació a la pràctica clínica. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 4.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 30.000 participacions de valor nominal total 300€, equivalent al 10%  del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

Proposta de rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L

Antecedents

1. Què en la sessió del Consell de Govern de data 3 de juliol del 2019 es va prendre l’acord d’aprovar la participació de la UPF en la societat amb denominació Lucid Technologies, S.L., per tal de dur a terme l’explotació econòmica d’uns resultats R+D obtinguts pel grup de recerca de l’investigador Marcelo Bertalmío Barate.

Tanmateix es va acordar la següent distribució de capital social de la societat entre els següents socis:

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxx

800,40 €

80.040

26,68%

xxxxxxxxxxx

300,00 €

30.000

10,00%

xxxxxxxxxxx

799,80 €

79.980

26,66%

xxxxxxxxxxx

799,80 €

79.980

26,66%

UPF

300,00 €

30.000

10,00%

Total

80.000€

300.000

100%

 

2. Què en data 18 de juliol de 2019 el Ple del Consell Social, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 4 de juliol de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar la participació de la UPF en la societat amb denominació Lucid Technologies, S.L., amb els percentatges esmentats en el punt anterior. 

3. Què des de l’aprovació de la participació de la UPF a la societat Lucid Technologies, S.L. per part del Consell de Govern i Consell Social, fins a data d’avui, el context ha canviat fruit d’una nova estratègia comercial, que implicarà l’entrada d’un nou soci, en Jordi Joaquim Recort.

 4. Què a més a més, hi haurà una nova distribució de les participacions que conformaran el capital social de la societat, sense afectar al 10% de la UPF, que quedaria de la següent manera:

Socis

Quantitats aportades

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxxxxxxxx

600,00€

60.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

600,00€

60.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

600,00€

60.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

600,00€

60.000

20%

xxxxxxxxxxxxxxxxx

300,00€

30.000

10%

Universitat Pompeu Fabra

300,00€

30.000

10%

Total

10.000€

10.000

100%

 

Fonaments de dret

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats, que les Universitats, per sí mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Tercer. L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda sol·licitar al Consell Social l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar la modificació de l’acord del Ple del Consell Social 18 de juliol de 2019 i del Consell de Govern de 3 de juliol del 2019, exclusivament pel que fa al repartiment de participacions amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents. La resta del contingut queda inalterat.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

Proposta de constitució de “l’Asociacion Barcelona LegalTech Hub”

Antecedents

I. Els avenços tecnològics en enginyeria informàtica i la disponibilitat de noves eines i serveis digitals que estan transformant la societat actual afecten també, evidentment, la pràctica professional en el sector legal. Davant d’aquesta realitat, cal copsar la magnitud de l’impacte d’aquesta transformació en el model de prestació de serveis legals, a partir d’una visió exhaustiva del potencial que ofereixen les tecnologies emergents, i aprofundir el coneixement mutu entre els diferents agents acadèmics, empresarials i institucionals que formen part del sector.

En aquest marc, el proppassat 17 de febrer, s’ha constituït una associació que actuarà com a comunitat de coneixement, com a punt de referència i de trobada entre professionals del dret, empreses, institucions, startups i el món acadèmic en l’àmbit legaltech, en la intersecció entre el dret i la tecnologia. L’associació ha de promoure accions de foment de coneixement i de la innovació (debats, tallers, esdeveniments, trobades entre proveïdors de coneixement i tecnologia, empreses de serveis legaltech i empreses de serveis legals) i de transferència (desenvolupament de projectes, atracció d’emprenedors i inversors).

II. La denominació d’aquesta associació és “ASSOCIACIÓ BARCELONA LEGALTECH HUB”. La constitució d’aquesta associació compta, com a socis fundadors, també amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, PIMEC, Banc de Sabadell i el bufet Cuatrecasas, entre d’altres. El bufet Cuatrecasas, amb seu al 22@ i veí de la Universitat Pompeu Fabra al Campus de Poblenou, ha estat l’impulsor inicial de la proposta.

Es tracta, per tant, d’una iniciativa interdisciplinària relacionada amb la innovació i la transferència de coneixement i de tecnologia que és d’interès acadèmic per a la Universitat Pompeu Fabra, pel cap baix per als àmbits de dret i de tecnologia, alhora que contribueix a enfortir la relació entre la Universitat i el seu entorn social i empresarial més immediat.  

III. La UPF participaria en l’associació en qualitat de soci fundador i li correspondrà, per tractar-se d’una institució pública, l’aportació d’una quota anual de soci de sis-cents (600) euros, import que ha de ser validat en una primera reunió de la Junta Directiva de l’associació, un cop constituïda.

Fonaments de dret

Primer. L’article 88 apartat e), de la Llei 1/2003, del de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, estableix que correspon al Consell Social “Aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la universitat en altres entitats.”.

Segon. L’article  42, apartat j) dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que “correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.”

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent acord:

Primer. Sol·licitar l’admissió de la Universitat en qualitat de soci fundador, amb el pagament de les quotes que corresponguin, en l’associació amb el nom “ASSOCIACIÓ BARCELONA LEGALTECH HUB”, que té per finalitat principal constituir-se en una entitat en el si de la qual es fomenti la relació permanent i l'intercanvi entre els seus socis de coneixement i experiències d'interès comú que siguin enriquidores, innovadores i emprenedores, per tal d'aconseguir una millor transmissió d'idees sobre la consolidació, el creixement i la millora de competitivitat del sector legaltech.  Els Estatuts de l’associació s’adjunten com annex 5.

Segon. Designar com a representant de la Universitat al vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes en l'àmbit de la recerca, i com a suplent al comissionat o comissionada per a l’estratègia científica de la UPF.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

 

Proposta de Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2020

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2019, que consten com a annex.

ANNEX

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN EL MARC DEL PLA DE MESURES DE SUPORT A LA RECERCA PER A L'ANY 2020

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2020 es regeix per les bases següents:

Primer. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2020.

Segon. Convocatòria

1. Correspon al rector o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

2. La convocatòria establirà el pressupost de cada programa, els terminis de presentació de les sol·licituds, el període durant el qual es pot realitzar l’activitat objecte de cada programa, i el termini màxim de resolució de les sol·licituds.

Tercer. Lloc de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds d’ajuts s’han de presentar, acompanyades de la documentació que s’estableixi a les bases de cada programa, al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra adreçades al Servei de Recerca, ja sigui presencialment o a través de la seu electrònica.

2. Els impresos i documents per participar en aquesta convocatòria es poden obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF.

Quart. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Cinquè. Resolució de les convocatòries

1. El rector o vicerector o vicerctora en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

2. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Sisè.- Límit de finançament

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat a la convocatòria.

