Informe del rector

El rector comença el seu informe fent esment a les qüestions de context que afecten directament la Universitat que agrupa en tres temes.

El primer fa referència al Mercat del Peix, espai on la UPF xifra un percentatge alt del seu futur i de la seva qualitat. Actualment és un pàrquing de superfície però esdevindrà un espai crucial amb gran projecció estatal i europea, atesa la seva òptima ubicació, per convertir-se en un nus acadèmic.

Informa, a continuació, que recentment es va signar el concert entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el PSMAR i la UPF que regirà l’organització d’uns nous estudis de medicina. Aquests estudis seran molt més avantguardistes i adaptats a les necessitats de la medicina actual. Els ensenyaments tindran un nou enfocament per formar professionals clínics amb una base sòlida de coneixements i habilitats, i amb una orientació clara cap a la medicina basada en la recerca biomèdica. També amb un concepte més preventiu considerant el concepte de la idea no hospitalària de la medicina.

Com a tercera qüestió, el rector informa sobre l’acte d’inauguració del curs que tindrà lloc el dia 20 d’octubre en un format virtual, tal com va ser la Festa de la promoció 2020 de la UPF del passat mes de juliol. També aprofita per comentar que aquesta festa ha rebut el premi Digital Communications Awards en la categoria d’esdeveniments en línia en temps de covid-19. Agreix la col·laboració de tots els que hi participen.

Principals acords

Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2019

El gerent presenta les dades dels comptes anuals auditats de l’exercici 2019, que s’han tancat en equilibri pressupostari, amb un petit superàvit de 20.000 euros.

En relació al pressupost aprovat per aquest exercici la Universitat ha hagut de dur a terme un important esforç de contenció de la despesa per tal de compensar la dotació addicional en la subvenció ordinària de la Generalitat que malgrat haver estat anunciada finalment no va ser materialitzada.

S'ha contingut sobretot l'execució de la despesa corresponent al funcionament general de la institució (manteniment, subministraments i altres), alhora que també s'ha treballat en la generació de nous recursos, especialment els originats pels ingressos obtinguts en convocatòries de projectes de recerca i també per la prestació de serveis a escoles adscrites.

D'altra banda, s'ha continuat afrontant el retorn de les quotes relatives a bestretes reintegrables, havent pogut reduir el deute en 1,8 milions d'euros.

Per últim, s'ha presentat el resultat de l’auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L’informe de l’auditor és favorable i, com en altres ocasions, fa èmfasi en algunes qüestions que no afecten a la seva opinió. Fa notar que la UPF tanca l’exercici amb un romanent de tresoreria total de 38 milions d’euros, si bé el romanent de tresoreria no afectat és negatiu en 7,3 milions d’euros i constata que la Universitat consigna el deute històric que des del 2005 la Generalitat manté amb la UPF, que actualment és d'1,4 milions d’euros.

Proposta de desadscripció de la Universitat Pompeu Fabra d’Elisava Escola Superior de Disseny

La UPF acorda aprovar la desadscripció del centre ELISAVA Escola Superior de Disseny, centre docent d’ensenyament superior adscrit a la UPF, del qual és titular la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, per integrar-se a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El procés es regirà per un conveni entre les tres entitats i l’extinció de les titulacions s’iniciarà el curs acadèmic 2021-2022

Proposta de regulació de les jornades i horaris del personal d'administració i serveis

Amb l’aprovació de la regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis es modifica, per una banda, la normativa vigent en relació amb la jornada i horaris del PAS de la UPF i, per una altra banda, incorpora nous aspectes que fins ara no estaven recollits en el marc de l’evolució del model organitzatiu, de treball i de gestió del personal d’administració i serveis (PAS), transformació orientada a la prestació d’un servei públic de qualitat i compromesa amb la igualtat de gènere i la conciliació familiar, personal i laboral.

Altres acords

Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021

S’aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2020-2021 que consisteix en la desprogramació del màster universitari en Medicina Tradicional Xinesa.

Proposta de modificació de la normativa de mínors de la UPF

Els mínors són una formació estructurada, complementària en un àmbit de coneixement diferent del nucli principal dels estudis de grau o de postgrau. Amb la modificació aprovada es limita la reutilització de les activitats formatives en el sentit que poden constar també a l'expedient de la titulació oficial de l'estudiant sempre que compleixin la normativa de referència i no se superin els màxims permesos. Les activitats formatives cursades en un programa de mínor que no tinguin aquesta consideració no poden ser objecte de reconeixement en no haver estat cursades en un estudi oficial. Les activitats que formen part de l’oferta formativa de més d’un mínor només es poden incorporar en un dels expedients de mínor de l’estudiant, si en cursa més d’un.

Proposta de Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF per al curs 2020-2021

El  ajuts del Programa Beques Santander Progrés – UPF estan destinats a estudiants de grau i de màster que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF, durant el curs 2020-2021, amb excel·lents expedients acadèmics i pocs recursos econòmics. S’atorgaran un total d’11 beques, 9 per a estudiants de grau i 2 per a estudiants de màster. Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la Universitat al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

Proposta de Bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor treball de fi de grau

L’objecte de les Bases és la concessió del Premi Càtedra - Eugin al millor treball de final de grau (grau de Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra) en els camps de la reproducció assistida, la biologia del desenvolupament i la genètica. Es concedirà un premi de 300 euros, per bé que el jurat pot declarar-lo desert o concedir els accèssits sense dotació econòmica.

Proposta de reconeixement i baixa de Grups de Recerca UPF

S’aprova el reconeixement de grups de recerca:

Grup de Recerca Live-cell Structural Biology

Coordinador: Oriol Gallego Molí

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques

Coordinador: Javier Macía Santamaría

Adscripció: Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 

Es donen de baixa els grups de recerca:

Grup de Recerca en Màgia i Endevinació a Grècia i Roma

Adscripció: Departament d’Humanitats

 

Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

El Consell de Govern designa el professor Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic d’universitat del Departament de Comunicació vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Jaume Guillamet Lloveras.

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador contractat de la convocatòria 2020