1r. Aprovació de les actes de les sessions de 7 i 15 de novembre del 2018. 

2n. Informe del rector. 

3r. Ordenació de la propera sessió del Claustre. 

4t. Torn obert de paraules.

 

1. Aprovació de les actes de les sessions de 7 i 15 de novembre del 2018

S’aproven les actes corresponents a les sessions de 7 i 15 de novembre del 2018.