Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 682 678 680 694
Dones 371 361 364 362
Homes 311 317 316 332
Crèdits matriculats 39.567 39.889 39.689 39.884
Crèdits matriculats per estudiant 58,02 58,83 58,37 57,47
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 659,44 664,81 661,47 664,73
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,98 0,97 0,96
Nou ingrés 199 186 192 202
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 505 382 364 402
Ràtio D/O 2,97 2,25 2,14 2,36
Nota de tall juny PAU 10,904 10,811 10,922 11,374
Nou ingrés a 1r curs 190 171 166 191
Dones 88 95 83 101
Homes 102 76 83 90
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,1 85,4 90,4 88
Nota mitjana d'accés 11,275 11,327 11,912 11,928
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99,4 98,1 98,1 99,4

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,94 86,99 86,59 89,89
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,05 95,14 96,92 96,77
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,68 91,43 89,34 92,89
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,76 95,96 93,74 94,62
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  93,09 90,91 95,42 94,02
Taxa d'èxit a 1r curs 88,78 83,53 86,57 90,42
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 82,47 76,62 74,94 79,4
Taxa de rendiment del 2n any (%) 86,94 89,37 93,25  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,12 96,35    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,04      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 153 155 146 131
Graduats en t o t+1 141 142 131 118
Taxa d'eficiència (%) 95,58 95,37 93,05 93,39
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,1 4,22 4,18 4,28
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 123 124 111 97
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 71,93 68,13 63,79 57,74
Graduats en t o t+1 141 144 132 101
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 82,46 79,12 75,86 60,12

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 46 53 46 14
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 25 32 35 40
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 13 22 24
% no superen règim permanència a 1r curs 5,26 7,14 12,64 14,29
Taxa d'abandonament (%) 14,62 17,58 20,11 23,81