1. Informe del rector

El rector aborda dos temes en el seu discurs. En primer lloc, fa referència a la necessitat de dedicar uns mesos a estudiar les reformes endegades a la UPF en la línia de millorar l'atenció a la comunitat universitària per tal que tots els professors i personal d'administració i serveis se sentin sospesats dins de les preferències de la Universitat.

El segon tema fa referència als actes de graduació i a la voluntat que, en futures edicions, s'hi impliquin de manera més directa els professors dels estudis, de manera que els estudiants que hi assisteixin puguin retrobar-se amb aquells acadèmics amb els quals han tingut un tracte més proper durant tota la carrera. En total, incloent els dos actes de la BSM, s'han celebrat vuit actes de graduació amb prop de 3.000 graduats dels estudis de grau, màster i doctorat de la UPF.

2. Principals acords

 • Regulació del sistema de tenure-track per a la captació i retenció de talent.

La UPF estableix un sistema tenure-track per a la contractació de nou professorat amb el triple objectiu de: mantenir una política de reclutament que reforci i garanteixi el futur de la UPF en recerca i en docència de qualitat; apostar per un relleu generacional; i seguir uns criteris clars, definits i internacionalment reconeguts, equiparables en tots els àmbits de la UPF, en la captació i la retenció de talent.

Les places tenure-track impliquen contractes de caràcter temporal d'una durada d'entre cinc i set anys, amb una de les figures de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (investigador distingit), per dur a terme tasques de recerca i de docència, amb possibilitat d'estabilitzar-se si el candidat compleix els requisits demanats en l'avaluació final. A la meitat del període també es farà una valoració orientativa de la progressió del candidat, que, en casos excepcionals, podria acabar en la finalització de la vinculació amb la UPF.

La Comissió de Professorat decidirà el nombre de places que s'han de convocar en funció de les necessitats estratègiques de la Universitat, les necessitats i possibilitats de cada departament, així com la taxa d'èxit d'estabilització en anteriors convocatòries.

Aquesta modalitat de contractació és una proposta de futur que es posarà en marxa el més aviat possible. Les contractacions i estabilitzacions del professorat que puguin fer en paral·lel els departaments continuen vigents. Entre els requisits que han de complir els candidats, hi ha una desvinculació contractual d'un mínim de dos anys de la Universitat en cas que la titulació del doctor sigui de la UPF.

 • Creació del programa d'ajuts (seed funds) per impulsar projectes singulars de col·laboració acadèmica internacional.

Els projectes objectes de la convocatòria son aquells que es realitzin en col·laboració amb universitats estrangeres i encaminats a la internacionalització del currículum i les titulacions de la UPF; iniciatives per a construir associacions internacionals estratègiques amb vocació interdisciplinària, involucrant professors i estudiant; i la preparació de dobles titulacions internacionals de grau i postgrau. La sol·licitud la pot realitzar tot el PDI de la UPF amb docència regular en qualsevol de les seves titulacions oficials. El programa compta amb un pressupost global de 43.000€ (21.500€ dels quals procedeixen de la convocatòria i la resta a completar pels departaments o centres de referència dels sol·licitants). El programa, que s'iniciarà el curs 2016-17, preveu finançar un màxim de 3 projectes.

 

 • Concessió de la Medalla de la UPF en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents:

Prof. Arcadi Navarro, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (2013-2016); Prof. Emilio Suarez, director del Departament d'Humanitats  (2014-2016); Prof. Jose Alejandro Saiz, director del Departament de Dret (2007-2016); Prof. Xavier Binefa, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2010-2016); Prof. Clara Riba, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials (2007-2016); Prof. M. Dolors Cañada, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2013-2016); Prof. M. Victoria Cirlot, directora de l'Institut Universitari de Cultura (2014-2016); Prof. Janet Ann Decesaris, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2013-2016); i Prof. M. Concepció Janue, directora de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives (2013-2016).

