Informe del rector

El rector Oriol Amat aborda quatre temes en el seu discurs.

En primer lloc, informa que d’aquí un mes farà un any que l'actual equip de govern va començar el seu projecte a la UPF i que, per tant, serà un bon moment per fer balanç. En aquest sentit, l’equip de govern està preparant un document de retiment de comptes del qual s’informarà al proper Consell de Govern. Entre les accions d’aquest primer any hi ha dos temes que es presenten avui (el Programa Talent Senior i el Laboratori d’Aprenentatge/Learning Lab). Així mateix, entre maig i juny, es farà una revisió de l'alineació de la tasca de la Universitat des de quatre perspectives, per determinar que l’encaix entre aquestes és òptim: el pla estratègic 2016-2025 (aprovat en l’anterior mandat), el pla d’actuacions (amb les 136 propostes del programa electoral), l’estructura organitzativa vigent que hi ha de donar resposta i el pressupost per a l’exercici 2023.

En segon lloc, informa que, conjuntament amb la Gerència, s’està treballant amb uns càlculs que demostren que la UPF disposa d’un finançament públic molt menor, que ha estat reduït progressivament i que, específicament, és la Universitat catalana amb menys finançament per estudiant. L’equip de govern està desplegant tota la diplomàcia possible amb diversos estaments per canviar el sentit de l’infrafinançament de la UPF. La percepció és que, més enllà de canvis en el finançament, el Govern de la Generalitat pot ser receptiu a fer canvis normatius que puguin facilitar l’activitat i gestió de la UPF. A tall d’exemple, hi ha universitats espanyoles que compten amb un 30% d’estudiants internacionals mentre que, a Catalunya, el llindar d’estudiants internacionals que vénen a cursar un grau a la UPF (excloent els estudiants en mobilitat) se situa en menys del 5%. Això perjudica la UPF en diverses qüestions vinculades al finançament (perquè els estudiants de fora la Unió Europea paguen preu privat) i de projecció (en determinats rànquings, l’indicador estudiants internacionals té un pes específic destacat). El rector convida als membres del Consell de Govern a fer suggeriments de qüestions normatives susceptibles de ser modificades.

En tercer lloc, informa que durant el mandat anterior, totes les universitats catalanes van signar un acord per impartir el 80% de les assignatures de grau en català. Probablement en breu se signarà un nou acord entre els mateixos actors que pugui introduir algun aspecte que faci més fàcil arribar al 80% com, per exemple, que no s’incloguin els graus que s’imparteixen majoritàriament en anglès. El rector destaca la posada en marxa d’un Pla d'actuació per millorar la presència del català en els graus i demana la màxima col·laboració de tothom per tirar-lo endavant.

Finalment, informa que la UPF acollirà la Cimera d’Universitats Europees organitzada amb Times Higher Education els propers 16 i 17 de maig, de la visita de la consellera Gemma Geis i del seu equip directiu als campus de la UPF el proper 5 de maig.

Principals acords

Aprovació del programa d’aprofitament del talent extraordinari més enllà de la vida laboral  activa (Programa Talent Sènior UPF)

El “Programa Talent Sènior UPF” vol formalitzar la vinculació i les aportacions d’acadèmics i personal d’administració i gestió, a la consolidació i progrés de la Universitat que, més enllà del moment de la seva jubilació, voluntàriament, vulguin mantenir la seva implicació amb la universitat. El programa preveu dues modalitats de participació: voluntariat (la modalitat preferent) i encàrrec amb compensació (de caràcter excepcional). Aquesta darrera modalitat només s’activarà a instància de la pròpia Universitat i està reservada per aquells casos en què la universitat sol·liciti a una de les persones acollides al programa la realització d’alguna activitat, al marge de les que corresponen al conjunt de treballadors d’acord amb les seves funcions i competències.

Creació del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab com a centre interdisciplinari de la UPF

El laboratori, depenent del vicerectorat competent en matèria d’innovació docent i emmarcat en el projecte EDvolució, és un centre interdisciplinari de la UPF que vol donar suport R+D+I en Educació, mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació dels indicis generats a l’activitat docent de la Universitat.

Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF

Els ajuts a càrrec del Fons Refugi estan destinats a fer front a supòsits d’excepcionalitat i d’urgència en què es puguin veure afectats les persones destinatàries, que seran estudiants de la UPF que tinguin qualsevol de les situacions jurídiques següents: a) Persones que tinguin la condició legal de refugiades; b) Persones que tinguin reconegut el dret a protecció subsidiària; c) Persones beneficiàries de la protecció temporal prevista en el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, aprovat pel Reial Decret 1325/2003, de 24 d’octubre. Es preveuen dues modalitats d’ajuts: 1) La totalitat o part de l’import dels crèdits matriculats; i 2) L’import de les despeses que la comissió responsable consideri necessaris per garantir l’objecte d’aquest tipus d’ajuts. Pel que fa a l’import dels ajuts, s’adaptarà a la situació de la persona sol·licitant.

