Informe de la rectora

En primer lloc la rectora dona la benvinguda a Ignasi Vives, nou representant dels estudiants de grau claustrals, en substitució d’Eduard Pla.

La rectora comença l’informe tot fent un breu balanç de les actuacions desenvolupades per l’equip de govern. Recorda que abans de l’estiu es van definir els principals reptes i línies d’actuació per als propers quatre anys, englobats en l’estratègia “Horitzó 2027”. Després de l’acte de presentació del 15 de juny, l’estratègia “Horitzó 2027” es va publicar en línia i s’hi ha pogut fer observacions. Properament es publicarà el document amb els continguts definitius.

Acte seguit explica que des de l’estiu ha fet visites a tots els campus i ha encetat una ronda de contactes amb diferents responsables i membres de la comunitat universitària (caps de servei i secció, directors de departaments, degans, associacions d’estudiants, grups de claustrals) que és previst finalitzar abans de finals d’any. L’objectiu d’aquestes trobades és copsar de primera mà les diferents inquietuds i valorar com poder canalitzar-les i donar-hi resposta.

A partir de principis de 2024, l’equip de govern se centrarà en l’inici de l’adaptació dels estatuts a la LOSU, així com en el desplegament d’actuacions per projectar la institució cap enfora, tant a Barcelona i Catalunya com en l’àmbit estatal i europeu. En paral·lel, continuarà el procés per posar al dia i consolidar el projecte de Benestar Planetari de la UPF.

A continuació fa referència a un seguit de qüestions destacades d’aquests darrers mesos, des de la celebració de la darrera sessió del Consell de Govern.

Torna a estar damunt de la taula el model de finançament de les Universitats i hi ha hagut converses amb el govern. La UPF aposta per un model marc de finançament pluriennal tant a Catalunya com a l’Estat espanyol que tingui en compte, com sempre s’ha defensat des de la UPF, indicadors de qualitat, a més de les dimensions de cada Universitat. A més, s’aposta perquè, en la mesura que sigui possible, les universitats puguin comptar amb finançament no finalista. També es defensa l’augment del capítol 1 de les universitats en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per poder reforçar les plantilles, especialment de PTGAS. Això hauria de ser contemplat ja en els pressupostos del Govern català per al 2024.

Pel que fa a la internacionalització, la UPF va participar de manera activa al Fòrum d’Universitats Europees, que va tenir lloc a Barcelona del 13 al 15 de setembre. Hi van participar també la presidenta i el secretari general d’Eutopia i el secretari general de The Guild, que, aprofitant l’estada a Barcelona, van visitar la UPF. A les reunions que es van fer s’hi van abordar qüestions diverses, com per exemple la necessitat de sumar esforços per entomar des de la universitat els reptes globals vinculats a l’economia, el clima o la intel·ligència artificial. D’altra banda, el 29 de setembre es va celebrar a Brussel·les, al Parlament Europeu, la primera obertura de curs acadèmic conjunta d’Eutopia. Aprofitant la visita a Brussel·les, la rectora va visitar alumni i estudiants de mobilitat de la UPF a Bèlgica i representants de la Comissió Europea. Així mateix, es va reunir amb el delegat del Govern català a la UE, amb qui es van abordar els reptes que representen les diferències entre països pel que fa a les acreditacions i les legislacions universitàries. El delegat va explicar, també, que la UPF pot disposar puntualment dels espais de la delegació a Brussel·les per fer seminaris o trobades de recerca.

Ja en l’àmbit intern de la UPF, i amb relació amb la docència i els estudiants, la rectora destaca la segona edició de La Benvinguda, de la qual fa una valoració molt positiva, tant pels nivells de participació dels nous estudiants de grau com per la coordinació de les diferents facultats i departaments per fer-ho possible. També fa referència a les microcredencials i a la feina que està fent la UPF per donar forma al seu sistema propi. A principis de 2024 la UPF rebrà les primeres partides econòmiques finalistes per desenvolupar el seu pla pilot de microcredencials. En aquest sentit, la rectora convida les diferents facultats i departaments a reflexionar sobre les necessitats formatives d’empreses de l’entorn que la UPF pot contribuir a cobrir.

