Informe del rector

El rector presideix el seu darrer Consell de Govern. Agraeix les paraules rebudes per part dels membres de la comunitat universitària en aquests dies i dóna la paraula a la vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat perquè pugui presentar l’informe de Balanç i reptes de les polítiques feministes impulsades en el període 2013–2021, tal i com es va acordar a la darrera sessió. L’informe es resumeix al final d’aquest document, en l’apartat Documents d’interès.

 

Principals acords

Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts de recerca en Benestar Planetari 2021

La 3a convocatòria de projectes de recerca a l'entorn del Benestar Planetari està dotada amb un pressupost de 146.000 euros, igual que les edicions anteriors. La convocatòria té com a objectiu promoure una nova generació d'acadèmics amb un fort enfocament en Benestar Planetari i promoure la investigació multidisciplinària en aquest camp.

Aprovació de les Bases de la convocatòria “En residència a l'àrea Tallers del Campus de Poblenou”

L’àrea Tallers incorpora una sèrie de zones amb autonomia, pensades per acollir-hi persones o grups que tinguin un projecte de creació, de recerca aplicada o d’emprenedoria i que vulguin desenvolupar-lo durant deu mesos i mig (prorrogables). L’objectiu és acollir fins a cinc agents creadors perquè facin un període de residència a la UPF amb la voluntat de proveir-los de les eines i els recursos perquè desenvolupin els seus talents en col·laboració amb la comunitat universitària. La participació en la convocatòria corresponent està oberta, prioritàriament, a totes les persones que tenen o han tingut un vincle amb la UPF: antics alumnes de grau, de postgrau, de màster, de doctorat; estudiants en actiu o altres figures.

Aprovació de les Bases del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2021-2022

S’aprova la sisena edició d’aquest programa adreçat a aquells estudiants amb molt pocs recursos econòmics i en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada en el curs acadèmic 2021-2022.

La convocatòria manté les dues modalitats d’edicions anteriors: Modalitat “Prometeus” (adreçada a estudiants dels instituts Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, Barri Besòs, Bernat Metge i Pablo Ruiz Picasso) i la Modalitat  General (adreçada  a  estudiants  de  la  resta  de  centres  educatius de secundària).

Com en anteriors edicions, el programa compta amb el suport del Banc Santander. Els ajuts tenen la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent (entre tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF amb l'excepció del dobles graus). L'ajut consisteix en una renda mensual en concepte de beca salari de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic; i la participació en un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Aprovació de la normativa reguladora de la Línia Ètica de la UPF

La Línia Ètica és un canal bidireccional de comunicació electrònica al servei de la comunitat universitària i de la ciutadania en general per comunicar conductes al si de la UPF que puguin resultar contràries al dret, al Codi Ètic i als principis o regles ètiques i de bon govern comunament establertes, amb plena garantia de la confidencialitat i, en cas que ho sol·liciti la persona alertadora, de l’anonimat. La seva creació respon a l’objectiu de garantir que la gestió de la Universitat es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics. Destacar que les comunicacions presentades a traves d’aquest canal no comporten l’inici d’un expedient administratiu.

 

Altres acords

Aprovació del conveni d'extinció UPF-UAB-PSMAR del grau interuniversitari en Medicina

La verificació del nou grau en Medicina de la UPF i la seva programació pel curs 2021-2022 comporta l’extinció del grau interuniversitari en Medicina impartit conjuntament per la UAB-UPF fins ara. El present conveni regula el període de temps transitori en el qual el Grau interuniversitari se seguirà impartint en modalitat a extingir de manera que la progressiva extinció del programa no suposi cap perjudici pels estudiants matriculats.

Modificació de programació de titulacions oficials per al curs 2020-2021 i 2021-2022

D’acord amb el punt anterior, es programa el nou grau en Medicina per al curs 2021-2022 (i es desprograma per a l’actual curs 2020-2021).

Modificació de places ofertades de grau i màster per al curs 2021-2022

D’una banda, es redueix el nombre de places (de 80 a 60) del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (del centre adscrit Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus). De l’altra, s’incorpora l’oferta de places de màsters universitaris gestionades pels departaments CEXS i DTIC, que no era a la proposta de places aprovada a la sessió del 24 de febrer.