Altres acords

Temes de l'àmbit acadèmic:

Programació de les següents titulacions oficials per al curs 2023-2024

 • Màster Universitari Erasmus Mundus Internacional en Intel·ligència Artificial (DTIC)
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Slave Trade, Forced Migrations and Reparative Justice (coord. University of Glasgow al departaments d’Humanitats)
 • Màster Universitari en Analítica de Dades per Empreses (UPF-BSM)
 • Màster Universitari en Gestió de la Cadena de Subministrament, Tecnologia i Sostenibilitat (UPF-BSM)
 • Màster Universitari en Gestió de Projectes i Cultura del Canvi (UPF-BSM)
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus)

Aprovació de l’oferta de places per al curs 2022-2023

S’aprova l’oferta de grau, màster i doctorat de la UPF així com l’oferta de places de grau i màster dels centres adscrits.

Modificació de la Normativa del Premi Extraordinari Fi d'Estudis

La mitjana d’expedient mínima per a l’obtenció del premi en el cas dels dobles graus passa del 8,5 al 8 en considerar-se que cursar aquests programes comporta un esforç i dedicació superior. En la resta de casos, la mitjana es manté en un 8.5.

Aprovació de les Bases del Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa al millor treball fi de grau sobre temes de RSC (UPF- Consorci ESCI)

El premi vol promoure la incorporació de temes d’RSC en els estudis de la UPF i s’adreça als estudiants que hagin presentat un TFG a la UPF o a l’ESCI-UPF, en qualsevol dels programes de grau i que abordin alguna de les àrees següents: l’estratègia corporativa  d’RSC, el bon govern corporatiu, la comunicació i el diàleg amb els grups d’interès, la gestió responsable dels recursos humans, la compra (i gestió de la cadena de subministrament) responsable, l’acció social, la innovació social, la inversió socialment responsable i l’emprenedoria social. Els estudiants poden participar-hi de manera individual o en grup, en funció de si el TFG ha estat elaborat individualment o en grup. El premi està cofinançat per la UPF i el consorci ESCI. La dotació econòmica dels premis i el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en breu en una convocatòria anual.

Aprovació del Premi al millor treball de fi de grau i al millor treball de fi de màster en temes de Benestar Planetari (UPF- Consorci ESCI- Fundació IDEC)

El premi vol reconèixer els treballs de grau i postgrau en estudis sobre Benestar Planetari realitzats a la Universitat. En el cas del millor TFG, el premi està cofinançat per la UPF i el consorci ESCI i, en el cas del millor TFM, per la UPF, la Fundació IDEC i el consorci ESCI. La dotació econòmica dels premis i el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en breu en una convocatòria anual.

Temes d’estructura acadèmica:

Ratificació de la modificació del Reglament de la Facultat de Comunicació

La Facultat de Comunicació de la UPF s’organitza en tres “seccions” corresponents als tres estudis (Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques). La modificació del reglament vol garantir la presència de les persones que integren la direcció dels graus a les reunions de cadascuna de les seccions. És a dir, que els Directors o Directores del grau, Caps d'estudis, i Coordinadors docents participin a les reunions de la secció amb veu, i amb vot si són membres electes de la Junta de Facultat, sense haver de ser convidats.

Temes de l’àmbit de recerca i d'innovació docent:

Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2022

L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca. La dotació global del Programa COFRE 2022 és igual en import i distribució que l’any anterior: 1.750.000 €, dels quals 1.275.000 € es destinen als departaments (en dues modalitats: finançament i indicadors) i la resta, 475.000 €, a CER, Unitats i Grups de Recerca.

El Programa FOMENTA, dotat amb un màxim de 340.000€, vol donar suport al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics promoguts pels vicerectorats de recerca i de transferència del coneixement per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat. Les activitats i projectes estratègics han d’ajustar-se als objectius dels plans de recerca de les administracions públiques competents en recerca (catalanes, espanyoles i europees), a la millora d’indicadors de recerca i transferència o d’altres qüestions que tinguin un impacte en el finançament per conceptes de recerca i transferència a de la Universitat Pompeu Fabra o la seva capacitat de presentar-se amb èxit a convocatòries públiques.

Aprovació de les bases reguladores del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK

L’objecte dels ajuts és promoure la qualitat i la transformació educativa a través del suport a projectes destinats a la millora dels processos d’ensenyament- aprenentatge a la UPF i de determinats projectes transversals en el marc d’EDvolució. Els ajuts es finançaran contra els crèdits consignats al pressupost de la UPF en les partides descentralitzades assignades al PlaQUID-USQUID. La quantia concreta s’establirà en cada convocatòria.