Pel que fa a l’àmbit de la recerca, la rectora esmenta que el proppassat 19 d’octubre va compartir un dinar amb els investigadors i investigadores ICREA de la UPF, un total de 47, per recollir les seves inquietuds i demanar-los alhora que aportin els seus coneixements i bagatge a la comunitat universitària. Cal tenir en compte que la UPF és la segona universitat amb més investigadors ICREA de Catalunya en nombres absoluts. El mateix 19 d’octubre es va fer per primer cop una Benvinguda específica per a estudiants de doctorat, col·lectiu per al qual es faran més accions durant el curs. Quant a activitats de transferència de coneixement, es refereix a la renovació de les càtedres EUGIN, APCE (ja realitzades) i QUAES (que és previst tancar properament) i avança que és previst crear properament tres noves càtedres. La rectora també fa esment del projecte del Nou Mercat del Peix i detalla que, després de la posada de la primera pedra de l’edifici, el projecte acaba d’entrar en una nova etapa, més centrada en la definició del contingut del programa científic que s’hi durà terme. També destaca que cal buscar fonts de finançament per desenvolupar els continguts d’aquest futur programa científic i definir el model de governança del nou espai. Amb aquesta finalitat s’ha creat un grup de treball, presidit per la pròpia rectora, i format per diverses persones amb perfils acadèmics i de gestió pertinents. Relacionat amb aquest tema, la rectora esmenta l’exposició “L’Antic mercat del peix: passat i futur” que hi ha a la parada de metro Ciutadella-Vila Olímpica.

També en l’àmbit intern, la rectora informa del relleu que s’ha produït al capdavant de la Unitat d’Igualtat, agraeix a Rosa Cerarols el fet d’haver dirigit la Unitat en els darrers anys i dona la benvinguda a la nova directora de la Unitat, María José González. La rectora afegeix que en aquests moments s’està tancant la primera fase de recollida de propostes per al proper Pla d’igualtat i Diversitat de la UPF, el primer pla universitari que aborda de forma conjunta aquests dos àmbits. En connexió amb l’àmbit de la igualtat, la rectora esmenta que tot just ha participat, aquests 23 i 24 d’octubre, a la “II Conferencia para Acabar con las Violencias de Género en la Academia”, organitzat pel Ministerio de Universidades a Bilbao, i en el context del qual s’han presentat dades de 45 universitats europees del projecte UNISAFE.

A continuació la rectora esmenta breument altres actes i trobades institucionals que s’han esdevingut des de l’inici del curs, començant pels propis actes d’inauguració del curs acadèmic 2023-2024 tant a la UPF com a nivell de sistema universitari, a la URV, passant per l’acte de celebració del 25è aniversari del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF, i acabant amb les reunions del Comitè Permanent de la CRUE, del qual la rectora és vocal, i les trobades que ha tingut amb el conseller de recerca i universitats, la directora general de transferència de coneixement, el president de l’Associació Europea d’Universitats i el nou alcalde de Barcelona, aquesta de manera conjunta amb els rectors i rectores de la resta d’universitats amb presència a la ciutat.

Per finalitzar, la rectora fa referència a diversos actes previstos per als propers dos mesos: l’assemblea de The Guild a Oslo el 26 d’octubre, l’espai de trobada UPF Feina del 8 de novembre, la 9a Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra el 9 i 10 de novembre a la UPF i l’IEC, la trobada Node UPF del 7 al 9 de novembre i el Fòrum Social i Empresarial el 9 de novembre, la sessió del claustre de la Universitat el dia 21 de novembre, l’Eutopia Week a Dresden del 4 al 6 de desembre i l’acte de Nadal de la UPF el 19 de desembre. En paral·lel la rectora esmenta que des de la UPF caldrà seguir atents a l’elaboració dels pressupostos del govern català i a la possible investidura del president del govern espanyol i la configuració del proper consell de ministres, sobretot per saber qui s’ocuparà del Ministerio de Universidades i del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La rectora acaba la seva intervenció amb unes paraules de record a Àlex López, traspassat inesperadament el darrer cap de setmana, el qual va exercir durant molts anys com a cap de la Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment del Servei d'Infraestructures i Patrimoni de la Universitat amb gran compromís institucional.

Principals acords

Aprovació de la constitució de l'associació EUTOPIA European University, amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) com a entitat fundadora

L’aliança EUTOPIA, de la qual la UPF és membre des de 2019, dins de la iniciativa Universitats Europees del programa Erasmus+, s’ha proposat constituir-se en associació amb la denominació “EUTOPIA European University (EUTOPIA I.V.Z.W.)”, amb seu a Brussel·les, per poder dur a terme els seus objectius acadèmics de manera adient. La UPF participarà en qualitat d’entitat fundadora i membre de ple dret en la nova associació, junt amb les altres nou universitats de l’aliança. S’acorda proposar al Consell Social que aprovi la constitució de l’associació en aquests termes.

Aprovació de la regulació de la figura del professorat substitut

S’aprova la regulació de la figura del professorat substitut de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta nova modalitat contractual, prevista a la LOSU, està pensada per cobrir, entre d’altres, les necessitats temporals de docència que deriven d’algunes situacions com ara les baixes mèdiques de llarga durada, el gaudi de sabàtics o l’exercici de càrrecs que comporten una reducció docent.

