Informe de la rectora

La rectora, Laia de Nadal, ha començat el seu informe al Consell de Govern donant la benvinguda a les noves membres d’aquest òrgan de la Universitat. D’una banda, les noves incorporacions al Consell de Direcció: Raquel Bouso, vicerectora de Cultura i Comunicació; Eva Pujadas, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat; Helena Ramalhinho-Lourenço, vicerectora d'Internacionalització; Vanesa Daza, vicerectora de Transferència del Coneixement; i Cristina Pujades, vicerectora de Recerca. De l’altra, els nous degans, nomenats recentment: Joan Ramon Masclans, com a degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida, i Ana Delgado, com a degana de la Facultat d’Humanitats.

Tot seguit s’ha referit a l’organització del nou Consell de Direcció de la UPF. Pel que fa a les funcions i a la distribució dels càrrecs, ha destacat:

  • El manteniment del vicerectorat de Professorat, si bé passa a denominar-se vicerectorat de Personal Docent i Investigador. S’ha desagregat d’altres temes de comunitat universitària, ja que es considera que la matèria de personal docent i investigador té prou entitat per si sola.
  • També s’ha mantingut, amb un canvi de denominació, el vicerectorat d’Ordenació Acadèmica (ara vicerectorat de Planificació Acadèmica). Aquest vicerectorat assumirà de manera temporal les competències en matèria d’estudiants.
  • Es mantenen igual, amb canvi de lideratge, els vicerectorats de Recerca, Transferència del Coneixement, Internacionalització i Compromís social i Sostenibilitat.
  • Es compta amb un vicerectorat de Cultura i Comunicació, una àrea que s’ha diferenciat de la de transferència educativa, que aviat tindrà entitat d’una altra manera.
  • Es mantenen els comissionats de Política Lingüística, Política Científica, Projecte de Benestar Planetari i Grup UPF.  Pel que fa al Comissionat de Política Lingüística, que assumeix Marcel Mauri, la rectora ha emfasitzat que vetllarà perquè el català sigui llengua estimada, utilitzada i respectada a la Universitat.
  • També s’ha referit a les direccions d’unitats o programes d’àmbit general i als delegats amb què compta l’equip de govern de la Universitat: Programes Internacionals (Josep Ibáñez), Escola de Doctorat (David Comas), Unitat d’Igualtat (Rosa Cerarols), Programes Transversals (Ester Oliveras), Estudiants (Roger Cuartielles), Programa Eutopia More (Carmen Pérez Vidal), Qualitat (Jorge Luengo) i Mobilitat Intenacional (Josep Capdeferro). Els dos darrers són de nova creació i són indicatius d’algunes de les prioritats del nou equip.
  • Finalment, ha exposat que es manté Oriol Escardíbul com a gerent i Eulàlia Solé com a cap de gabinet del Rectorat i que hi ha hagut canvis a la secretaria general. Enric Vallduví ha agafat el relleu com a secretari general i Silvia Losa és la nova secretària general adjunta i, com a tal, actuarà com a secretària d’actes del Consell de Govern.

Un cop feta aquesta presentació del nou Consell de Direcció i dels nous càrrecs, la rectora ha volgut donar les gràcies a les persones que han format part dels equips de govern en mandats anteriors i especialment a l’equip del rector Amat, del qual ella també en va format part.

A continuació, la rectora s’ha referit a diferents qüestions relacionades amb les línies estratègiques d’aquest mandat. D’una banda, ha esmentat l’encàrrec que ha fet a l’equip de govern de fer, dins dels primers 100 dies de mandat, una concreció detallada de les línies estratègiques exposades al programa electoral i un full de ruta per a cada àmbit, amb la intenció de presentar una proposta definida en un proper Consell de Govern. D’altra banda, s’ha referit al futur pla estratègic de la Universitat i al fet que la direcció de la Universitat ja es comença a plantejar com es durà a terme el debat per elaborar-lo, si bé aquest és un procés pel qual es compta amb més temps perquè el pla estratègic actual encara és vigent, fins el 2025, i s’està desplegant.

