1. Informe del rector

Pelegrí Viader, rector en funcions, explica la posició de la Universitat en relació amb el requisit d'acreditació del nivell B2 d'una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Algunes universitats han expressat la seva oposició a complir aquest requisit i fins i tot han afirmat la intenció de no aplicar-la a la primera promoció afectada: estudiants que van accedir a la universitat el curs 2014-2015 i que està previst que finalitzin els estudis el curs 2017-2018. Davant aquest fet, la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar fa unes setmanes instar al Govern a fer una moratòria de quatre anys per exigir l'acreditació.

Viader exposa que el juliol de 2014 el Consell de Govern de la UPF ja va aprovar l'acord pel qual es concretava la forma d'aplicació d'aquesta normativa en els plans d'estudis de grau de la Universitat. Per tant, la UPF considera convenient que s'hagi d'acreditar el nivell B2 d'una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Afirma que fins que el Govern no modifiqui la Llei i estableixi una moratòria s'ha de seguir exigint. Ara bé, en el cas que es produeixi el canvi, se sotmetrà de nou a aprovació del Consell de Govern i s'informarà immediatament als estudiants afectats.

De moment, informa que s'ha enviat un comunicat personalitzat als estudiants explicant l'estat de la qüestió i quina serà la manera de procedir de la Universitat. D'altra banda, el comunicat anima els estudiants, independentment de quina sigui la decisió final, a seguir formant-se en idiomes ja que són coneixements que els serviran per obrir-se portes en el futur.

D'altra banda, el rector en funcions recorda als membres del Consell de Govern que el proper 20 de juliol se celebrarà la Festa d'estiu del PAS i el PDIal campus del Poblenou. Una trobada que neix després de la bona acollida que va tenir la festa final del 25è. aniversari, celebrada l'any passat.

Finalment, explica que el proper cap de setmana tindran lloc els actes acadèmics de graduació. Es faran dues sessions el divendres 7 de juliol i quatre el dissabte 8. És un esdeveniment que mou molta gent al campus de la Ciutadella, més de 2.000 estudiants graduats i al voltant de 7.000 acompanyants, entre familiars i amics. Enguany, hi haurà algun canvi en el programa de les sessions amb la voluntat de donar més protagonisme als responsables acadèmics de les diferents titulacions. Per aquest motiu, seran els responsables d'UCA i els degans i deganes de les facultats els que tindran un paper més visible, sobretot en el lliurament dels diplomes commemoratius.

2. Presa de coneixement del compte general i dels estats anuals auditats de l'exercici 2016

El gerent presenta les dades bàsiques de liquidació de l'exercici pressupostari de 2016. En primer lloc, explica les principals magnituds del pressupost: pel que fa als ingressos, destaca l'increment en matrícules fruit dels bons resultats en matriculació de la UPF en grau, però també, especialment, en els estudis de màster. D'altra banda, també destaca que la Universitat ha millorat lleugerament la posició global en relació al sistema universitari català, fet que implica un augment d'ingressos provinents de la Generalitat. Finalment, posa l'èmfasi en el bon comportament de programes per a estudiants estrangers (Estudis Hispànics, Study Abroad, etc.) de la Universitat, que han permès ingressar més del que s'havia previst inicialment. En l'apartat de despeses, s'han gastat 600.000 euros més en el capítol I (personal) que responen al retorn parcial de la paga extraordinària del 2012, diners que també s'han rebut de la Generalitat; s'ha reduït la despesa en estructura gràcies a qüestions com l'estalvi energètic, el manteniment de la contenció i l'ajornament d'algunes actuacions. El resultat de l'exercici ha estat molt positiu, la qual cosa ha permès generar els recursos necessaris per retornar més de 4 milions d'euros dels crèdits pendents i continuar tancant l'exercici del 2016 amb un resultat equilibrat. El gerent ha volgut destacar i agrair el comportament de tota la institució, tant pel que fa a contenció de despesa com pel que fa  a la millora dels ingressos.

En segon lloc, el gerent ha presentat l'informe provisional de resultats de l'auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L'informe de l'auditor és favorable i, com en altres ocasions, fa  èmfasi en algunes qüestions que no afecten a la seva opinió. Fa notar que la UPF tanca l'exercici amb un romanent de tresoreria total de 28 milions d'euros, si bé el romanent de tresoreria no afectat és negatiu en 7.4 milions d'euros; constata que la Universitat consigna el deute històric que, des del 2005, la Generalitat manté amb la Universitat i que, actualment, és de  2,1 milions d'euros; i constata que la UPF va consignar al pressupost uns diners per retornar una part de la paga extraordinària del 2012 (com així ha estat). El gerent valora positivament aquestes notes d'èmfasi de l'auditor, que subratllen la prudència dels responsables d'elaborar el pressupost de la Universitat.