Setè.- Publicació

La resolució dels ajuts es farà pública al web del Servei de Recerca de la Universitat.

Vuitè.- Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar la denegació de l’ajut.

 

Programa COFRE

Ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Segon. Sol·licitants

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent, els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a termes tasques de recerca  en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas dels grups de recerca, els beneficiaris dels ajuts seran els coordinadors del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador serà el beneficiari dels ajuts atorgats a cadascun dels grups que formen part de la unitat. En el cas dels centres específics de recerca, el beneficiari de l’ajut serà el director del CER. Quan hi hagi un CER reconegut, la sol·licitud es farà en nom d’aquest i no dels grups i unitats que en puguin formar part.

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

- Contractació de personal (personal investigador, de suport tècnic o administratiu) d’acord amb la reglamentació vigent.
- Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.
- Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).
- Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
- Assistència a congressos.
- Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Documentació

Modalitat A: Departaments

Els departaments formalitzaran la sol·licitud a través de la seu electrònica i hauran d’adjuntar una memòria (segons model normalitzat disponible al web del Servei de Recerca) que contingui 1) la previsió de pressupost i les actuacions a les que es destinaran el finançament del programa i 2) una explicació sobre la distribució del finançament i les acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat que es pot obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF en el qual s’hi inclouran les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors).

És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i dels membres que s’incorporin al grup

Cinquè. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i fins al 31 de desembre de l’any següent de l’atorgament. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de Recerca. excepte que s’acordi una altra finalitat.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE 2020 serà de 1.750.000€, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

800.000

 Indicadors

475.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

 Finançament

475.000

Total

1.750.000

 

Setè. Avaluació

COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

S’aplicaran els criteris següents:

1. Finançament

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

2. Indicadors

 Es tindran en compte els criteris següents.

- Criteri A: Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2 (25% dotació).

- Criteri B: Repartiment en funció del nombre de PDI del departament l’activitat de recerca dels quals ha obtingut una qualificació d’excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25% dotació)

- Criteri C: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. (25% dotació). Pel que fa als convenis, es consideren els d’import superior a 5.000€.

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions de recerca i les infraestructures europees que han estat obtinguts en convocatòria competitiva.

- Criteri D: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius que siguin d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:

1. Projectes del Programa Horizon 2020
2. Projectes de la European Science Foundation (ESF)
3. Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
4. Projectes atorgats pel National Institute of Health (NIH)
5. Projectes d’import superior a 500.000 €.

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància. Aquesta ampliació, si s'escau, s’haurà de produir prèviament a la publicació de la convocatòria, en la qual constarà la llista de projectes actualitzada.

3. L’import total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és  la suma de l’import procedent de "Finançament " i de l’import procedent de "Indicadors".

COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de l’activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2; resta: 1

Vuitè. Justificació

Els departaments hauran d’adreçar al vicerector o vicerectora competent en matèria de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades durant l’exercici anterior amb els fons del COFRE Modalitat A. Aquesta memòria es lliura juntament amb la sol·licitud COFRE de l’edició següent com disposa el punt 2 de la base quarta de la documentació.

 

Proposta de reconeixement d’unitats de recerca i de baixes de grups de recerca UPF

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 29 de gener del 2020,

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1. El reconeixement de la unitats de recerca següent:

Unitat de Recerca en Arqueologia Social (RAS)

Coordinadora: Sandra Montón Subías

Adscripció: Departament d’Humanitats

Els grups que composen la Unitat són:

- Grup de Recerca en Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME)
- Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM)

2. La baixa del grup de recerca següent:

Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS)

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

3. La baixa del centre específic de recerca següent:

CER Centre for Autonomous Systems and Neuro-Robotics

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

4. La baixa d’un grup de recerca d’una unitat de recerca:

Grup de Recerca Wireless & Secure Communications (WiSeCom)

Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets)

Adscripció: Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

 

9. Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

El 2013, el programa Horizon 2020 de la Unió Europea emfasitzava la relació entre ciència i societat a través de la promoció de la recerca i la innovació responsables (RRI), l’educació i la cultura científiques. Un any més tard, la declaració de Roma sobre l’RRI a Europa (2014) plantejava la necessitat d’alinear investigació i innovació amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat. En l’actualitat, el proper programa marc europeu de recerca i innovació Horizon Europe (2021-2027) inclou entre els seus objectius operatius la millora de la relació i la interacció entre ciència i societat, en particular la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica i la promoció de la participació dels ciutadans i usuaris finals en els processos de codisseny i cocreació.

La universitat, doncs, ha de contribuir a la formació científica de les persones i aportar una visió crítica sobre les activitats de docència i recerca que s'hi duen a terme; ha de fer entenedora la ciència per a la societat sense perdre el rigor, i ha de fer participar la ciutadania en aquesta activitat i en el procés de revisió social posterior. La producció científica de les universitats, doncs, ha de ser transparent i oberta a la població, integrant els seus interessos i valors en les activitats relacionades amb la ciència. La ciutadania no és una mera espectadora, sinó part activa del procés de recerca, i la universitat ha de vetllar per assegurar que el retorn dels resultats siguin sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables.

D’altra banda, el Pla Estratègic 2016-2025 de la Universitat Pompeu Fabra recull com a elements clau la promoció de la innovació i la transformació social; l’impuls de la generació del debat social i del compromís, de la reflexió crítica, del diàleg amb diferents grups d’interès, de l’acostament entre societat i personal docent i investigador de la Universitat. 

Finalment, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar el setembre del 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. L’Agenda planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que serveixen de guia de referència per concretar l’Agenda. Per primera vegada, les Nacions Unides, més enllà de governs i d’empreses, fan una crida explícita a les universitats per participar-hi. En aquest sentit, la recerca és una bona manera de contribuir-hi.

Tots aquests compromisos replantegen i amplien el model clàssic de producció i de transferència científica i conviden a incloure el component social i la comunicació bidireccional de la recerca (public engagement). Per això, més enllà que la recerca a la Universitat Pompeu Fabra ja inclogui la dimensió social en les diferents fases del procés investigador, sorgeix la conveniència d’aprofundir en activitats d’impacte social a través de la concessió d’aquests ajuts per promoure la major interacció entre recerca universitària i societat.

Per tot això,  el  Consell de Govern

ACORDA

Article únic

Aprovar les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca, que es recullen com a annex.

ANNEX

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A ACTIVITATS D’IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA

1. Objecte

Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió d’ajuts destinats a finançar activitats d’impacte social de la recerca.