Acte seguit, la rectora s’ha referit a diferents temes de governança de l’àmbit universitari i a actes institucionals.

En primer lloc, ha abordat la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), aprovada el passat mes de març al Congrés dels Diputats. La LOSU comporta canvis i reptes en diferents àmbits. Això, si bé pot suposar certes dificultats, sobretot en l’etapa transitòria, també pot aportar oportunitats.  De moment s’ha creat al si de l’equip de direcció un grup de treball per analitzar amb profunditat quines són les oportunitats que ofereix la LOSU i les obligacions legals que estableix per a la Universitat. Posteriorment, en els propers mesos, caldrà afrontar la reforma dels Estatuts de la UPF, seguint el procediment establert. En paral·lel,  tot i trobar-nos en una etapa inicial d’implantació de la LOSU, la Universitat, a través del vicerector de PDI i de les direccions de departament, ja ha començat a treballar amb intensitat per resoldre algunes qüestions que calia ajustar al nou marc legal a molt curt termini.

En segon lloc, ha exposat que Juan Romo, fins ara president de la CRUE, ha acabat el seu mandat de rector de la Universitat Carlos III de Madrid i que, per tant, també finalitzarà el seu mandat com a president de la CRUE. Properament, s’iniciarà un procés electoral.

En tercer lloc, s’ha referit al recent nomenament de Josep Maria Garrell, antic rector de la Universitat Ramon Llull, com a nou president de l’Associació Europea d’Universitats (EUA). La rectora ha valorat positivament que, a partir d’ara, es pugui comptar amb un interlocutor més proper en aquesta associació europea.

La rectora ha continuat referint-se als actes en què ha participat darrerament. La trobada de rectors i rectores de les universitats de parla catalana (Xarxa Vives), que va tenir lloc a l’IEC a principis d’aquest mes d’abril. La rectora ha explicat que durant la trobada es van exposar mesures per divulgar les activitats de recerca i de transferència de coneixement en català i per donar més pes a la llengua catalana en aquest àmbit.

També ha fet referència a les visites dels diferents candidats a l’alcaldia de Barcelona a diferents campus i seus de la UPF, en el marc de la precampanya de les eleccions municipals del proper 28 de maig. En aquestes visites, s’està aprofitant per explicar als candidats el projecte de la UPF i, específicament, el projecte del Mercat del Peix.

La rectora també ha informat que el proper dimecres 3 de maig la UPF coorganitza amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació un debat electoral en què s’abordarà la situació de les universitats.

Finalment, la rectora s’ha referit als casos d’assetjament que afecten les universitats catalanes i que s’han divulgat a través dels mitjans de comunicació, el darrer d’ells la setmana passada. Ha expressat la seva preocupació i la del conjunt de l’equip de govern de la Universitat per aquests casos. Per afrontar i prevenir els casos d’assetjament, la institució té el deure de protegir els membres de la comunitat universitària i s’ha compromès a fer tot el que estigui a les seves mans per millorar els procediments per fer-hi front, després que s’hagi evidenciat que no han funcionat d’una manera òptima.

S’ha creat, com ja s’havia anunciat en un comunicat anterior, un grup de treball intern, que comptarà amb assessorament extern en moments concrets, i que ja ha començat a treballar per determinar si els canals de comunicació i els procediments en situacions d’aquest tipus són adients o cal repensar-los. Està previst que els primers resultats d’aquest grup de treball es coneguin en un mes i mig. Més enllà de determinar quins procediments són els més idonis, el grup està treballant en fer una campanya de difusió entre la comunitat universitària dels canals existents als quals es pot recórrer en casos com aquests i en la millora de la prevenció. En aquest sentit, ha demanat responsabilitat a tota la comunitat universitària per comunicar i alertar pels canals establerts d’aquest tipus de casos per tal que, des de la institució, es puguin iniciar els procediments corresponents.

