1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda com a nou membre del Consell de Govern a la presidenta del Consell Social de la UPF, Núria Basi, qui va prendre possessió del seu càrrec el passat 2 de juliol. El rector informa de les darreres renovacions de membres del Consell Social: la periodista Milagros Pérez Oliva, que ha substituït Conxa Oliu com a membre en representació del Govern de la Generalitat, i Jordi William Carnes, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, que ha substituït Maravillas Rojo com a membre en representació dels ens locals.

El rector informa que en la darrera reunió de la CRUE celebrada a Logronyo, els rectors de les universitats espanyoles van mostrar la seva preocupació sobre dues qüestions importants. La primera és l'error detectat en la darrera convocatòria de les bestretes reintegrables per al finançament de parcs científico-tecnològics, segons la qual ha quedat limitada a zones que són objectiu FEDER, motiu pel qual han quedat exclosos de la convocatòria fins al 80% dels parcs existents, entre ells tots els que hi ha a Catalunya. El secretari d'Estat d'Universitats, Màrius Rubiralta, s'ha compromès a reservar els diners previstos inicialment en la convocatòria i ha anunciat que els distribuirà directament a les comunitats autònomes. D'altra banda i per sorpresa de les universitats, el reial decret de preus dels ensenyaments universitaris acordat pel Ministeri d'Educació i Ciència fixa que el preu del crèdit europeu (ECTS) és exactament el mateix que el preu del crèdit dels ensenyaments que encara no s'han adaptat a l'EEES. Això fa que el cost total del primer curs dels nous graus, que són 60 crèdits ECTS, sigui més barat que el del primer curs dels ensenyaments actuals, que són 75 crèdits per any, amb la qual cosa les universitats que impartiran els nous graus a partir del curs vinent, cas de la UPF, deixaran d'ingressar una quantitat important de diners. El secretari d'Estat d'Universitats ha anunciat que presentarà la solució del problema en la pròxima reunió del Consell d'Universitats que se celebrarà la setmana vinent. Al seu torn, la Generalitat està esperant conèixer-la per publicar el seu decret de preus.

Pel que fa a altres qüestions d'ordre extern, el rector informa que s'està avançant en les negociacions amb les universitats, les organitzacions empresarials i els sindicats per signar en els propers mesos el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. D'altra banda, el passat 12 de juny es va presentar el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya, una iniciativa de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), durant l'acte públic que va tenir lloc va tenir lloc al Paranimf de la UB en presència del president de la Generalitat, José Montilla, i de la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia. Com ja han fet altres països del nostre entorn que han elaborat estudis similars, es tracta d'un document que ha de servir com a punt de partida per encetar una reflexió sobre el futur del sistema universitari català.

En relació amb les qüestions d'ordre intern, el rector informa que s'ha acordat que un dels representants de la UPF en els patronats dels centres o institucions dels quals la Universitat en forma part, com ara el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) o la Fundació Barcelona Media, sigui el director del departament de l'àmbit corresponent o persona en qui delegui.

Seguidament el rector informa sobre el recent acord, pres en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), sobre l'exigència del nivell C de català com a requisit als candidats que es presentin en els concursos d'accés a places de professorat permanent. La UPF manté una posició ferma en la seva política de professorat per tal d'atraure el talent d'arreu com fins ara, que es combina amb el seu compromís per la llengua pròpia. Tanmateix, per contribuir a la defensa del català i de la cultura catalana el que cal fer és crear una universitat oberta i multilingüe on no es discrimini a ningú segons la llengua que parli. El rector es mostra convençut de què no es pot concebre la llengua catalana com els barrots de la nostra presó perquè ens conduiria a ser una universitat provinciana, sinó que ha de ser la porta oberta de la nostra casa, on tots hi poden accedir.

Finalment el rector es refereix a la celebració de l'acte acadèmic de graduació de doctorats i màsters, que va tenir lloc l'1 de juliol a l'auditori del campus de la Ciutadella i que va tenir un gran èxit de participació. La UPF està en la bona línia per ser una universitat orientada cap el postgrau, com ho demostra la dada que ja hi ha 1.500 preinscrits als màsters del curs 2008-2009. Una altra bona notícia coneguda en els darrers dies són els resultats d'un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, segons els quals la UPF és líder en qualitat docent dins de l'àmbit universitari espanyol, i també és una de les millors universitats en la capacitat d'atraure nous estudiants i en qualitat investigadora.

La vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals, professora María Morrás, presenta el document base del Pla d'Igualtat Isabel de Villena, que ha estat elaborat a partir dels resultats de les reunions dels grups de treball i de les aportacions d'un grup d'experts en la matèria. El Pla preveu 26 propostes d'accions específiques agrupades en cinc grans eixos o àmbits d'actuació: Visualització i sensibilització; Comunicació; Accés al treball i a la promoció de les carreres professionals; Representació en els òrgans de govern, consultius i de presa de decisions; i Conciliació de la vida personal i laboral. Aquest document serà sotmès a un període de participació de la comunitat universitària i se'n farà una aprovació final al Consell de Govern.

2. Principals acords

 • Aprovació del Programa de Suport pel Multilingüisme a la Docència (anglès. curs 20008-2009).

Amb un import global de 60.000 euros, el programa té per finalitat millorar les competències lingüístiques, en particular de l'anglès, dels graduats de la UPF; promoure la formació contínua i especialitzada del PDI, en llengua estrangera, especialment de l'anglès; impulsar la traducció i la creació de terminologia específica per àmbits acadèmics, multilingüe; i afavorir activitats de suport i de seguiment en les llengües de treball de la Universitat. Els beneficiaris son el PDI que tingui assignada docència durant el curs acadèmic 2008-2009 i la gestió i coordinació del programa correspondrà al Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID). Aquest programa tindrà continuïtat amb accions de suport al català.

3. Altres acords 

 • Verificació dels títols de grau per al curs 2009-2010 següents: Economia; Administració i Direcció d'Empreses; Ciències Empresarials (UPF); Enginyeria en Informàtica; Enginyeria tècnica de Telecomunicacions en Telemàtica; Enginyeria tècnica de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals; Dret; Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció; Ciències Polítiques i de l'Administració; Relacions Laborals; Periodisme; Enginyeria de l'Edificació (ELISAVA); Disseny (ELISAVA); Enginyeria en Disseny Industrial (ELISAVA); Turisme i Gestió del Lleure (EUM); Infermeria (EUIM); i Negocis i Marketing Internacionals (ESCI).
 • Ratificació de la proposta de verificació del grau en Medicina.
 • Aprovació d'incorporació a la programació del grau en Llengües Aplicades (50 places) per al curs 2009-2010.
 • Aprovació de la proposta de programació dels màsters universitaris del curs 2009-10.
 • Aprovació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. 
  Aquesta normativa regula de manera el més agrupada possible tots aquells aspectes que regeixen el grau i que afecten als estudiants des que sol·liciten plaça fins que obtenen el títol.
 • Aprovació de la normativa sobre adaptació curricular dels estudis.
  L'objecte de la normativa aprovada és la regulació de l'adaptació curricular dels estudiants afectats per un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, reconegut per l'autoritat competent, igual o superior al 33%, que és el grau establert a la normativa que regula la reserva de places per a l'accés a la Universitat d'estudiants amb necessitats educatives especials.
 • Aprovació de la normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries.
  L'àmbit d'aplicació de la normativa aprovada són els ensenyament de grau i es reconeix la participació dels estudiants en les activitats següents: culturals (dins d'aquest àmbit s'inclou l'aprenentatge de llengües que es regirà per la seva normativa específica); esportives; representació estudiantil; i solidàries i de cooperació.
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública del personal funcionari d'11 places de l'escala d'auxiliar administratiu del grup C, subgrup C2.
 • Aprovació dels reglaments de l'Escola Superior Politècnica (ESUP) i de la Facultat de Comunicació.
  En el marc del procés de reestructuració de centres, la constitució de l'ESUP suposarà el funcionament com un únic centre dels estudis d'Informàtica i d'Enginyeria de Telecomunicacions, i la Facultat de Comunicació, quan sigui aprovada la seva creació per l'autoritat educativa, suposarà la desaparició, com a estructura acadèmica, dels Estudis de Periodisme i dels Estudis de Comunicació Audiovisual.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.