2. Naturalesa i àmbits d’aplicació 

Les propostes que es poden presentar han de complir necessàriament algun dels tres criteris següents:

 • Estar adreçades als mateixos col·lectius de ciutadans als quals s’adreça la recerca pròpiament.
 • Ser activitats obertes al conjunt de la societat (sigui o no beneficiària de la mateixa activitat de recerca) o, com a mínim, estar adreçades a col·lectius que normalment no tindrien accés a la informació que difon la proposta.
 • Orientar-se en la consecució d’algun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts a l’Agenda 2030, amb un enfocament interdisciplinari i obert.

3. Activitats

Poden optar-hi les activitats amb impacte social de la recerca i el coneixement produïdes a la UPF que promoguin la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica i/o la promoció de la participació dels ciutadans i usuaris finals en els processos de codisseny i cocreació.

A mode d’exemple, s'entenen per activitats amb impacte social les exposicions, els tallers, les conferències, la publicació de materials divulgatius, la consultoria o informes a ONG (o fundacions sense ànim de lucre), la participació de la ciutadania en les diferents fases del procés d’investigació, etc.

4. Exclusió

Queden fora de l’abast d’aquestes bases les actuacions de transferència dirigides exclusivament a la comunitat científica i aquelles la finalitat de les quals sigui la transferència entesa en el sentit tradicional, com poden ser les diferents modalitats existents de patents, les spin-offs i les publicacions científiques. 

5. Sol·licitants

Poden optar a obtenir ajuts en el marc d'aquestes bases els membres en actiu de la comunitat universitària de la UPF que hagin participat en projectes de recerca o de transferència.

Totes les persones participants en una mateixa activitat han de presentar una única sol·licitud conjunta, per a la qual s’ha de designar un/una responsable. 

La persona que en sigui responsable, i sol·licitant de l’activitat, ha de liderar l’acció, exercir d’interlocutora amb la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (a partir d’ara UCPI) i participar directament i de manera activa en la realització de l’activitat proposada, en tots els casos. La participació directa i activa de totes les persones membres de l’activitat
—que s’han de detallar al formulari de la convocatòria, indicant la seva vinculació amb la UPF i el rol que desenvoluparan en el marc de l’activitat finançada— és un requisit indispensable. Les actuacions poden preveure l’existència d’una entitat col·laboradora on es vinculi l’activitat.

6. Període d’execució

Les activitats s’han de realitzar dins l’any de la convocatòria i finalitzar abans del 31 de desembre del mateix any.

7. Dotació econòmica de la convocatòria anual

La dotació econòmica de la convocatòria dels ajuts prové del pressupost de la Universitat i la quantitat s'estableix en cada convocatòria anual. 

8. Assignació econòmica a les activitats

8.1. L'assignació econòmica màxima atorgable a les sol·licituds presentades pot cobrir el 100% del cost total de l’activitat (amb l’excepció del que marca el punt 8.2). 

8.2. No es cobriran despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es pot destinar l’ajut a la remuneració dels serveis professionals de les persones participants de la Universitat.

9. Convocatòria

9.1. Es publicarà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

9.2. La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat i ha de contenir la informació següent:

 • Dotació econòmica 
 • Objectius o temàtiques prioritàries
 • Documentació que s’hagi de presentar
 • Terminis

10. Sol·licituds

10.1. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es publicarà amb la convocatòria i que estarà disponible a la web La recerca a la UPF (https://www.upf.edu/recercaupf).

10.2. La sol·licitud ha de ser emplenada i signada pel membre o membres de la comunitat universitària de la UPF que hagin d'assumir la responsabilitat de l’activitat.

10.3. Les sol·licituds inclouen, a més del formulari de la UPF degudament emplenat, si és el cas, una carta signada de l’entitat col·laboradora —a la qual es pensi vincular l’activitat—, en què es justifiqui l'interès i el tipus de participació i una declaració d’inexistència de conflicte d’interessos.

10.4. Els sol·licitants es responsabilitzen del fet que les seves activitats no vulnerin drets de tercers, com sigui de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, de protecció de dades personals o qualsevol altre.

10.5. Les sol·licituds s'han d'adreçar a l’UCPI i presentar-les al Registre General de la UPF (plaça de la Mercè, 12. Barcelona) o en qualsevol de les seves seus, acompanyades de la documentació que s’hi adjunta. A més, s’ha d’enviar dins del mateix termini la sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta, en format electrònic.

10.6. El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en cada convocatòria anual.

10.7. La falta de documentació requerida pot fer inadmetre la sol·licitud.

10.8. La UPF pot demanar als sol·licitants la informació complementària que consideri convenient per aclarir o detallar el contingut de les propostes.

11. Procés de valoració i de selecció

11.1. Es crea una Comissió Avaluadora, que serà presidida pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat, i que serà l'encarregada de valorar i de seleccionar les activitats objecte de la convocatòria. 

11.2. La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat o persona en qui delegui, la qual n’exercirà la presidència.
 • El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca o persona en qui delegui.
 • Una persona amb expertesa en impacte social de la recerca i/o en recerca i innovació responsables (RRI), nomenada pel rector o rectora.
 • Una persona en representació del Consell Social de la UPF.
 • La persona responsable de la unitat a la qual correspon gestionar el programa d’ajuts, que n'exercirà la Secretaria.

11.3. Les activitats seran valorades fins a 10 punts, d'acord amb els criteris següents:

11.3.1. Indicadors de qualitat: (4 punts) 

 • El format que es proposa és original, innovador i apropiat als objectius que s’indiquen.
 • L’activitat té caràcter interdisciplinari. 
 • El/la responsable de l’activitat no ha de tenir obligatòriament experiència o formació en impacte social de la recerca i/o en RRI, però es valorarà que, entre els participants, hi hagi alguna persona amb experiència o formació en impacte social de la recerca i/o en RRI.
 • Presència equilibrada de dones i homes en l’equip de treball (mínim 40% del sexe minoritari) i altres mesures per fomentar la perspectiva de gènere en l’activitat pròpiament.
 • Inclusió d’elements que possibilitin una ciència participativa i que  permetin a tots els públics accedir a l’activitat.
 • Activitats que desenvolupin els ODS de cada convocatòria en particular.
 • Activitat que estigui lligada a d’altres activitats que la UPF realitza en l’àmbit de la cultura científica i la responsabilitat social.

11.3.2. Gestió: (3 punts)

 • Descripció i coherència de l’activitat: que els diferents elements descriptius (objectius, activitats, formats, abast, recursos, avaluació de resultats i comunicació de la mateixa activitat) estiguin correctament dimensionats, que estiguin ajustats en el temps i que siguin adequats al pressupost. 
 • Descripció de les entitats col·laboradores i de com s’articularà la col·laboració.