Abans de finalitzar el seu informe, la rectora ha anunciat que el proper 30 de maig tindrà lloc una sessió del Claustre de la Universitat, que es convocarà properament pels canals oportuns.

Principals acords

Aprovació de l'Acord per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la UPF, en desplegament de l'Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les Universitats Públiques de Catalunya

El Consell de Govern ha aprovat la Normativa per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball del PAS de la UPF, en desplegament de l’Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya. Aquesta normativa pren en consideració que la universitat presta els seus serveis de forma presencial i fixa un màxim de tres dies per a la realització de teletreball, amb el benentès que el tercer dia és excepcional i ha de ser justificable des d’un punt de vista organitzatiu. Per tal d’optar a aquesta modalitat de treball caldrà realitzar una formació específica i s’haurà de formalitzar un pla de treball entre la persona sol·licitant i el o la seva cap immediat/a.

Acord de creació de la Comissió permanent de teletreball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra

L’acord anterior es complementa amb la creació de la Comissió permanent de teletreball del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta Comissió serà paritària entre la gerència i la part social. La Comissió farà el seguiment de la implantació del teletreball, analitzarà les particularitats que es puguin donar, formularà propostes en funció dels canvis normatius que puguin aprovar-se i negociarà nous acords de teletreball quan els actuals quedin sense efecte.

Altres acords

Temes de l’àmbit acadèmic

Aprovació de la modificació de la programació per al curs 2023-2024

-S’aprova el canvi de denominació de l’actual Màster Universitari en Advocacia gestionat per la Barcelona School of Management per la denominació Màster Universitari en Advocacia i Procura i la seva adaptació, motivada per canvis legislatius que regulen l’accés a les professions de l’ Advocacia i la Procura.

-S’aprova el canvi de denominació del Grau en Bioinformàtica a grau en Bioinformàtica/Bioinformatics, gestionat per Escola Superior de Comerç Internacional. I s’aprova la programació d’aquesta titulació de 240 ECTS per al curs 2023-24.

Aprovació de la modificació de l'oferta de places per al curs 2023-2024

A proposta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, s’autoritza la modificació de l’oferta de places per al curs 2023-2024 del Grau en Medicina, que passa d’oferir 60 places a oferir-ne 64.

Modificació de les Bases del programa UPF de beques salari per a estudiants de grau

Les modificacions introduïdes afecten principalment als criteris que han de complir les persones candidates per poder presentar les sol·licituds. També modifiquen altres qüestions (procediment de concessió i adaptació del text a un  llenguatge no sexista.

Les beques salari reservades a estudiants Prometeus ja no requereixen la vinculació de l’estudiant a instituts concrets; d’una altra, el requisit econòmic queda establert en el fet de disposar d’un nivell de renda familiar situat per sota del llindar 3 que estableix la darrera convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Tots dos criteris pretenen afavorir que més estudiants puguin optar a aquestes beques.

Temes de l’àmbit de la comunitat universitària

Aprovació de la modificació de les retribucions del personal investigador doctor a càrrec de projectes de recerca.

S’ha aprovat elevar al Consell Social, d’una banda, la modificació de les retribucions del personal investigador contractat a càrrec de projectes de recerca mitjançant el contracte d’activitats científico-tècniques en les categories d’investigador/a postdoctoral, investigador/a ordinari i director/a d’investigació i, d’una altra, aplicar la retribució de l’investigador/a postdoctoral Tipus 1 establerta en aquest acord al personal contractat a càrrec del pressupost de la Universitat sota la figura POSTDOC1 a través del contracte d’accés del personal investigador doctor previst a l’article 20 de la Llei 14/2011.

