1. Informe del rector

El rector inicia el seu informe ​fent referència a la darrera reunió del Consell Rector de la Fundació IDEC, en la qual es va decidir oferir tota l'oferta acadèmica sota la marca Barcelona School of Management. ​

Exp​lica​ que ​fa vint anys que​ l'IDEC ​ofereix formació de postgrau amb un èxit raonable, però que no s'ha acabat de definir mai ​prou bé quina ​és la seva funció específica i la seva relació amb els interessos globals de la Universitat. Afegeix que és una Fundació on hi conviuen dues marques diferenciades, fet que genera problemes per identificar correctament què aporta cadascuna. En aquest sentit, s'ha fet un estudi que indica que sota el nom Barcelona School of Management gairebé tota l'activitat de l'IDEC és coherent, i queden algunes act​ivitats i cursos que serà més oportú que s'ofereixin directament des de les unitats (UCAs) de la universitat, tot i que la gestió pugui continuar encarregant-se a la Fundació. ​Amb aquesta reordenació, queda una única marca que té un significat interessant: Barcelona School of Management, i se suprimeix la marca IDEC, que no té un significat explícit de portes en fora. D'altra banda, el rector indica que s'aplicarà un model docent molt més integrat i cooperatiu entre els diversos programes de postgrau, que fomenti un tipus de recepció dels estudiants més individualitzada. La proposta és no encaixonar els estudiants en programes delimitats, sinó que se'ls ofereixi un assessorament professional integral que permeti que puguin desenvolupar la seva pròpia idea.

El segon tema que el rector exposa en el seu informe és el posicionament vers el Reial Decret d'ordenació dels ensenyaments universitaris superiors, que preveu la possibilitat d'oferir graus de tres anys de durada. Indica que és important distingir la proposta ​acadèmica ​d'algunes inferències que s'hi realitzen. D'una banda, el possible problema econòmic que pot crear als estudiants i a les universitats, principal raó per la qual la pràctica totalitat d'universitats s'ha posat d'acord en posposar ​l'aplicació del​ Reial Decrethttps://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif. I de l'altra, els conflictes de caràcter més polític entre el govern de l'estat i els rectors de les universitats.

El rector exposa que sempre és bo que les universitats puguin fer més del que feien abans. Defensa que les universitats tinguin autonomia en la presa de decisions i que després retin comptes dels resultats i expliquin perquè han actuat d'una determinada manera. En aquesta línia, manifesta que li sembla positiu que una universitat pugui organitzar graus de tres anys, en un context on bona part d'Europa ha pres l'opció d'utilitzar aquest sistema, juntament amb graus de quatre anys. Recorda, a més, que fa uns anys totes les universitats catalanes ja van estar d'acord en aplicar aquest model, però la decisió del Ministeri en aquell moment va ser implementar els graus de quatre anys. El rector explica que el nou Reial Decret no obliga a fer cap canvi, simplement obre la porta a fer-lo si es considera oportú.

El rector afirma que està d'acord en programar graus únics nous de tres anys pensant en un tipus d'estudiants internacionals i així ho va manifestar a l'assemblea de la CRUE, que va acceptar incloure aquest tipus d'excepcionalitat en l'acord de moratòria, al qual la UPF hi va votar a favor.

Finalment, exposa que està d'acord amb les raons que esgrimeixen els estudiants quan es queixen i convoquen mobilitzacions, i que està d'acord amb els altres rectors d'universitat quan es queixen que la implementació dels graus de tres anys pot generar un problema de sostenibilitat econòmica al sistema universitari. Per aquest motiu, la seva proposta no és canviar tots els graus de la UPF a tres anys, sinó afegir-ne alguns que siguin singulars i que permetin l'arribada d'estudiants de qualsevol lloc del món. Per acabar, el rector convida a tots els membres de la comunitat universitària al debat sobre aquest tema.

 

2. Principals acords

 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2015

El Pla del 2015 preveu doblar la dotació respecte l'any anterior, passant de 700.000€ a 1.400.000€, gràcies a l'esforç que ha fet la gerència de la Universitat, malgrat el context econòmic advers. A més, preveu una distribució diferent dels recursos respecte el 2014. D'una banda, es destinaran 200.000€ a accions estratègiques de recerca que es portaran a terme des del vicerectorat de recerca en coordinació amb la comissió de recerca. I, de l'altra, es dividirà la resta de la dotació en dues partides, una de 900.000€ que s'adjudicarà seguint els indicadors dels anys anteriors, i una de 300.000€, que s'adjudicarà a partir de la primavera, un cop es coneguin els resultats de l'avaluació de la recerca que s'està portant a terme actualment. Aquests nous indicadors serviran de base d'adjudicació de recursos el 2016.

 

 • Aprovació de les bases del programa de beques a la mobilitat internacional "Passaport al món" per al curs 2015-2016

És un programa d'impuls i suport a la mobilitat internacional dels estudiants de la UPF que complementa els altres dos ja existents, l'Erasmus - circumscrit a Europa -, i l'Aurora Bertrana Santander - circumscrit als Estats Units i a Canadà. El programa "Passaport al món" cobreix altres àrees geogràfiques com l'Amèrica Llatina o l'Àsia, i permet mantenir intercanvis amb universitats de prestigi d'aquestes regions. La dotació és de 20.000 euros, amb una dotació individual de 1.000 euros.

 

3. Altres acords

 • Aprovació de la modificació de la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats. Modificació que recull que cal no haver exhaurit les convocatòries de permanència de la universitat d'origen per poder sol·licitar l'admissió, sense especificar el número de convocatòries exhaurides, donat que cada universitat pot tenir un número diferent.
 • Aprovació de la modificació de la programació de titulacions oficials de màsters universitaris del curs 2015-2016. El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius no serà interuniversitari amb la UPC perquè només és institució col·laboradora.
 • Aprovació de la proposta de modificació de memòries verificades de graus i màsters universitaris
 • Aprovació de dobles graus. S'aprova la creació del doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i en Dret que impartirà la Facultat de Dret i que, fins al curs passat, s'oferia com a estudis simultanis.
 • Aprovació d'estudis simultanis de grau. S'aprova la simultaneïtat d'estudis entre els graus en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i en Enginyeria Mecànica de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, centre adscrit de la Fundació Tecocampus Mataró-Maresme.
 • Aprovació de la modificació de la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats. Es retornaran els cànons de recerca a aquells Grups o Unitats de recerca que tinguin un rol de coordinador d'un projecte europeu.
 • Aprovació del reconeixement de Grups i Unitats de Recerca UPF.
 • Aprovació de la incorporació de la UPF en el Consorci Observatori del Paisatge. Consorci que lidera el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. S'ha convidat la UPF a participar-hi perquè té activitat de recerca en aquest àmbit. L'acord s'eleva al Consell Social per tal que aprovi la integració.
 • Designació del professor Toni Luna, del Departament d'Humanitats, com a representant de la UPF al Consorci Observatori del Paisatge.
 • Designació d'Eloi Campos com a representant dels estudiants a la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució de Berta Riera.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.