Normativa d'acceleració en els estudis de grau i modificació de la Normativa de progressió i permanència dels estudis de grau

L’objecte de la nova norma és regular l’acceleració en els estudis de grau a aquells estudiants amb un bon rendiment acadèmic (amb una mitjana d’expedient de, com a mínim, un 8,5 entre totes les assignatures matriculades), de manera que puguin avançar els seus estudis més ràpidament del que està establert a la memòria dels ensenyaments (podran matricular fins a un màxim del 50% més dels crèdits de curs). Aquesta normativa no serà aplicable per als estudiants que estiguin cursant un programa de doble grau, un programa de simultaneïtat a la UPF o aquells que tinguin reconeguda la condició d’estudiant a temps parcial. Els estudiants als quals s’hagi autoritzat l’acceleració en els estudis quedaran exempts de complir el règim de progressió establert en la Normativa de progressió i permanència, que també es modifica per preveure aquest increment en la dedicació.

Normativa d’adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament diferencial

Amb la voluntat en el reconeixement del dret a la igualtat d’oportunitats i la necessària inclusió de les persones amb necessitats especials, el Consell de Govern va aprovar la Normativa d’adaptació docent que garanteix l’atenció deguda als estudiants que, per algun dels motius de discriminació, tinguin necessitats específiques de protecció, ajuda i suport educatiu, per mitjà de l’aplicació d’accions positives, accions indirectes, accions compensatòries i altres accions educatives que escaiguin. Entre elles es pot destacar les que es realitzen a l’itinerari formatiu, les adaptacions de suport a les classes (modificació o provisió de recursos) i les adaptacions a les proves d’avaluació. Cada centre ha d’assignar com a mínim un tutor o tutora d’estudiants amb necessitats educatives especials.

Modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al PDI

La modificació inclou els càrrecs de comissionat o comissionada i de director o directora de la Unitat d’igualtat. També s’elimina el càrrec de coordinador o coordinadora de l’Espai Europeu, actualment no vigent. Finalment, s’ajusten lleugerament les puntuacions per respectar el límit total de punts que la Universitat pot atorgar anualment i que s’estableix per normativa (ja que el creixement del nombre de persones que ocupa algun dels càrrecs inclosos a la taula feia superar el llindar màxim fixat).

Modificació de la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat

La creació de la Línia Ètica requereix d’una estructura que gestioni i valori les comunicacions rebudes de manera sòlida tot garantint la protecció dels comunicants, de les persones afectades i del personal encarregat de rebre i tractar les comunicacions. Amb aquest objectiu, es crea la Comissió Permanent, una comissió delegada de la Comissió d’Integritat, que actua com a òrgan competent per a la presa d’acords relatius a les comunicacions tractades per mitjà de la Línia Ètica.

Aprovació del Reglament de suggeriments, queixes i felicitacions

Aquest Reglament substitueix el Reglament de Suggeriments i Queixes, aprovat per Acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2013. Com a principals novetats introdueix la gestió de les felicitacions; modifica el termini màxim per donar resposta als suggeriments i a les queixes rebudes; i adapta la forma de presentació de suggeriments, queixes i felicitacions a les obligacions d’administració electrònica. També es modifiquen les referències normatives i organitzatives que han estat afectades per canvis en els darrers anys.

Modificació de la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF

La modificació estableix una durada d’aquests convenis de col·laboració de quinze anys, podent-se prorrogar per un període màxim de quatre anys més. Alhora, també estableix que els centres docents adscrits gestionaran administrativament els expedients dels estudiants i que en els convenis de col·laboració s’establirà un sistema per posar a disposició de la UPF les actes d’avaluació i un procediment per expedir els títols corresponents.

Aprovació d'un crèdit suplementari (ACUP)

Aquest suplement de crèdit, per valor de 6.500 euros, respon a la necessitat d’abonar una prestació de serveis efectuats a la Universitat l’any 2020 i que en conseqüència no formaven part de la previsió d’ingressos d’aquest exercici pressupostari.

Modificació del Reglament del servei de préstec d’equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF i del Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF

Les principals modificacions introduïdes són, pel que fa al Reglament del servei de préstec d'equipaments: la reducció de la penalització general per retard de dos dies a un dia de bloqueig per dia de retard; l’eliminació del tràmit d’inscripció prèvia, una vegada per curs, dels usuaris amb dret al préstec d’alguns materials (ordinadors portàtils, equipament audiovisual i informàtic per a la docència i models anatòmics); i vinculació del bloqueig per retard en el retorn de portàtils al del préstec de documents. Pel que fa al Reglament del servei de préstec de documents, es vincula el bloqueig per retard en el retorn dels documents amb el del préstec de portàtils.