Aprovació de l’acord interpretatiu sobre el requisit que han de complir les persones candidates als concursos públics de professorat associat de la UPF pel que fa a l'exercici de la seva activitat principal fora de l'àmbit acadèmic universitari. 

En el context de la convocatòria de concursos públics de professorat associat, que han de tenir lloc a partir de l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2023, de 2 de març, del Sistema Universitari (LOSU), s’han aprovat els criteris interpretatius que la Universitat utilitzarà en l’acreditació, per part dels candidats, del requisit de l’exercici de la seva activitat principal fora de l’àmbit universitari per tal de contemplar diferents casuístiques. 

Els dos acords esmentats venen precedit per la signatura de sengles acords previs, amb el mateix contingut, entre el Vicerector de Personal Docent i Investigador i el Comitè d’Empresa de personal docent i investigador de la Universitat.

Aprovació del Protocol per gestionar els danys per a la salut i els incidents.

El nou protocol és el resultat de la revisió del Protocol de notificació, registre i investigació d’incidents i de lesions per accident de treball, aprovat pel gerent l’1 d’agost del 2017 i que ara queda sense efecte. Aquest protocol forma part del Pla de prevenció de riscos laborals de la Universitat.

Aprovació de les Bases per a convocatòries d’ajuts en el marc del projecte EUTOPIA a la UPF.

Aquestes bases permetran la concessió d’ajuts als estudiants per facilitar la seva participació en les activitats relacionades amb el projecte EUTOPIA. Els ajuts podran consistir en l’exempció en el pagament de matrícules, ajuts de transport, i/o ajuts en concepte de manutenció i/o allotjament.

Temes de l’àmbit econòmic

Modificació de les bases d'execució del pressupost 2023

Per raons d’eficiència en la gestió dels pagaments de la Universitat, s’ha aprovat modificar l’article 57 de les bases d’execució del pressupost per a 2023, relatiu a les modalitats de pagament, per tal d’agilitar la signatura dels pagaments i permetre excepcionalment que puguin ser efectuats per dos membres de la gerència.

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

-Anul·lació de l’anualitat 2024 de la despesa de caràcter pluriennal per a la contractació conjunta del servei de llicències “MATLAB Total Academic Headcount Full Suite” i “MATLAB Academic Online Training Suite” del CSUC.

-Regularització de la despesa de caràcter pluriennal, per a la contractació conjunta per a la prestació d’un sistema de gestió bibliotecària per a les universitats i entitats que integren el grup de compra del CSUC per al període 2021 a 2025.

- Contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2023 a 2027.

Temes de l’àmbit de la integritat, de la transparència i de la seguretat de la informació

S’ha presentat al Consell de Govern el primer informe anual del Pla de mesures d’integritat en la gestió de la UPF elaborat per la Comissió Antifrau, que es va constituir el febrer de 2022. També s’ha presentat la Memòria del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública i bon govern de l’any 2022.

S’ha aprovat una nova política de seguretat de la informació per tal d’adaptar-la al nou Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i que deroga el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, que establia l’ENS. Aquesta nova política es materialitza en cinc textos normatius diferents, que deroguen l’anterior normativa de seguretat en la informació de la UPF.

Proposta de modificació de diverses normatives de la UPF derivades de la modificació de l’equip de govern

S’ha aprovat la modificació de dues normatives que fan referència a l’equip de govern per ajustar-les a la configuració del nou equip: les-Bases del Premi de foment del multilingüisme aprovades mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 13 d’octubre del 2010 i modificades per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol del 2013; i el Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF) aprovat per Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, modificat per Acord del Consell de Govern de 9 d'abril del 2008 i per Acord del Consell de Govern de 14 de maig del 2014. Les modificacions s’han formulat de tal manera que no calgui tornar a modificar-les quan torni a canviar la configuració de l’equip de govern.