11.3.3. Impacte: (3 punts)

 • Previsió de l’impacte del resultat de l’activitat.
 • Explicació de com es mesurarà aquest impacte (indicadors, metodologies...).

11.3.4. Com a norma general, seran objecte d’especial consideració les activitats que no hagin rebut ajuts en convocatòries anteriors.

11.3.5. La puntuació mínima exigida per poder beneficiar-se d’aquests ajuts serà de 7 punts i caldrà obtenir com a mínim un 50% de la puntuació en cadascun dels tres criteris esmentats anteriorment.

12. Instrucció, valoració de les propostes i resolució de la convocatòria

12.1. L’UCPI efectua d’ofici els actes d’instrucció i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

12.2. La Comissió Avaluadora valorarà i seleccionarà les sol·licituds presentades i elevarà la seva proposta de resolució a l’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria.

12.3. L'òrgan encarregat de resoldre la convocatòria serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

12.4. Es farà pública la resolució de la convocatòria a través de la pàgina web La recerca a la UPF (https://www.upf.edu/recercaupf), i es comunicarà el resultat als sol·licitants per escrit a través del correu electrònic que hagin indicat en la seva sol·licitud.

12.5. L'atorgament dels ajuts a una activitat pot estar condicionat a la reformulació de qualsevol aspecte que es consideri necessari. Així, l’ajut estarà condicionat al fet que els sol·licitants presentin la documentació requerida per la resolució en la fase d'acceptació de l'ajut.

13. Procediment de tramitació dels ajuts atorgats

13.1. Acceptació

Perquè la resolució sigui definitiva, els sol·licitants de les activitats seleccionades han de comunicar per escrit a la Universitat l'acceptació expressa de l’ajut i de les bases de la convocatòria, en el termini d'un mes a partir de l’endemà de la data de publicació de la resolució.
En el cas d’activitats pendents de reformulació, l'acceptació de l'ajut només s'admetrà si està acompanyada de la reformulació de l’activitat d'acord amb les indicacions de la resolució.
L’acceptació de l’ajut concedit implica la realització de l’activitat en els termes indicats en la sol·licitud presentada a la convocatòria. Qualsevol variació s’ha de consultar a l’UCPI.

13.2. Forma de pagament

Una vegada acceptat l’ajut, s'iniciarà el tràmit de la transferència per fer efectiu l'import atorgat a l’activitat.
Els ajuts concedits han de destinar-se a finançar únicament les despeses aprovades per l’òrgan atorgant i en el període acordat. En cas que calgui fer alguna modificació, s'haurà de sol·licitar prèviament a l’UCPI.
L'ajut atorgat s'ingressarà al grup de recerca, centre de recerca o departament al qual estigui assignada la coordinació i la gestió econòmica de l’activitat.

13.3. Modificació de l’activitat

Qualsevol modificació substantiva de l’activitat s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.
Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi en els objectius o els resultats de l’activitat, o bé aquella que suposa una desviació superior al 10% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en l’activitat inicial.
L'acceptació o la desestimació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

14. Revocació i renúncia dels ajuts

14.1. Els ajuts atorgats es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui substantivament el contingut de l’activitat sense prèvia autorització de la UPF.

14.2. S’entendrà que la persona sol·licitant renuncia a aquest ajut si no l’accepta en el termini previst en la base 13.1.

14.3. La justificació inadequada d'una activitat i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de l’ajut.

14.4. En el cas que les persones beneficiàries no hagin gastat les quantitats concedides una vegada presentada la memòria final, els romanents existents passaran a disposició del pressupost de l’UCPI. 

14.5. En cas que la persona responsable, per motius diferents als exposats en aquest apartat, decideixi renunciar al desenvolupament de l’activitat que ha rebut l’ajut, haurà de presentar a l’UCPI un escrit en què manifesti la renúncia a l’import concedit, indicant-ne els motius. 

15. Seguiment i justificació de les activitats

15.1. L’UCPI establirà un sistema de contacte periòdic amb la persona responsable de l’activitat.

15.2. S'ha de presentar una memòria final en el termini d'un mes després de la finalització de l’activitat, en la qual s'ha de:

Justificar l'assoliment dels objectius de l’activitat.
Justificar les despeses fetes.
Adjuntar-hi documentació (enllaç, còpia física, còpia digital...) de tot el material gràfic i promocional que s’hagi fet servir abans i durant l’activitat. 

15.3. Per tal que el/la sol·licitant pugui presentar-se a una nova convocatòria és imprescindible haver lliurat la memòria final i la documentació corresponent.

15.4. Per confeccionar la memòria final, s'han de seguir les indicacions establertes a la convocatòria. En el cas que no es compleixin els requisits mínims exigibles, l’UCPI demanarà l'ampliació o l'esmena de la informació.

15.5. En cas que en el termini de presentació de la memòria no es justifiqui correctament l'import total atorgat, el/la responsable de l’ajut haurà de retornar a la UPF els diners no gastats o no justificats.

16. Difusió del resultat de les activitats

16.1. La UPF pot convocar els responsables de les activitats per fer sessions informatives i donar-los a conèixer entre la comunitat universitària.

16.2. En qualsevol informació pública que es generi en relació amb l’activitat ha de constar el suport rebut per la Universitat. Quan es reprodueixin els logotips de les entitats col·laboradores també s'hi ha d'incloure el de la UPF.

16.3. La UPF pot utilitzar tota la informació de l’activitat amb l'objectiu de difondre les accions en què la Universitat ha participat, per elaborar materials de difusió, per fer campanyes de sensibilització i per incloure-la en la seva memòria anual d'activitats.

 

10. Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al fons d’igualtat de la UPF
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

Per Acord del Consell de Govern del dia 13 de desembre del 2017 es va crear el Fons d’Igualtat, que dota de recursos per ajudar econòmicament estudiants en situació de violència masclista o d’LGTBIfòbia, i es van aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts amb càrrec en aquest Fons d'Igualtat de la UPF.

La positiva valoració de l’experiència justifica el manteniment del Fons d’Igualtat, però es considera necessària la modificació de les anteriors bases per tal d’adaptar-les als canvis normatius i clarificar la seva interpretació, així com per ampliar-ne l’abast.

El compromís de la Universitat Pompeu Fabra amb la lluita contra la violència masclista i la no-discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere s’ha traduït en els darrers anys en el desplegament d’un conjunt de mesures reglamentàries i d’activitats de sensibilització per fer de la Universitat un espai on tothom pugui viure i autodesenvolupar-se en plena llibertat.