Aprovació de reconeixement i baixa dels següents Grups de Recerca UPF:

  • Reconeixement del Grup de Recerca Endocrine Regulatory Genomics, coordinat per  Lorenzo Pasquali i adscrit al CEXS
  • Reconeixement del Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP), coordinat per Cristina Perales, adscrita al Departament de Comunicació. Aquest grup s’incorporarà a la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital del Departament de Comunicació
  • Baixa del Grup de Recerca en Periodisme i del Grup de Recerca en Comunicació Política, ambdós adscrits al Departament de Comunicació

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

  • Concurs de projectes per als serveis d'arquitectura de redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt arquitectònic format perdos edificis dedicats a la recerca per a la UPF i l'IBE-CSIC, i la urbanització de l'entorn del complex urbanístic de la nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l'antic Mercat del Peix, per al període 2022 a 2025
  • Sistema de gestió bibliotecària per a les universitats integrades i agregades al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
  • Subscripció al subministrament de les revistes e- Emerald Insight pel període 2021-2023.
  • Servei de manteniment correctiu i preventiu d'un microscopi Leica Confocal SP8 i dels seus components per al Campus Mar.
  • Arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la UPF per al període 2021 a 2025.

Ratificació de convenis i Estatuts:

  • Ratificació de diversos convenis entre els quals destaca el Conveni de col·laboració signat el 9 de febrer del 2021 entre la UPF i l'INCASOL en relació a la construcció i explotació d'un edifici terciari destinat a la recerca en l'àmbit del "Mercat del Peix" o el Protocol de col·laboració signat el 23 de febrer del 2021 entre la UPF i l'IVÀLUA per a l'ocupació d'un espai a la Ciutadella del Coneixement 
  • Ratificació dels Estatuts del Consorci de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

 

Documents d’interès

Presentació de l’informe de Balanç i reptes de les polítiques feministes impulsades en el període 2013–2021

La vicerectora Mònica Figueras destaca els importants avenços fets en les polítiques feministes impulsades durant els mandats del rector Casals, especialment pel que fa a la institucionalització de l’estructura d’igualtat, a l’adopció d’instruments com un Pla d’Igualtat on la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI són transversals a totes les polítiques i un Protocol contra l’assetjament sexual, la violència masclista i l’LGBTIfòbia, i al treball enxarxat amb organitzacions del moviment feminista i del moviment LGBTI així com amb les unitats d’igualtat del  sistema universitari català,  de la Xarxa Vives  d’Universitats i del conjunt de  l’Estat  espanyol. Pel que fa als reptes pendents, destaca la necessitat de fer avançar la institució a una altra velocitat, sobretot en la implementació efectiva de tots aquests instruments i en la formació en competència de gènere als tres col·lectius de la comunitat universitària. 

Presentació de l’informe sobre L’estratègia d’internacionalització de la UPF: propostes per a un model propi

La vicerectora de projectes per a la internacionalització presenta aquest informe, articulat en tres apartats: el primer és una reflexió sobre la internacionalització en el món post-Covid, del canvi climàtic i altres crisis; el segon és alhora un informe i una diagnosi, i exposa breument l’estat actual de la internacionalització de la UPF; i el tercer descriu les línies prioritàries de la UPF en relació a la internacionalització, associant cada objectiu a una sèrie d’accions concretes, que són indicatives de com es pot posar en marxa el model d’internacionalització decidit per la UPF. La vicerectora informa que aquest tercer punt serà desplegat, posteriorment, en un document operatiu, amb accions que caldrà prioritzar i perfilar amb els responsables polítics i de gestió, per a implementar el model d’internacionalització propi de la UPF fins el 2025, any de finalització del Pla Estratègic de la UPF.

Informe del vicerector en funcions de projectes en l'àmbit de professorat sobre l’Acord amb el Comitè d'Empresa de PDI per a facilitar la contractació de professorat associat en el curs 2021-2022

El vicerector informa que s’ha arribat a un acord amb els membres del Comitè d’Empresa de PDI, que permet la continuïtat d’un acord pres al juliol de l’any passat i que permetia que, en unes circumstàncies especials, la contractació de professorat associat en el context de la pandèmia. Es tracta d’afavorir a aquelles persones que per exemple estiguin en situació d’ERTO puguin accedir a llocs de feina.