3. Altres acords

 • Creació del centre de recerca interuniversitari "Barcelona Institute of Analytic Philosophy" (BIAP) (UB, UPF i UdG), que tindrà com a finalitat la recerca en la filosofia analítica contemporània. La UB actuarà com a universitat coordinadora d'aquest centre, que no té personalitat jurídica pròpia.
 • Reconeixement dels grups i unitats de recerca següents: Reconeixement de la Unitat de Recerca Barcelona Centre for New Medical Technologies (BCM MedTech), coordinada pel prof. Miguel Ángel González Ballester (DTIC). Formen part d'aquesta unitat el Grup de Recerca Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBIOsys), coordinat pel mateix professor, i el Grup de Recerca Sensing in Phisiology and Biomedicine (PhySense), coordinat pel prof. Óscar Cámara.
 • Modificació de l'acord per seleccionar professors associats per prorrogar fins a l'1 de setembre del 2017 el termini previst perquè els professors contractats els cursos 2012-13 i 2013-14 puguin acreditar la seva experiència laboral. 
 • Modificació de les memòries de grau verificades dels estudis següents:  Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals i Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació.
 • Modificació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau. La UPF permet reconèixer crèdits cursats en un altre estudi universitari que tinguin continguts i competències similars en la titulació a la qual es vol reconèixer. La modificació de la normativa fixa el nombre de crèdits subjecte de reconeixement en dos sentits: d'una banda, estipula que el total de crèdits reconeguts en una titulació no podrà superar el 60% dels crèdits totals del pla d'estudis d'aquella titulació i, de l'altra, especifica que quan la titulació a la qual es vulgui accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, serà objecte de reconeixement un nombre de crèdits que sigui al menys el 15% del total de crèdits de la titulació, corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca.
 • Modificació del calendari acadèmic del curs 2016-2017 per ampliar les dates de recuperació, que poden realitzar-se entre el 20 de gener i l'11 de febrer el primer trimestre i entre el 21 d'abril i el 13 de maig el segon.
 • Programació dels ensenyaments dels graus i màsters universitaris següents per al curs 2017-18: el Grau en Ciències Urbanes, el Màster Universitari en Erasmus Mundus-MA in Sports Ethics and Integrity, el Màster Universitari en Estudis Migratoris, el Màster Universitari en Indústria de l'Esport, el Màster Universitari en Research in Interdisciplinary Sciences i el Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme. En el cas del Màster interuniversitari en Direcció i Planificació del Turisme, impartit juntament amb la UIB, se sol·licita la seva programació per al curs 2015-16 de cara a gestionar-ne la implantació a la UPF aquest curs i donar cobertura als estudiants matriculats a la UIB que han d'obtenir el títol de màster interuniversitari en acabar els cursos 2015-16 i el 2016-17. Tanmateix, i atès que el màster no es continuarà oferint, se sol·licita la seva desprogramació per al curs 2017-18.
 • Modificació del nombre de places ofertes al grau del Grau en Bioinformàtica, que passa de 40 a 44 places per afegir 4 places per estudiants internacionals (curs 2016-2017).
 • Modificació de la normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF, que passa a aplicar-se també als estudiants matriculats als programes d'estudis de la UPF no adscrits a un centre, com el programa de Grau Obert.
 • Proposta d'autorització de diversos expedients de despesa de caràcter pluriennal relatius a: la contractació del dret d'ús de les llicències de programari Oracle per a les bases de dades corporatives de la Universitat, el seu manteniment i la contractació del servei de suport a Oracle; la contractació del servei de manteniment de diversos equips científics; la contractació del servei de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram dels edificis de la UPF; i la contractació com a servei en el núvol de la gestió de recursos humans de la UPF.
 • Designació del prof. Alberto Font, del Departament de Dret, com a vocal de la Comissió de Política Lingüística en representació d'aquest departament.
 • Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional, acadèmica i de col·laboració amb entitats estrangeres. Entre aquests convé destacar el conveni de col·laboració amb la Fundació TMB per a l'organització del projecte "Sapere Aude", una exposició de fotografies i cites de grans pensadors que es troba al vestíbul del metro de Ciutadella.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.