Malgrat els avenços en el marc normatiu català i estatal, es constata que algunes situacions provocades per la violència masclista o l’LGBTIfòbia imperants a la societat reben encara un suport insuficient per part de les administracions públiques. Per exemple, si bé el Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes estableix l’exempció total dels preus per a les víctimes de violència de gènere en l’àmbit de les relacions de parella o d’exparella, no hi queden recollits la resta de supòsits de violència masclista de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, ni tampoc s’hi preveu la situació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

La Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix un nou marc jurídic de protecció i reconeixement de la diversitat sexual.

Pel que fa a les universitats, aquesta llei estableix que cal promoure, entre d’altres accions, mesures de protecció i de suport per fer efectius els principis de no-discriminació i de respecte. Així mateix, la Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014, en què la Unitat d’Igualtat de la UPF hi ha col·laborat de manera activa, proposa un conjunt d’actuacions per fer efectiva aquesta llei. Entre d’altres accions, planteja l’acompanyament a la transició de les persones transgènere de la comunitat universitària, especialment de l’alumnat, ja que pot presentar una taxa d’abandonament més elevada que les persones cisgènere per les discriminacions patides dins o fora de la Universitat.

Amb la finalitat de fer efectiu el dret de les dones a eradicar la violència masclista i el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, es considera necessari, per l’interès excepcional i la urgència que requereix l’actuació en favor de les persones afectades per aquestes situacions de vulnerabilitat, establir un sistema d’ajuts per concessió directa, d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, i a proposta de la vicerectora competent en polítiques d’igualtat de gènere, del vicerector competent en matèria d’estudiants i de la vicegerent de recursos humans, conjuntament amb la Unitat d’Igualtat, ell Consell de Govern

ACORDA     

Article únic. Aprovar les bases que hauran de regir la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Igualtat de la UPF, contingudes a l’annex d’aquest acord.

Disposició derogatòria única. Queden derogades les bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Igualtat de la UPF, aprovades per acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017.

ANNEX. BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS AMB CÀRREC AL FONS D’IGUALTAT DE LA UPF

Article 1. Objecte

Establir les normes reguladores i el procediment de concessió directa d’ajuts, amb càrrec al Fons d’Igualtat, destinats a donar suport a membres de la comunitat universitària víctimes de violència masclista i a membres de la comunitat universitària del col·lectiu LGBTI, víctimes de violència i/o discriminació, per tal d’evitar que abandonin els seus estudis universitaris o que vegin afectada la seva situació econòmica. Aquest fons excepcional es concep com una mesura de reparació.

Article 2. Persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons d’Igualtat i requisits

2.1. Són persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons d’Igualtat els següents membres de la comunitat universitària de la Universitat Pompeu Fabra:

a) Dones que hagin patit violència masclista segons les formes definides en l’article 4 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com els fills i filles que en depenen en els casos de violència masclista en l’àmbit de la parella
b) Membres del col·lectiu LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) que hagin vist afectat o que necessitin acompanyament en el seu dret de viure la diversitat sexual i afectiva i la seva identitat o expressió de gènere en plena llibertat.

Article 3. Modalitats dels ajuts

3.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:

3.1.1. Import dels crèdits matriculats en el cas de l’alumnat.

3.1.2. Altres ajuts que la comissió responsable definida a l’article 6 consideri necessaris per satisfer altres tipus de despeses.

3.2. L’import dels ajuts podrà comprendre la totalitat o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, adaptant-se a la situació de la persona sol·licitant, segons el que consideri la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.

3.3. Aquest ajut es podrà atorgar només una vegada per persona, a excepció dels casos en què la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts valori com a motivada una nova concessió.

3.4. La concessió de l’ajut i la seva quantia, en tot cas, estarà limitada per les disponibilitats pressupostàries.

Article 4. Finançament

El Fons d’Igualtat es dotarà anualment amb càrrec a una partida específica, segons l’import que es destini cada any als pressupostos de la Universitat.

Article 5. Tramitació i procediment de concessió

5.1. El procediment de concessió dels ajuts vinculats al Fons d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra es farà mitjançant concessió directa. El procediment s’iniciarà amb la presentació d’una sol·licitud en model normalitzat per la persona interessada. El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la web de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra.

5.2. La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Un cop formalitzada la sol·licitud, correspondrà a la Unitat d’Igualtat instruir el procediment.

5.4. La tramitació i el procediment de concessió s’articulen de la manera següent:

a) Un cop rebuda la sol·licitud, la Unitat d’Igualtat concertarà una entrevista amb la persona interessada i podrà demanar-li la documentació que consideri necessària per valorar que es compleixen els requisits de l’article 2 per beneficiar-se de l’ajut.

b) A continuació, la Unitat d'Igualtat elaborarà un informe valorant la concurrència dels supòsits d’excepcionalitat i d’urgència per accedir als Fons d’Igualtat i el farà arribar a la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.

c) Correspon a la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds proposar la resolució sobre la concessió dels ajuts. En cas que ho consideri necessari, la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts pot requerir assessorament tècnic especialitzat abans de prendre la seva decisió o la incorporació a l’expedient d’altra documentació.
e) La resolució dels ajuts correspon al rector o rectora.
f) La Unitat d’Igualtat serà la unitat responsable de tramitar l’ajut, les comunicacions i les notificacions que se’n derivin.
g) Les comunicacions amb la persona sol·licitant es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

Article 6. Composició de la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds

La comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts estarà composta per:

- El vicerector o vicerectora competent en polítiques d’igualtat de gènere o la persona en la qual delegui.
- El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudiants o la persona en la qual delegui, quan la persona sol·licitant sigui estudiant, o bé el vicegerent o la vicegerent de recursos humans o la persona en la qual delegui, quan la persona sol·licitant sigui membre del PAS o del PDI.
- El director o directora de la Unitat d’Igualtat.

La presidència de la comissió correspon al vicerector o vicerectora competent en polítiques d’igualtat de gènere.

La comissió serà assistida per una persona funcionària assignada a la Unitat d’Igualtat, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

Article 7. Termini

Les sol·licituds dels ajuts es resoldran, mitjançant resolució expressa, en el termini màxim de dos mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. En el cas dels imports de matrícula, aquest termini es traslladarà a la finalització del termini de resolució de beques, durant la segona quinzena de maig.

Article 8. Incompatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat pels mateixos fets i per al mateix període, sempre que no coincideixi el concepte subvencionat.

Article 9. Pagament dels ajuts

Els ajuts consistents en l’import dels crèdits matriculats es podran satisfer mitjançant compensació total o parcial de l’import dels preus públics que ha de pagar l’estudiant.

