Relacions internacionals i mobilitat
Mobilitat d'estudiants de la UPF de primer i segon cicle per països
Mobilitat d'estudiants estrangers de primer i segon cicle segons la seva procedència
Mobilitat d'estudiants de la UPF de primer i segon cicle per estudis
Mobilitat d'estudiants estrangers de primer i segon cicle per estudis
Mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle per programes
Mobilitat d'estudiants de primer i segon cicle per cursos acadèmics
Indicadors d'internacionalització (evolució)
 
Docència
Cursos d'estiu de la UPF
Estudiants preinscrits a Intercampus
Estudiants acceptats a Intercampus
Estudiants matriculats a Intercampus
Resum d'estudiants preinscrits, acceptats i matriculats a Intercampus
Cursos del PEI
Alumnes del PEI
Proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)
Campanyes informatives. Saló de l'Ensenyament: Consultes per estudis
Campanyes informatives. Saló de l'Ensenyament: Consultes ateses
Estudis propis: cursos impartits (curs 2001-2002)
Estudis propis: Nombre d'estudiants (curs 2001-2002)
Aula Global
Aula Global: nombre d'assignatures/grup
Aula Global: nombre total de materials docents
Projectes d'innovació docent i materials didàctics
Projectes d'innovació docent i materials didàctics. Convocatòries 1998-99 i 1999-2000
Dades de la llengua a l'ensenyament
 
Recerca
Distribució del finançament segons el seu origen
Evolució del finançament segons el seu origen i finançament total (1997-2001)
Distribució de l'import segons el seu origen
Distribució del finançament segons la seva destinació
Distribució de l'import segons la seva destinació
Sol·licituds i concessions d'ajuts de procedència externa
La distribució per programes de les sol·licituds i concessions del Pla de Mesures de Suport a la Recerca
- La transferència de coneixements a les empreses i institucions:
Evolució del nombre de contractes de transferència de coneixements (19972001)
Evolució de l'import dels contractes de transferència de coneixements (1997-2001)
 
Activitats de solidaritat, culturals i esportives
- Aula de Cultura
Participació de la comunitat universitària
Dades evolutives dels darrers cursos
- Esports
Participació de la comunitat universitària
Dades evolutives dels darrers cursos
 
Convenis
Convenis formalitzats. Curs 2001-2002
Convenis de Cooperació educativa . Curs 2001-2002
Convenis de pràctiques per centres o estudis. Curs. 2001-2002
 
Planificació i Avaluació
Principals indicadors de la UPF
Qüestionaris d'avaluació docent. Dades del curs 2001-2002
Estudiants en condicions de titular-se en el temps previst
Estudiants: evolució dels percentatges de superació d'assignatures
Estudiants: evolució de la darrera promoció. Curs 2001-2002
Estudiants: evolució del nombre de graduats
Estudiants: evolució de les notes de tall
Evolució de la demanda de primeres preferències
Graduats que treballen
Continuació dels estudis
Inserció professional dels graduats de la UPF
 
Serveis universitaris
- Biblioteca
Recursos d'informació
Publicacions en sèrie disponibles
Donacions i cessions bibliogràfiques durant el curs 2001-2002
El lloc Web de la Biblioteca
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)
Usuaris
Documents consultats
Préstecs realitzats
Préstec interbibliotecari
Formació d'usuaris
- Sistema d'informació i comunicació electrònica
- Oficina d'Inserció Laboral (OIL)
 
Memòria econòmica
- Pressupost d'ingressos. Execució
Pressupost d'ingressos 2001
Execució del pressupost d'ingressos: drets reconeguts
- Pressupost de despeses. Execució
Pressupost de despeses 2001
Execució del pressupost de despeses: obligacions reconegudes
- Inversions de caire material
- Inversió en edificis i altres construccions
 
Comunitat universitària
Professorat
Personal d'administració i serveis
Accions formatives del PAS i del PDI
Servei d'Autoformació en Llengua Catalana
Estudiants