Designació i modificació de membres de comissions de la Universitat i d’altres organismes

Consell Social

Representant del PDI

Es designa el prof. Pablo Pareja Alcaraz com a representant del Personal Docent i Investigador del Consell de Govern en el Consell Social, en substitució del prof. David Sancho Royo.

Representant dels estudiants

Es designa el Sr. Àxel Broch Masana com a representant dels estudiants del Consell de Govern en el Consell Social.

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES A COMISSIONS DE LA UNIVERSITAT

Comissió de professorat

S’aprova cessar el professor Alberto Garcia Balañà, del Departament d’Humanitats, com a vocal de la Comissió de Professorat.

Comissió de recerca

-Es designa com a vocals de la Comissió de Recerca: a Carlos Ignacio Gómez Ligüerre, professor del Departament de Dret; Carla Lancelotti, professora del Departament d’Humanitats; Gemma Boleda Torrent, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Marta Reynal Querol, professora del Departament d’Economia i Empresa; Ralph Gregor Andrzejak, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i Ruth Rodríguez Martínez, professora del Departament de Comunicació.

-S’aprova cessar com a vocals de la Comissió de Recerca: a Verónica Benet Martínez, professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials; Carles Feixa Pàmpols, professor del Departament de Comunicació; José García Montalvo, professor del Departament d'Economia i Empresa; María Libertad González Luna, professora del Departament d'Economia i Empresa; Coloma Ballester Nicolau, professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Purificación Muñoz Cánoves, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida; Josep Quer Villanueva, professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Joan Pau Rubiés Mirabet, professor del Departament d'Humanitats; Alejandro Sáiz Arnáiz, professor del Departament de Dret i Maria Serena Olsaretti, professora del Departament de Dret.

Comissió de reclamacions

-Es designa el professor David Comas Martínez, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida com a vocal de la Comissió de Reclamacions, en substitució de la professora Laia de Nadal Clanchet.

-S’aprova cessar com a vocal suplent de la Comissió de Reclamacions a la professora Caterina Garcia Segura.

Comissió d'ordenació acadèmica (COA)

-Es modifica la composició de la Comissió d’Ordenació Acadèmica tot substituint “el vicerector o vicerectora competent en la coordinació dels centres d'ensenyaments superior adscrits” per “el vicerector o vicerectora competent en la coordinació dels centres d’ensenyament superior adscrits o, si no existeix, pel càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria”.

- Es designa la professora Berta Alsina Español, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida com a vocal representant del PDI del Consell de Govern en substitució de la professora Maria Pilar Medina Bravo.

- Es designa la Sra. Laura Herrerías Castro i el Sr. Martiño Neira Cervera, com a vocals representants dels estudiants del Consell de Govern

Comissió per a la internacionalització de la UPF

Es modifica la designació dels vocals de la Comissió que queda establerta en els termes següents: el vicerector o vicerectora competent en matèria de relacions internacionals; el vicerector a vicerectora competent en matèria de docència, o persona en qui delegui; els altres càrrecs amb funcions d’àmbit general i competències en matèria de relacions internacionals; un membre del Consell Social, designat per aquest òrgan; vuit professors de diversos àmbits del saber designats pel rector/a, a proposta del director o la directora del Departament corresponent; un representant de l’equip de Gerència; un representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants de la UPF; un representant del PAS designat pels representants del PAS al Claustre; un representant dels graduats UPF amb experiència internacional; Secretari:  el cap del Servei de Relacions Internacionals.

Comissió de polítiques d'igualtat de gènere

Es designa la professora Núria Sebastián Gallés, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocal, en substitució de la professora Coloma Ballester Nicolau, amb efectes d’1 de març del 2023.

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES A ALTRES ORGANISMES

FUNDACIÓ UPF

Patronat

Es modifica la designació dels vocals del Consell de Govern en el Patronat que queda establerta en els termes següents: vicerector/a competent en matèria de professorat, vicerector/a competent en matèria de compromís social i igualtat, vicerector/a competent en matèria de docència, vicerector/a competent en matèria de recerca, vicerector/a competent en matèria de cultura, vicerector/a competent en matèria de transferència de coneixement, secretari/ària general, cap del Gabinet del Rectorat.

FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA (IDEC)

Patronat

Es modifica la designació dels vocals representants de la Universitat al Patronat, que queda establerta en els termes següents: el President o presidenta del Consell Social, el vicerector o vicerectora competent en matèria de docència, el gerent, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en matèria d’entitats vinculades al grup UPF, el Prof. Josep Joan Moreso Mateos i el Prof. Jaume Casals.

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA (CIC)

Conferència General

Es designa la professora Cristina Pujadas Corbi, vicerectora de Recerca, com a vocal a la Conferència General del CIC, en substitució del professor Enric Vallduví Botet.

Comissió General de Política Universitària

Es designa el professor Enric Vallduví Botet, secretari general, com a vocal de la Comissió General de Política Universitària, en substitució del senyor Pere Torra i Pla.

Comissió d’Accés i Afers Estudiantils

Es designa la professora Eva Pujadas Capdevila, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, com a vocal suplent a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils, en substitució del professor David Sancho Royo.

Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica

Es designa la professora Raquel Bouso Garcia, vicerectora de Cultura i Comunicació, com a vocal suplent de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmic, en substitució del professor Manel Jiménez Morales.

Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement

-Es designa de la professora Cristina Pujadas Corbi, vicerectora de Recerca, com a vocal de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement, en substitució del professor Enric Vallduví Botet.

-Es designació la professora Vanesa Daza Fernández, vicerectora de Transferència del Coneixement, com a vocal suplent de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement, en substitució de la professora Laia de Nadal Clanchet.

Comissió de Relacions Internacionals

Es designa la professora Helena Ramalhinho, vicerectora d’Internacionalització, com a vocal a la Comissió de Relacions Internacionals, en substitució del professor Antonio Luna García.

Comissió de Compromís Social i Comunitari

Es designa la professora Eva Pujadas Capdevila, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, com a vocal de la Comissió de Compromís Social i Comunitari, en substitució de la professora Ester Oliveras Sobrevias.

Comissió de Política Lingüística

Es designa el professor Marcel Mauri de los Ríos, comissionat de Política Lingüística, com a vocal a la Comissió de Política Lingüística, en substitució de la professora Mireia Trenchs Parera.

FUNDACIÓ EURECAT

Comissió Antiga Fundació Barcelona Media

Es designa la professora Vanesa Daza Fernández, vicerectora de Transferència del Coneixement, com a vocal de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media, en substitució de la professora Laia de Nadal Clanchet.

Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica, com a vocal de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media, en substitució del professor Oriol Amat i Salas.

FUNDACIÓ BARCELONA ZOO

Patronat

Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica, com a vocal del Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, en substitució del professor Enric Vallduví Botet.

BARCELONA CENTRE UNIVERSITARI

Comissió Executiva

Es designa la professora Helena Ramalhinho, vicerectora d’Internacionalització, com a vocal de la Comissió Executiva del Barcelona Centre Universitari, en substitució del professor Antonio Luna García.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

Patronat

Es designa el professor Carles Ramió Matas, comissionat del Grup UPF, com a vocal del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en substitució del professor David Sancho Royo.

Ratificació de convenis

Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional com, per exemple, amb l’AGAUR per la gestió de beques; o convenis de col·laboració acadèmica, com per exemple, amb la UOC per l’organització conjunta del grau en Nutrició Humana i Dietètica; o convenis de col·laboració en estudis de postgrau, com, per exemple, amb la UdG, la UAB, la UB, la UdL i la URV per a la realització conjunta del màster universitari en Joventut i Societat; o convenis de col·laboració amb entitats estrangeres, com amb la Universitat de Sao Paulo (Brasil) d’intercanvi d’estudiants.