Els altres ajuts s’abonaran mitjançant transferència bancària.

Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut

La persona beneficiària de l’ajut estarà obligada a aportar les justificacions que se li requereixin.

Article 11. Revocació i reintegrament dels ajuts

Aquest ajut pot ser revocat en qualsevol dels casos següents:

a) Falsejament de dades en la sol·licitud o en la informació complementària requerida.
b) Incompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut.

La revocació implicarà el reintegrament de l’ajut amb els seus interessos de demora.

Article 12. Interpretació de les bases

Es faculta la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds per interpretar aquestes bases.

Article 13. Acceptació de les bases

Les sol·licituds han de fer constar explícitament el ple sotmetiment en aquestes bases.

Article 14. Protecció de dades

La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals, com a responsable,  d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre del 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’acord amb la resta de normativa vigent en la matèria. El tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar els ajuts, la seva verificació i justificació, d’acord amb el que disposen aquestes bases i la legislació aplicable, en especial la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta necessitat, puguin derivar-se’n responsabilitats legals i així ho determini la normativa d’arxius. Les dades només seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra i no se cediran a tercers, excepte que hi concorri obligació legal. Les persones sol·licitants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit adreçat al gerent de la Universitat ([email protected]). Les persones sol·licitants podran contactar amb el delegat o delegada de protecció de dades de la Universitat Pompeu Fabra a través de l’adreça [email protected] per a qualsevol consulta en relació amb les dades, o en cas que es consideri que els seus drets no han estat atesos correctament. El delegat o delegada de protecció de dades comunicarà a la persona afectada la seva decisió en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la recepció de la reclamació. En cas que no hi estigui d’acord, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). La sol·licitud de l’ajut implica el consentiment de les persones sol·licitants al tractament de les seves dades personals segons allò descrit en aquest article.

Article 15. Seguiment del funcionament del Fons d’Igualtat

La Unitat d’Igualtat ha de presentar al rector o rectora un informe anual sobre el funcionament del Fons d’Igualtat.

11. Proposta de desplegament de la Xarxa d’Innovació Educativa

En data 17 de febrer de 2016, per Acord del Consell de Govern, es va crear el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement – Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), per  contribuir a la transformació del model d’aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l’assessorament pedagògic i al pla d’acció tutorial, entre altres.

En data 6 de juliol del 2016, per resolució del rector, es van establir els àmbits de funcionament del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement – Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK).

Finalment, en data 11 de desembre de 2019, per Acord del Consell de Govern, es va modificar la normativa de regulació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement – Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) prèviament esmentada.

D’altre banda, en data 14 de novembre de 2007, per Acord del Consell de Govern, es va aprovar la creació i regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de les unitats de suport a la innovació i la qualitat docents (USQUID), modificada posteriorment mitjançant Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, i per Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017. La regulació del CQUID ja havia quedat derogada per la creació del CLIK, i per tant d’aquesta normativa i posteriors modificacions només queden en vigor els articles 7, 8 i 9 relatius a les USQUID.

El present Acord pretén derogar aquests tres articles, i per tant l’Acord en el seu conjunt i les seves posteriors modificacions, i modificar l’Acord de 17 de febrer de 2016 del Consell de Govern de creació i regulació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement – Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) i la seva darrera modificació per Acord del Consell de Govern en data 11 de desembre de 2019, per incorporar un nou article que els substitueixi, amb els efectes de canviar el nom d’USQUID pel de Responsable d’Innovació i de crear la Xarxa d’Innovació que és la unitat de coordinació de tots els Responsables d’Innovació conjuntament amb el Clik.

Per altra banda, es proposa l’enfortiment i visibilització de la ja existent Xarxa d’Innovació Educativa a la UPF. Aquesta xarxa ja estava referenciada en la Resolució del rector de data 29 de març del 2001 per la qual s’estableix un marc comú per a l’organització de les unitats de suport a la innovació docent (USID). En l’article tercer, apartat 3 d’aquesta Resolució s’especificava el següent: “Els directors d’USID seran membres de la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF, presidida pel delegat del rector per a la Innovació Docent.”.

Es proposa que la Xarxa d’Innovació Educativa (en endavant, la Xarxa) estigui constituïda pels Responsables d’Innovació de cada UCA i per altres càrrecs acadèmics de la UPF i, si escau, assessorada per personal expert extern, així com pel personal tècnic del CLIK, amb la coordinació i dinamització del CLIK. Aquesta Xarxa és el nucli d’innovació que integra les persones amb més coneixement, experiència i recerca duta a terme en l’àmbit de la innovació docent a la UPF. La Xarxa pot incorporar altres membres de la comunitat universitària de manera permanent o temporal, segons les necessitats i els projectes. Aquesta integració es pot fer a través d’una convocatòria anual oberta a PDI, PAS i estudiants per a la seva participació a projectes específics de la Xarxa.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article 1.

Es deroga l’acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2012 (modificat per acord de 13 de desembre de 2017)  pel qual es va aprovar la creació i regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de les unitats de suport a la innovació i la qualitat docents (USQUID).

Article 2.

Es modifica l’Acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2016 de creació del CLIK (Center for Learning, Innovation and Knowledgement) i l’Acord d’11 de desembre de 2019, que va modificar l’anterior, en els termes següents:

Primer.

Introducció d’un Article 9 amb el següent redactat:

Article 9. Responsables d’Innovació

9.1. Els Responsables d’Innovació són les persones encarregades dels temes relacionats amb la innovació educativa de cadascuna de les UCA. La seva missió és fomentar la innovació en la docència de manera genèrica a la UPF.

9.2. Els Responsables d’Innovació seran nomenats pel rector o rectora, a proposta del degà o degana o del director o directora del centre, entre els professors a temps complert adscrits al centre. El càrrec està equiparat a efectes retributius al càrrec de vicedegà o vicedegana.

9.3. Les funcions dels Responsables d’Innovació són les de coordinar i liderar els projectes d’innovació educativa dins del Pla Estratègic de la UPF, així com contribuir i encoratjar el PDI de la seva UCA respectiva al seu desenvolupament professional en l’àmbit de la docència i a la participació en convocatòries d’innovació docent.

9.4. Els centres dotaran als Responsables d’Innovació dels recursos materials necessaris per al seu funcionament mitjançant recursos propis, els transferits específicament per la Universitat i els obtinguts en convocatòries externes.”

Segon.

