Informe de la rectora

La rectora, Laia de Nadal, ha començat el seu informe recordant que aquest és l’últim Consell de Govern del curs 2022-2023 i ha remarcat que durant el mes de juliol, tot i no ser lectiu, la Universitat està a ple rendiment amb molts esdeveniments. Entre ells, ha destacat els actes de graduació realitzats les darreres setmanes i ha fet un agraïment a totes les persones que els fan possible.

A continuació, la rectora ha comentat que, des de la seva perspectiva personal, el curs està naturalment marcat pel fet d’haver entomat al mes de març la responsabilitat de posar-se al capdavant de la Universitat i ha dit que l’equip de govern ha treballat de manera continuada des del començament en els objectius del mandat, amb unes línies d’acció que es van explicar en detall en l’acte Horitzó 2027 del passat 15 de juny. El document d’accions que va servir de base d’aquest acte, així com el vídeo de la sessió, és a la web a disposició de la comunitat UPF i obert a comentaris i suggeriments.

La rectora ha fet un breu esment a un fet recent que ha qualificat de desafortunat: s’ha referit a un missatge anònim que ha circulat recentment i que pot enrarir el clima de treball i de convivència de la Universitat i també el prestigi de la institució. Ha defensat que a la UPF tothom pot parlar amb llibertat en els òrgans de representació i directament amb qualsevol persona de l’equip de direcció i ha recordat que està oberta a escoltar tothom que tingui dubtes sobre el funcionament de la institució i les decisions que es prenen. Ha refermat que es va presentar a les eleccions a rectora perquè té ganes de treballar per a la Universitat que li ha donat pràcticament tot professionalment. Va ser una decisió conscient i per això des del primer dia de mandat ha dedicat totes les seves energies a tirar endavant un programa sòlid, amb l’equip de direcció, el conjunt de responsables acadèmics i de gestió i la resta de la comunitat de la Universitat, i ha afegit que no es perdrà ni la il·lusió pel viatge ni el rumb. 

En un altre ordre de temes, la rectora ha explicat que aquesta setmana s’han donat a conèixer les dades d’accés a les universitats. A la UPF el resultat enguany ha estat més positiu que el curs anterior, amb un augment del 5% de demanda en primera preferència. A més, ha destacat que un 25% dels graus se situen amb una nota de tall per sobre del 12; en destaca el grau en Medicina que s’ha situat entre els 10 graus amb la nota de tall més alta del sistema (12,98). Finalment, ha explicat que els estudis integrats de la Universitat han rebut pràcticament dues sol·licituds per cada plaça oferta.

Des del darrer Consell de Govern, la rectora ha volgut destacar la participació en dues activitats vinculades a aliances internacionals, l’EUTOPIA Week celebrada a Lisboa, i l’assemblea general de The Guild a Brussel·les. Dues trobades, amb la participació també de la vicerectora Helena Ramalhinho, que han servit per fer xarxa i per entendre millor com la UPF pot aprofitar aquests espais per potenciar la recerca i la docència. 

També ha destacat la celebració del +RAIN Film Festival, el passat mes de juny, al campus del Poblenou, que va ser tot un èxit. Finalment, ha comentat la recent visita que aquesta setmana ha fet el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, a la nova sala de dissecció del campus del Mar que es farà servir en el grau en Medicina.

La rectora ha continuat el seu informe explicant, tal com es va comprometre en sessions anteriors del Consell de Govern, les conclusions del grup de treball que es va crear arran de les denúncies i notícies sobre assetjament laboral i sexual que s’han produït durant aquest curs en el sistema universitari català, amb l’objectiu de fer propostes de millora per a la prevenció i detecció de casos. El grup de treball, format per membres de l’equip de direcció i persones de les unitats de gestió competents en la matèria, ha fet una diagnosi dels protocols i processos existents, dels procediments informatius i disciplinaris, de l’acompanyament de les persones afectades i de la situació de col·lectius específics com els estudiants de doctorat i ha proposat un seguit d’accions. Aquestes accions es divideixen en quatre grans blocs:

 1. Prevenció i formació
  • Creació d’un mòdul genèric de formació per a PAS i PDI i per a les persones de nova incorporació
  • Formació especialitzada a equips directius i a persones que tingui gent al seu càrrec
  • Formació especialitzada per a PDI que supervisi persones: tutors, directors de tesi, coordinadors de grups de recerca
  • Formació especialitzada per a mediadors o persones que estan involucrades en àmbits de convivència (Síndica, Comissió de Convivència)
  • Activitats formatives per a estudiants de grau i màster de nou ingrés 
  • Formació específica per a estudiants de doctorat
  • Organització d’una jornada tècnica sobre el concepte de l’abús de poder que es podria celebrar de manera periòdica
 2. Comunicació
  • Introducció al manual de docència de conceptes pertinents i dels serveis i recursos disponibles en aquest àmbit
  • Aplicació de millores a la web de comunicació d’incidències i nova denominació perquè sigui més fàcil de cercar i trobar
  • Revisió de tot l’entorn web de la UPF per activar accessos clars i directes a la web d’incidències
  • Incorporació de la informació de la web d’incidències en diversos espais com les benvingudes a nous estudiants
  • Creació d’un tríptic informatiu amb els canals disponibles per presentar incidències
  • Creació d’una campanya de comunicació amb imatge i lema propi per a tota la comunitat universitària
  • Celebració de reunions trimestrals amb els delegats de grau i altres col·lectius d’estudiants per mantenir-los informats
 3. Instrucció d’expedients
  • Estudiar la conveniència que els expedients es vehiculin a través d’una futura Inspecció de Serveis, prevista a la LOSU
  • Identificar i formar un conjunt de potencials instructors i de personal de suport administratiu
  • Elaboració d’una guia per als instructors d’expedients on s’especifiquin els conceptes bàsics, els terminis del procediment...
  • Estudiar la col·laboració amb altres universitats catalanes per analitzar si es pot establir un marc conjunt
  • Estudiar la manera de reconèixer la tasca dels instructors 
  • Estudiar opcions per aconseguir més mitjans tècnics de suport
 4. Acompanyament
  • Informar millor sobre l’existència del Servei d’Atenció Psicològica (SAP) de la UPF
  • Crear un programa d’acompanyament per a les víctimes d’assetjament i prioritzar-les, estudiant si és possible augmentar el catàleg de serveis del SAP
  • Estudiar una proposta de “servei d’orientació” que pugui orientar les persones en funció de la naturalesa del problema que puguin tenir
  • Crear un programa d’acompanyament i assessorament per a les persones que han incorregut en abús de poder
  • Estudiar l’encaix de l’actual Servei de Mediació de la UPF amb les provisions sobre mediació de les noves Normes de Convivència de la UPF
  • Estudiar mesures de reconeixement i restauració moral de danys i de disculpes institucionals

En aquest apartat, la rectora s’ha volgut referir específicament al col·lectiu d’estudiants de doctorat ja que en la diagnosi feta pel grup de treball s’ha observat que es troben en un moment de vulnerabilitat professional i no disposen de figures com els delegats. Per aquest motiu, es proposen accions concretes com:

 • Crear un butlletí dedicat només per a estudiants de doctorat

 • Articular una benvinguda conjunta per als programes de doctorat

 • Articular un sistema d’elecció de delegats

 • Elaborar una enquesta o grups de discussió per valorar l’estat de benestar del col·lectiu

 • Elaborar una guia de bones pràctiques en la relació directors/doctorands 

 • Crear un programa de mentories entre estudiants de 3r o 4t curs i els que comencen el doctorat

Finalment, es crearà un registre únic d’expedients, avançant-nos al que probablement demanarà properament la Generalitat de Catalunya a totes les universitats publiques. La rectora ha explicat que les accions s’endegaran el setembre de 2023 i que s’aniran desplegant en funció dels recursos necessaris i els disponibles. També ha assegurat que per aconseguir aquests recursos i d’altres que són necessaris per a diverses qüestions cal ampliar el capítol 1 de personal i que caldrà preveure-ho des de gerència i negociar amb la conselleria de Recerca i Universitats.

Per acabar, la rectora ha volgut recordar el calendari de les sessions del Consell de Govern, anunciat el passat 3 de juliol, i la data del proper Claustre universitari, que tindrà lloc el 21 de novembre, perquè el format d’aquestes sessions, llevat d’excepcions molt justificades, tornarà a ser només presencial, un cop superats els condicionants de la pandèmia i arran de les peticions rebudes recentment de diferents membres d’aquests òrgans. També ha agraït la tasca de la professora Mercè Lorente com a presidenta de la Comissió d’Integritat de la UPF i ha anunciat que el relleu l’agafarà la professora Cristina Gelpí, que ja n’havia estat presidenta amb anterioritat.

Principals acords

Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l’exercici 2022

El gerent presenta les dades dels comptes anuals auditats de l’exercici 2022, que s’han tancat en equilibri pressupostari, amb un petit superàvit de 74.000 euros.

En relació amb l'execució del pressupost del 2022, el gerent explica que hi va haver una desviació important en la previsió d’ingressos de matrícula, com a conseqüència de la baixada de preus, que es va veure compensada amb un augment de la subvenció ordinària que la Universitat rep de la Generalitat de Catalunya. 