Participació de la UPF en l’Associació Hac Te

L’associació Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) es va constituir el novembre del 2021 amb l’objectiu d'explorar i desenvolupar les interseccions entre art, ciència i tecnologia per enfortir la transformació digital de la societat i fer de Barcelona un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquest àmbit. Entre les institucions que en formen part hi ha la UOC, la UPC, el BIST o el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Per a la UPF, ser membre de l’associació Hac Te reforça un compromís que ja es materialitza en projectes existents, tals com el Programa de Cultura, l’Àrea Tallers, el Mercat del Peix (promogut per la UPF) o el Campus de les Arts Can Ricart (impulsat per la UB i amb participació de la UPF).

Temes de l’àmbit de comunitat universitària:

Aprovació del Protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

El nou protocol amplia i substitueix l’anterior (Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia), entre d’altres, ampliant-ne l’abast a les situacions d’assetjament sexual que puguin patir els homes heterosexuals i incorporant la manera de procedir quan les conductes de violència i/o assetjament es donin entre membres de la comunitat universitària de la UPF i membres dels centres docents adscrits a la UPF. Finalment, introdueix també la manera de procedir quan aquestes conductes es produeixin en el marc d’unes pràctiques curriculars o extra curriculars.

Temes de l'àmbit organitzatiu i econòmic:

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal

 • Contractació conjunta amb el CSUC de la Renovació del servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge virtual
 • Dues pròrrogues de contracte del CSUC: el servei de llicències de MATLAB Total Academic Headcount Full Suite i MATLAB Acadèmic Online Training Suite; i els Serveis de l'Oficina Tècnica pel Govern de la Gestió d'Identitats

Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes

 • Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere:

Es designa la professora Coloma Maria Ballester, del DTIC, com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució del professor Rafael Pous.

 • Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)

Es designa el senyor Oriol Escardíbul, gerent, com a vocal del patronat del Consorci ESCI en substitució del senyor Jaume Badia.

 • Consell de Recerca en Economia Internacional (CREI)

Es designa el senyor Oriol Escardíbul, gerent, com a vocal del Consell Rector del CREI en substitució del senyor Jaume Badia.

 • Fundació Eurecat (Comissió Antiga Fundació Barcelona Media)

Es designa el senyor Oriol Escardíbul, gerent, com a vocal de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media de la Fundació Eurecat, en substitució del senyor Jaume Badia.

 • Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

Es designa el senyor Oriol Escardíbul, gerent, com a vocal de la Comissió de Gestió Universitària del CIC, en substitució del senyor Jaume Badia.

 • Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA)

Es designa el professor Magí Panyella, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a vocal del Consell Rector de l’IVÀLUA, en substitució del professor Miquel Salvador.

Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional, de col·laboració acadèmica, de col·laboració en estudis de postgrau i de col·laboració amb entitats estrangeres

Presentació de documents d’interès

Informe sobre la signatura de l'Acord de la disposició transitòria divuitena del conveni col·lectiu del PAS-L de les universitats públiques catalanes

El gerent informa sobre l’acord al qual s’ha arribat a nivell de sistema, que compta amb el suport de la part social, i agraeix la tasca de l’anterior gerent i a la part social per haver-lo fet possible.

L’acord es produeix arran l'entrada en vigor del RDL 32/2021, convalidat pel Congrés dels Diputats en data 3 de febrer de 2022, i que entre els seus objectius principals recull la simplificació dels contractes i la reducció de la taxa de temporalitat, d’acord amb les exigències compromeses amb la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En aquest sentit, la disposició transitòria divuitena estableix que, amb caràcter general, les noves contractacions de PAS-L vinculades a finançament específic, propi o extern, públic o privat, siguin indefinides, llevat que la convocatòria que finança el projecte ho impedeixi. Així mateix, les persones que a la data d’entrada en vigor de l’acord tinguin un contracte temporal d’obra o servei determinat vinculat a finançament específic, propi o extern, públic o  privat, esdevindran indefinits; amb algunes excepcions tipificades (que la durada prevista del contracte vigent sigui inferior a 9 mesos o la persona tingui una antiguitat inferior a un any; que no hi hagi finançament per a la continuïtat del projecte; que el contracte estigui vinculat a convocatòries que no permetin imputar les despeses derivades de la contractació indefinida). També s’estableix que la futura incorporació de personal indefinit regulat en aquesta disposició transitòria no consumeix taxa de reposició, ni computa als efectes de les limitacions del nombre d’efectius ni de la despesa de capítol 1 de les institucions.

Finalment, s’estableix la creació d’una Comissió Paritària que acordarà les bases mínimes del sistema de selecció del PAS Laboral afectat per aquest acord i que es regiran, en tot cas, a través de convocatòries públiques.