La Comissió de Professorat de la UPF, a proposta dels departaments, aprovarà la creació de borses de professorat substitut, al voltant d’àmbits docents i amb una vigència de tres anys prorrogables. L’accés a les borses es farà mitjançant convocatòria pública de procés selectiu amb la corresponent valoració dels mèrits de les persones candidates que reuneixin els requisits. La priorització de les candidatures dins de cada borsa es farà d’acord amb els criteris que estableixi la convocatòria i l’ordre prioritzat determinarà, de la manera que s’especifica a la Regulació, l’ordre de preferència a l’hora d’accedir a una plaça de substitució. La dedicació lectiva màxima del professorat substitut serà de 240 hores anuals, equivalent a una dedicació laboral anual de 640 hores. En el marc del règim retributiu acordat per les universitats públiques catalanes, la retribució del professorat substitut a la UPF serà de 17.800,28€ anuals per a una dedicació màxima.

La regulació de la UPF s’emmarca en l’acord comú adoptat per totes les universitats públiques catalanes per regular les condicions de treball del professorat substitut, davant la necessitat inajornable de cobrir docència per motius de reducció i suspensió de la jornada d’altre PDI i després que, fins al moment, no s’hagi arribat a cap acord sobre aquesta figura en el marc de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes. L’aprovació de la Regulació es fa sens perjudici que en un futur es pugui arribar a altres acords en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

Altres acords

Concessió de medalles de la UPF

El Consell de Govern, a proposta de la rectora i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquelles persones que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l’àmbit acadèmic, aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a Josep Lluís Martí Màrmol, vicerector per a l'Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat (2017);  secretari general (2017); vicerector encarregat de la Direcció de projectes d'innovació (2017-2021), i comissionat per al Benestar Planetari (2021-2023). La concessió d’aquesta medalla se suma a la de les onze medalles aprovades a la sessió del Consell de Govern de 19 de juliol de 2023.

Temes de l'àmbit acadèmic

Modificació de la programació acadèmica

El Consell de Govern aprova modificar el creditatge del Grau en Estudis Globals/Global Studies, de la Facultat d’Humanitats, que passarà dels 180 ECTS actuals a 240 ECTS a partir del curs 2024-2025. Així mateix, s’aprova, amb caràcter retroactiu, la modificació de la programació del curs 2020-2021, per reflectir el canvi de denominació d’una de les universitats participants en el títol Erasmus Mundus “Màster Universitari en Polítiques Públiques (MAPP)/Master in Public Policy”, impartit per l’IBEI. Concretament, la Central European University (CEU), arran del seu trasllat des de Budapest a Viena, va passar de denominar-se Közép-európai Egyetem - Central European University (Hongria) a dir-se Central European University - Private University (Àustria), però no ho va notificar en el seu moment. Ara, per poder expedir els diplomes dels graduats amb la denominació correcta, cal aprovar aquesta modificació retroactivament. Aquests acords s’eleven al Consell Social.

Temes de l'àmbit de la comunitat universitària

Acord per incorporar la referència al no-binarisme i a la diversitat familiar en els documents administratius i en els sistemes d’informació de la UPF

El Consell de Govern aprova incorporar diverses modificacions als documents administratius i formularis, bases de dades i aplicacions estadístiques i llistats de la Universitat per tal que contemplin en major mesura la diversitat d’identitats de gènere i de models familiars. Aquestes modificacions es fan en compliment de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. També segueixen els criteris de la nomenclatura adoptada recentment per la Generalitat a tal efecte, cosa que facilitarà l’intercanvi de dades entre institucions. Concretament, s’aprova incorporar, en formularis, documents administratius i bases de dades, el camp “gènere” amb les opcions de resposta “home”, “dona”, “no binari” i “prefereixo no respondre” i reflectir-hi la diversitat familiar, perquè les famílies que ho desitgin puguin registrar-se com a homoparentals (parelles en què els dos progenitors són del mateix sexe) i monoparentals.

Bases dels premis “La UPF Parla a Pompeu Fabra”

El Consell de Govern aprova les bases dels premis “La UPF parla a Pompeu Fabra”, organitzats per la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF en el marc del Dia Pompeu Fabra (20 de febrer, data del seu naixement l’any 1868) que se celebra per segon any consecutiu. Els premis reten homenatge a la figura del Mestre i estan oberts a tota la comunitat universitària. S’hi podran presentar propostes originals en dues modalitats: textos epistolars adreçats a Pompeu Fabra i minicurtmetratges a través de TikTok dedicats al Mestre.