D’altra banda, s’ha produït un augment excepcional d’ingressos provinents de cànons de recerca, que es va concentrar sobretot a finals d’any. Aquest augment d’ingressos es va destinar a amortitzar més endeutament del que estava previst, amb l’objectiu de poder afrontar futures inversions que s’hauran de fer a la Universitat amb la màxima garantia possible.

Per últim, el gerent ha presentat el resultat de l’auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L’informe de l’auditor és favorable.

Altres acords

Temes institucionals:

Acord de concessió del Guardó d’Honor de la UPF

El Consell de Govern, a proposta de la rectora, acorda concedir el Guardó d’Honor de la UPF, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Oriol Amat i Salas en agraïment a la seva tasca al capdavant de la institució entre els anys 2021 i 2023, en reconeixement de les actuacions dutes a terme durant el seu mandat, i del seu compromís amb una universitat pública i de qualitat, exigent i rigorosa, arrelada al país i oberta al món.

Acord de concessió de medalles de la UPF

A proposta de la rectora i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquelles persones que han servit a la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l’àmbit acadèmic, el Consell de Govern aprova concedir la Medalla de la UPF a les persones següents:

 • Josep M. Casasús i Guri, síndic de greuges de la UPF (2015-2022)

 • Josep M. Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats (2013-2023)

 • Joaquim Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (2011-2023)

 • Manel Jiménez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació (2021-2023)

 • Antoni Luna García, vicerector d’Internacionalització (2021-2023)

 • Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat (2021-2023)

 • David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector (2021-2022) i vicerector adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF (2022-2023)

 • Pere Torra Pla, secretari general (2017-2023)

 • Davinia Hernández Leo, comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa (2021- 2023)

 • Maria Pilar Medina Bravo, comissionada del Projecte EDvolució (2021-2023)

 • Mireia Trenchs Parera, comissionada de Política Lingüística (2021-2023)

Temes de l’àmbit acadèmic:

Aprovació de la proposta de modificació de la programació per al curs 2024-2025

Es desprograma el màster universitari en Laboratori d’Anàlisis Clíniques del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

S’aprova la programació del grau en Bioinformàtica, que ara coordina la UPC. Junt amb la UPF, hi participen també UAB i UB.

Aprovació de la proposta de Normativa dels Ensenyaments Propis de la Universitat Pompeu Fabra

La normativa vigent a la UPF sobre aquesta matèria data de l’any 2018, per la qual cosa, cal adaptar-la als requeriments de la nova regulació. Els principals canvis afecten la definició i estructura dels ensenyaments propis, així com la tipologia i la denominació de les diferents titulacions. A més, s’actualitzen qüestions d’organització i del procediment per a l’aprovació, per adaptar-les a la realitat actual de la UPF.

Aprovació de la proposta de programa d’Estudis Propis Ecotòpia (2a edició) en el marc del projecte Eutopia, de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)

Aquest programa, ofert amb la col·laboració de diverses universitats d’Eutopia, s’oferirà per segona vegada el curs 2023-2024.

Temes de l’àmbit d’estructura acadèmica:

Aprovació de la proposta de reversió del procés de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de creació d’una Facultat de Medicina.

S’aprova revertir el procés de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida per a la creació d’una Facultat de Medicina, aprovat per acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2021.

Aprovació de la proposta de modificació de la denominació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

S’aprova modificar la denominació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida per Facultat de Medicina i Ciències de la Vida i sol·licitar a la Direcció General d'Universitats l'autorització del canvi de nom i la seva modificació en el RUTC. Amb aquesta modificació la Facultat tindrà la mateixa denominació que el Departament de Medicina i Ciències de la Vida. 

Aprovació de la proposta de modificació del Reglament del Departament de Medicina i Ciències de la Vida.

Es ratifica l’acord del Consell de Departament de MELIS. La modificació té per objectiu ampliar la composició de la Comissió de Professorat del Departament.

Aprovació de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) que regeix l’adscripció de BIST Dolors Aleu Graduate Center a la UPF com a centre docent d’ensenyament superior.

Mitjançant aquest conveni es renova la vinculació del BIST Dolors Aleu Graduate Center a la UPF com a centre docent adscrit.

Temes de l’àmbit de recerca:

Aprovació de la proposta de les Bases de la cinquena convocatòria d’ajuts a accions de recerca sobre Benestar Planetari (2023).

La cinquena convocatòria d’ajuts de recerca a l'entorn del Benestar Planetari està dotada amb un pressupost de 60.000 euros. La convocatòria té com a objectiu promoure la recerca interdisciplinària de frontera en aquest camp mitjançant la preparació de sol·licituds de projectes col·laboratius per a convocatòries competitives europees.