3. Altres acords

  • Aprovació de la proposta de concessió de medalles de la UPF. Amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la Universitat des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic s'acorda concedir la medalla de la UPF a: Mireia Trenchs; Josep Ferrer; Louise McNally; Àngel Lozano; Ramon Villanova, i Jose Garcia Montalvo.
  • Aprovació de la proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a Dorcas Muthoni. La distinció vol reconèixer a l'enginyera nascuda a Kènia per la seva trajectòria emprenedora en l'àmbit empresarial TIC al continent africà com a directora general de l'empresa Openworld i per la seva significant activitat en la promoció dels estudis d'enginyeria entre els joves a l'Àfrica. Ara, una comissió presidida per Javier Aparicio Maydeu i formada per Marcelo Bertalmío, Emília Gómez, Àngel Lozano i Helena Ramalhinho, elaborarà el dictamen final per ser aprovat en Consell de Govern.
  • Aprovació de les proposta de modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2018-2019. S'aprova per al curs 2017-2018 el canvi de nom del Màster Universitari Erasmus Mundus en Ètica i Integritat de l'Esport / Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity, i el canvi de branca de coneixement, ara associat a Arts i Humanitats. D'altra banda, s'aprova desprogramar del curs 2018-2019 el grau en Interacció i Noves Tecnologies de l'Escola Superior de Disseny Elisava.
  • Aprovació de les propostes de modificació i verificació de memòries de titulacions oficials. S'aprova modificar els plans d'estudis de les següents titulacions: grau en Humanitat; grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació; grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals; màster en Relacions Internacionals (IBEI); màster en Desenvolupament Internacional (IBEI), i doctorat en Biomedicina. D'altra banda, s'aprova la verificació de memòries de les següents titulacions: grau en Enginyeria d'Organització Industrial (Tecnocampus); grau en Estudis de l'Esport (ESCI); màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment (Tecnocampus); màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un context global, i màster universitari en Gestió de la Comunicació (UPF Barcelona School of Management)
  • Aprovació de la proposta de modificació del nom de la Facultat de Traducció i Interpretació. El nou nom que s'aprova és Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge i va en concordança amb l'actual nom de l'UCA i del Departament. El canvi de nom no serà oficial fins que hagi superat tots els tràmits pertinents.
  • Proposta al Consell Social d'un expedient de despesa de caràcter pluriennal vinculats al Servei d'Informàtica: contractació d'un portal d'aplicacions virtualitzades que té per objectiu impulsar la mobilitat TIC. Permetrà modernitzar l'accés a les aplicacions, fent possible que acompanyin a l'usuari sense necessitat d'anar a les estacions de treball de les aules d'informàtica o als despatxos per executar-les.
  • Designació de membres a òrgans i comissions de la Universitat: Lídia Garcia, com a representant del personal d'administració i serveis al Consell Social de la UPF; Teresa Garcia-Milà, catedràtica del Departament d'Economia i Empresa, Fernando Giráldez, catedràtic del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i Ferran Requejo, catedràtic del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a representants a la Comissió de Professorat; Miquel Campa i Ester Rocabayera, com a representants del personal d'administració i serveis, i Joan Benach, Núria Boada, Rosa Cerarols, Maria Coloma Ballester, Rosa Ferrer, Mariona Llobet, Maria Pilar Media i Montserrat Ribas, com a representants del personal docent i investigador a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.
  • Designació de representants de la UPF en altres organismes: Es designa com a patrons en el Patronat de la Fundació Institut d'Educació Contínua els següents càrrecs: president del Consell Social; vicerector adjunt al rector; gerent; vicerector competent en matèria de docència; vicerector competent en matèria de compromís social i igualtat; comissionat per a l'estratègia del grup UPF, i el professor Josep Joan Moreso. D'altra banda, es designa com a vocals en el Patronat de la Fundació Universitat Pompeu Fabra els següents càrrecs: vicerector adjunt al rector; vicerector competent en matèria de compromís social i igualtat; vicerector competent en matèria de docència; vicerector competent en matèria d'innovació; vicerector competent en matèria d'estudiants; secretari general; cap del Gabinet del Rectorat, i assessor al Consell de Direcció en matèria de Secundària i món laboral.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.