Introducció d’un Article 10 amb el següent redactat:

Article 10. Xarxa d’Innovació

10.1. Es crea la Xarxa d’Innovació, que és l’espai de coordinació entre els Responsables d’Innovació de les UCA, el vicerrector o vicerrectora de Projectes d’Innovació, que en serà el director responsable, i el personal tècnic del CLIK (Center for Learning, Innovation and Knowledgement), que té per objectiu general l’impuls i implementació d’estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i coordinació de dues UCA o més, o que transcendeixin la delimitació de les UCAs.

10.2. Les funcions de la Xarxa d’Innovació són les de generar un espai per a la discussió de les tendències i les necessitats de l’educació superior, contribuir a marcar i aplicar els estàndards i indicadors de qualitat i innovació docent a la UPF, ser un referent en coneixement i en tendències educatives per a l’aplicació pràctica a les aules (on line i off line) de la UPF, esdevenir un motor constant de transformació i renovació educativa a la Universitat, fomentar la interacció entre experts del camp de l’educació dins i fora de la universitat, promoure la cooperació i/o col·laboració de bones pràctiques inspirades en models com el de l’scholarship, facilitar la  millora de la qualitat docent a través de pràctiques d’observació mútua i peer review, i desenvolupar anàlisis, diagnosis i recerques en l’àrea de l’educació i en els àmbits específics des d’on s’imparteix docència a la UPF.

10.3. La UPF dotarà la Xarxa d’Innovació amb els recursos necessaris per al compliment de les seves funcions.”

Disposició final.

Aquest Acord entrarà en vigor l’1 de març de 2020.

 

12. Aprovació de regulació de l’autorització de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

El Consell Social va autoritzar la despesa de caràcter pluriennal per a contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels processos de contractació del personal amb càrrecs a fons d’ajuts de recerca i de Tenure Track (2019-2022), per un import total de 168.795,00 €, IVA inclòs. El contracte ha estat finalment adjudicat per 153.287,94 €, IVA inclòs, el que suposa una reducció del 9,2 % de l’import adjudicat respecte la despesa pluriennal aprovada.

Dades bàsiques del contracte

Núm. expedient: E-300700/02-04-19

Procediment: Obert

Objecte: Subministrament d’una plataforma de gestió de les convocatòries de captació i selecció de personal tenure track i a càrrec als ajuts de recerca de la Universitat Pompeu Fabra d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i pel període 2019-2022

Per adequar l’autorització de despesa de caràcter pluriennal al cronograma de l’execució del contracte, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la modificació  de dita despesa de caràcter pluriennals de la forma següent:

Modificació

Anualitat

Import total, IVA inclòs

2020

45.780,78 €

2021

34.439,76 €

2022

35.817,35 €

2023

37.250,05 €

Total

153.287,94 €

 

La clau econòmica per la formalització de la reserva de crèdit serà la 201.30, corresponent al segment genera

 

13. Modificació del Reglament Electoral de la UPF
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

El Reglament Electoral de la UPF es va aprovar per Acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003. Al llarg d’aquests anys s’han efectuat diverses modificacions per adaptar-se les disposicions a la realitat que comporta la implantació dels processos electrònics, com ara, la presentació de candidatures telemàticament o el vot electrònic.

Actualment, cal efectuar algunes modificacions en aquest sentit i aclarir determinats conceptes, com ara, la durada de la campanya electoral, que facilitin als candidats i electors els terminis en els períodes electorals.

Tanmateix, es fa necessari corregir la representació gràfica d’una formula matemàtica, que tot i estar ben descrita, i que s’ha aplicat correctament en tots els processos electorals, no es correspon a allò que defineix,  suposant una incoherència que cal resoldre.

Amb la modificació d’aquest Reglament es considera adient i oportú que la denominació d’unitat o unitats acadèmiques que consten en diferents articles passin a denominar-se centres, d’acord amb l’estructura i nomenclatura actual de la Universitat,

Per tot això, el Consell de Govern acorda modificar el Reglament Electoral de la Universitat Pompeu Fabra, en els termes següents:

Primer.  Modificar l’article 6.5, que queda redactat com segueix:

Article 6.5. Des de  la proclamació definitiva de candidats fins les zero hores del dia de les votacions els candidats podran realitzar actes de campanya electoral, que no han d’alterar la normalitat de la vida acadèmica a la Universitat. El degà o director de centre o departament i, si escau, el gerent, en funció del tipus d’elecció, podran facilitar equitativament als candidats que ho sol·licitin espais per fer els actes electorals dins del seu àmbit d’actuació.”

Segon.  Modificar l’article 25. 3, que queda redactar com segueix:

Article 25.3. En el cas que estigui disponible, les candidatures es podran presentar a través de la seu electrònica en format electrònic, mitjançant el model oficial i signades electrònicament amb el certificat digital o aquelles signatures reconegudes o avançades admeses per les plataformes de validació d'autoritats de certificació, i en particular la PSIS de Catcert, així com amb altres mecanismes d’identificació i signatura basats en la identificació més les evidències de la voluntat de signar per part de l’interessat, que inclou la signatura amb la plataforma Vàlid del Consorci AOC.”

Tercer. Modificar l’article 45.1. que queda redactat com segueix:

Article 45.

1. Els col·legis electorals seran els establerts a l'article 43 dels Estatuts de la Universitat, i la distribució proporcional per centres dels representants al Claustre universitari serà l'establerta en aquest reglament.”

Quart. Modificar l’article 48, que queda redactat com segueix:

Article 48.

A l'efecte de distribuir proporcionalment els representants dels estudiants entre els  diferents centres, llevat dels estudiants de màster universitari i de doctorat, que conformen una circumscripció única, s'aplicarà la fórmula següent:

Ru x Nc / Nu  = Rc

on Ru és el nombre de representants dels estudiants de tota la Universitat; Nc, el nombre d'estudiants de cada centre; Nu, el nombre total d'estudiants de la Universitat; i Rc, els representants que correspondrien a cada centre.

a) Del resultat Rc es prendrà la xifra entera i dos decimals. Efectuada aquesta operació, s'assignarà a cada centre el nombre de representants equivalent a la xifra entera. En el cas que en algun dels centres no s'arribi a la unitat s'adjudicarà a aquest un representant.

b) A l'efecte de repartir el nombre de representants que restin, fins a totalitzar Ru, es dividiran les xifres decimals del resultat Rc per la xifra entera i s'assignarà un representant més als centres per ordre decreixent del quocient resultant fins que quedin adjudicats tots els representants.”

Cinquè. Modificar l’article 76.2, que queda redactat com segueix:

“Article 76.2. El coeficient de ponderació (Cp) dels vots emesos vàlidament en cada sector s'obtindrà dividint el percentatge corresponent al sector (Ps) pel nombre total de vots emesos vàlidament en aquell sector (TV), i s'ajustarà amb quatre xifres decimals, d’acord amb la fórmula següent:

Cp = Ps : Tv

on Cp és el coeficient de ponderació dels vots emesos vàlidament en cada sector, Ps és el percentatge del sector i Tv és el total de vots vàlids del sector a les diferents candidatures.”