Aprovació de la participació de la UPF com a entitat fundadora en l’Associació “European Consortium for Sociological Research, e.V.” (ECSR)

El Consorci Europeu de Recerca Sociològica (European Consortium for Sociological Research, ECSR), que existeix com a consorci “informal” des de 1991, està format per un centenar d’universitats i altres institucions docents i de recerca i és un dels principals agents catalitzadors de la recerca sociològica teòrica i empírica a nivell internacional. Els membres d’ECSR proposen que el consorci és constitueixi com a entitat legal sense ànim de lucre en forma d’associació, amb seu a Berlín, d’acord amb la legislació alemanya. S’acorda proposar al Consell Social que la UPF sigui membre fundador d’ECSR. 

Aprovació de la proposta de supressió de figures de recerca

S’aprova la baixa del Grup de Recerca en Cognitive Media Technologies (CMTech), adscrit al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Temes de l’àmbit de la comunitat universitària:

Aprovació de la proposta de modificació de les Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF.

El 27 d'abril del 2022 es van aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF, oberts a les aportacions de tota la comunitat universitària i destinats a garantir el dret a l’educació superior de les víctimes de conflictes internacionals. Ara, amb aquest acord, s’amplien les situacions jurídiques en les quals es poden trobar les persones destinatàries, es concreten els requisits acadèmics que els sol·licitants han de complir i s’estableix un tractament més personalitzat i anònim, alhora que més àgil, en la tramitació dels ajuts. 

Aprovació de la proposta de segona pròrroga del II Pla d'Igualtat Isabel de Villena.

El segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena actualment es troba prorrogat fins el proper octubre de 2023. L’entrada en vigor de la nova LOSU ha fet que el procés d’elaboració del nou pla es replantegi i que se n’ampliï l’abast, per elaborar el Pla d’Igualtat i Diversitat de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest nou Pla haurà de guiar no només les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI sinó també treballar el pla d’inclusió i no discriminació del conjunt del personal i sectors de la universitat per motius de discapacitat, origen ètnic i nacional i qualsevol altre condició social o personal. Per tot això, s’aprova prorrogar de nou el II Pla d’Igualtat Isabel de Villena pel termini necessari per a dur a terme l’elaboració del Pla d’Igualtat i Diversitat que, en tot cas, s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern abans de l’1 de gener de 2025.

Aprovació de la proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca.

S’eleva al Consell Social la proposta d’aprovació de complements addicionals de mèrits de recerca per a professorat contractat corresponents a períodes acabats com a màxim el 31 de desembre de 2022. 

Aprovació de la proposta de nou Reglament de Professorat Emèrit.

La Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, en el seu article 81, introdueix algunes novetats que afecten la figura de professor/a emèrit/a, com per exemple que el nomenament d’emèrits s’ha de fer per serveis destacats prestats a la universitat que els nomena o que ha de contribuir a millorar la docència i impulsar la recerca i la transferència i intercanvi del coneixement i innovació. Paral·lelament, l’aplicació del Reglament de catedràtics emèrits aprovat l’any 2018 ha posat de manifest diversos problemes pràctics, relacionats, per exemple, amb l’existència de la via excepcional d’accés a l’emeritatge, l’excessiva rigidesa dels requisits acadèmics mínims que determinen l’elegibilitat per poder ser proposat per a l’emeritatge – aquesta situació afecta especialment les catedràtiques - o la manca d’unes condicions mínimes per a la renovació de l’emeritatge fins a la durada màxima de 10 anys. El nou Reglament que s’aprova, entre altres coses, recull aquestes novetats i resol aquests mancances. 

Aprovació de la proposta de modificació del Reglament del síndic o síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra. 

El termini ordinari per presentar una queixa escrita davant la Síndica de greuges de la UPF és de sis mesos des de l’esdeveniment del fet objecte de queixa. La modificació que s’aprova estableix un termini més llarg – de dotze mesos – per a la presentació d’una queixa quan dins del termini ordinari s’hagi presentat prèviament una consulta o observació sobre el mateix fet i per part de la mateixa persona. 

Temes de l’àmbit econòmic:

Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

Es tracta del servei d’elaboració, a cavall dels anys 2023 i 2024, del III Pla d’Igualtat i de Diversitat de la Universitat Pompeu Fabra.

Ratificació de convenis:

Ratificació de convenis de col·laboració institucional amb entitats estrangeres per a l’intercanvi d’estudiants (com els signats amb la Universitat de Nàpols Federico II, la Universitat Bentley o la Universitat de Queensland) o per fomentar la cooperació acadèmica o la colꞏlaboració del professorat (com els signats amb la Universitat de Virgínia de l'Oest o la Universitat d'Art, Arquitectura, Disseny i Patrimoni d'Aror, Sindh).