Temes de l’àmbit de recerca i transferència

Aprovació de les Bases del Programa Start UPFlama

El Consell de Govern aprova les bases del programa Start-UPFlama, iniciativa per donar suport a la creació d’empreses innovadores per part d’estudiants i alumni graduats recents de la UPF, en equip o de manera individual. El programa ofereix als participants formació en emprenedoria, assessorament i acompanyament per validar la seva idea de negoci i, en la seva fase final, premia les millors propostes.

Temes d'organització i centres adscrits

Aprovació de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre Universitari Tecnocampus

El Centre Universitari Tecnocampus, adscrit a la UPF, és el resultat de la fusió dels tres centres docents que eren titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Com a part d’aquest procés de fusió, ha calgut refer les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, per la qual cosa es demana l’aprovació de la UPF. El Consell de Govern ho aprova.

Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració acadèmica que regeix l’adscripció del Centre Universitari Tecnocampus de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a la Universitat Pompeu Fabra

S’acorda modificar el conveni d’adscripció del Centre Universitari Tecnocampus a la UPF pel que fa als requisits que han de satisfer els representants de la UPF a la Comissió de Govern del Centre, de manera que ara s’estableix clarament que la UPF té dos representants en aquest òrgan de govern, un dels quals és el delegat o delegada de la UPF al Centre o, si no n’hi ha, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en matèria de centres adscrits docents, i l’altra la persona que, a tal fi, nomeni el rector o rectora. Amb aquesta modificació es corregeixen contradiccions normatives que s’han detectat entre diferents disposicions del conveni d’adscripció, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la Normativa de centres docents adscrits a la UPF.

Aprovació de la modificació de la denominació de l’Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i de l’Escola Superior d'Infermeria del Mar

A petició del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, entitat titular de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), institut universitari de recerca adscrit a la UPF, i de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar, centre docent adscrit a la UPF, s’aprova modificar la denominació del primer centre per “Hospital del Mar Institut de Recerca” i del segon centre per “Hospital del Mar Escola Superior d’Infermeria”. Aquestes modificacions són part d’un pla de transformació de la marca institucional del consorci. Aquest acord s’eleva al Consell Social, per a la seva aprovació, i posteriorment, si escau, caldrà sol·licitar a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom.

Temes de l'àmbit econòmic

Autorització de despesa pluriennal per al període 01/01/2024-31/12/2026 de les quotes d’adhesió de la UPF a la contractació del CSUC del servei de connectivitat per a les institucions adherides a l'Anella Científica

S’acorda autoritzar la despesa pluriennal per al període 01/01/2024-31/12/2026 de les quotes d’adhesió de la UPF a la contractació per part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) del servei de connectivitat per a les institucions adherides a l'Anella Científica. L’actual contracte del CSUC amb l’Anella Científica venç el 31/12/2023 i es necessari el compromís econòmic previ de cada universitat per tal que el CSUC pugui tirar endavant la licitació per al període 2024-2026. Aquest acord s’eleva al Consell Social.

Designació i modificació de membres de comissions de la Universitat i de representants a altres organismes

Es designa Pau Solà Ysuar, representant del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis al Consell de Govern, representant del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UPF al Consell Social, en substitució de Lydia Garcia Escobosa.

Es designen Dídac Pujol Morillo, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, i Luis María Ortiz Gervasi, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, vocals de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució de Janet-Ann DeCesaris Ward i de María José González López, respectivament.

Es designen María Inés Gundín Castro, del Departament d'Economia i Empresa, i Maria Antònia Oliver Rotger, del Departament d’Humanitats, vocals de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució de Teresa Maria Monllau Jaques i Teresa Segura Garcia, respectivament.

Es designa María José González López, directora de la Unitat d’Igualtat, representant de la UPF en la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució de Rosa Cerarols Ramírez.

Modificació de normatives

Aprovació de la modificació de la Normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra

S’aprova la modificació de la Normativa per indicar que la unitat d’informació pertinent a efectes de la legislació sobre la transparència i la pròpia Normativa és la Secretaria General, en lloc de l’Oficina de la Secretaria General. Això aporta flexibilitat i fa la Normativa més perdurable. S’ha aprofitat per esmenar els errors materials que contenia el text de la Normativa.

Ratificació de convenis

S’han ratificat diversos convenis de col·laboració institucional, signats durant el mes de setembre i principis d’octubre de 2023, entre els quals, per exemple, els convenis entre AQU Catalunya, la UPF i un seguit de centres adscrits per a la realització de l’enquesta de satisfacció de titulats de grau i màster.