Sisè.  Modificar l’article 76.3, que queda redactat com segueix:

Article 76.3. El nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada sector (Vp) es calcularà multiplicant el nombre de vots que obtingui el candidat (Vc) pel coeficient de ponderació del sector (Cp), d'acord amb la fórmula següent:

Vp =Vc x Cp

on Vp és el nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada sector; Vc són els vots rebuts pel candidat o candidata en el sector, i Cp és el coeficient de ponderació dels vots emesos vàlidament en cada sector.”

 

14. Proposta d’acord de tramitació i documentació de determinades propostes davant del Consell de Govern
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

Des de fa uns anys, en convocar les reunions del Consell de Govern, la Secretaria General demana a les unitats que fan determinades propostes que, abans de trametre els documents corresponents, hagin estat revisats per l’Assessoria Jurídica. Sens dubte, aquest procediment, que s’ha consolidat plenament, és una bona pràctica que pretén aconseguir l’adequació jurídica dels acords més rellevants del nostre principal òrgan de govern.

Transcorregut el temps, sembla oportú que això que ja es venia efectuant a la pràctica sigui sancionat per mitjà d’un acord de l’òrgan receptor dels documents. D’aquesta manera, s’incrementa la seguretat jurídica i la transparència en el funcionament de l’òrgan col·legiat, com també s’assegura la disponibilitat d’evidències dels antecedents dels acords finalment adoptats.

Així mateix, amb l’extensió de l’administració electrònica, resultarà inexorable la disponibilitat de tota la documentació prèvia a l’aprovació, per exemple, de les disposicions de caràcter general o les bases de convocatòries de beques o ajuts.

En conseqüència, es considera convenient que, si s’elaboren informes, notes o documents de caràcter jurídic, tècnic o d’altra mena, aquests siguin posats en coneixement de l’òrgan que decideix sobre aquella qüestió i han de formar part de l'expedient administratiu corresponent.

 

Per tot això, es proposa al Consell de Govern, aprovar l’acord següent:

Primer. Tramitació de propostes davant del Consell de Govern

Abans de trametre a la Secretaria General els documents que tinguin caràcter normatiu, com ara normes, reglaments o establiment del règim jurídic d’una matèria; bases de convocatòria d’ajuts o beques; acords de constitució o participació de la UPF en una persona jurídica i aquells que comportin drets i obligacions per a la UPF, han d’haver estat revisats per l’Assessoria Jurídica, la qual ha de formular les seves observacions en una nota o informe.

La unitat que tramiti la proposta, juntament amb el document de la proposta d’acord, ha de fer arribar a la Secretaria General, si escau, el document que contingui les observacions de l’Assessoria Jurídica o altres documents preparatoris de la proposta d’acord que formen part de l'expedient corresponent..

Segon. Disponibilitat de documentació per part dels membres del Consell de Govern

La Secretaria General ha de posar la documentació anterior a disposició de tots els membres del Consell de Govern que la vulguin consultar presencialment. En tot cas, la Secretaria General ha de facilitar, pels mitjans electrònics establerts, els documents que consideri rellevants conjuntament amb el text de la proposta d’acord corresponent.

Tercer. Integració a l’expedient

Tota la documentació generada, incloent les notes o informes jurídics o tècnics, ha de formar part de l’expedient administratiu corresponent al qual s’ha d’integrar.

 

15. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 4 de març del 2020)

S’acorda la designació del Sr. Jordi Morell Nuñez com a representant del personal d’administració i serveis en la Junta Electoral de la UPF.

 

16. Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 6.

 

17. Afers de tràmit

 

Proposta de modificació del calendari acadèmic per al curs 2020-2021.

Atès que s’ha detectat un error en el calendari acadèmic del curs 2020-2021 aprovat per Acord del Consell de Govern del 19 d’octubre del 2019, concretament a l’annex I, en l’apartat de dies festius, el Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. Modificar l’apartat Dies Festius de l’annex I del calendari acadèmic per al curs 2020-2021, eliminant els dies 1 de novembre i 6 de desembre que cauen en diumenge i incorporant el dia 8 de desembre, festiu que cau en dimarts. Els annexos I i II del calendari acadèmic quedaran redactats com s’indica:

ANNEX I: CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 2020-2021

Als efectes dels tràmits acadèmics que ho requereixin, el curs acadèmic vigent no es dóna per finalitzat fins que s’inicia el següent.   

1r. Trimestre

Classes: 28 de setembre - 4 de desembre

Primer curs: els estudiants de nou accés iniciaran les classes a partir del 21 de setembre. La data concreta per a cada estudi es publicarà a la web de cada centre.
Estudiants del Programa general de Rotatori del Grau en Medicina: 7 de setembre.
Estudiants del Màster Universitari en Investigació Multidisciplinària en Ciències Experimentals: 14 de setembre

Avaluació: 11 de desembre - 21 de desembre

Recuperació: 22 de gener - 13 de febrer

Vacances: 22 de desembre - 6 de gener

2n. Trimestre

Classes: 7 de gener - 18 de març

Avaluació: 22 de març - 26 de març i 6 d’abril – 9 d’abril

Vacances: 29 de març – 5 d’abril

Recuperació: 24 d’abril - 15 de maig

3r. Trimestre

Classes: 12 d’abril – 18 de juny

Avaluació: 22 de juny - 30 de juny

Període de recuperació

8 de juliol - 17 de juliol

Aquest període de recuperació és per als ensenyaments dels centres que optin per la recuperació anual. Aquells centres que hagin optat per fer-la trimestralment podran iniciar el període de recuperació abans del període anual.

Dies festius

24 de setembre
12 d’octubre
8 de desembre

23 d’abril
1 de maig
24 de maig
24 de juny

Dies no lectius

7 de desembre
9 de desembre
10 de desembre
19 de març
21 de juny

Dies de classe

1r. trimestre:  49
2n. trimestre: 51
3r. trimestre:  48

Total :   148

 

ANNEX II: NOMBRE DE DIES DE CLASSE PER TRIMESTRE

Primer trimestre

Dilluns: 9
Dimarts: 10
Dimecres: 10
Dijous: 10
Divendres: 10

Segon trimestre

Dilluns: 10
Dimarts: 10
Dimecres: 10
Dijous: 11
Divendres: 10

Tercer trimestre

Dilluns: 9
Dimarts: 10
Dimecres: 10
Dijous: 10
Divendres: 9