1. Informe del rector

El rector enceta el seu informe amb una breu introducció sobre el funcionament del Consell de Govern adreçada als nous membres elegits pel Claustre.

Exposa que l'equip de govern ret comptes davant de diversos òrgans de govern, començant per les reunions de treball en el marc del Consell de Direcció, els òrgans col·legiats de la pròpia Universitat (Claustre, Consell Social, el mateix Consell de Govern i les diverses comissions estatutàries com la de Professorat, Ensenyament o Postgrau i Doctorat) i també a òrgans externs (com el Consell Interuniversitari de Catalunya). En rector informa que, aproximadament, s'acostuma a celebrar una sessió de treball del Consell de Govern cada mes. En aquestes sessions s'aproven des de qüestions rellevants i estratègiques per al futur de la Universitat (pressupost, línies estratègiques) a d'altres de caràcter més menor i procedimental (petites modificacions de memòries o normes). En aquest sentit, el rector convida als membres del Consell de Govern a proposar temes d'interès i de debat per als assistents, en sintonia amb algunes intervencions que en el passat ja han realitzat alguns membres del Consell de Direcció.

El rector finalitza la seva exposició felicitant al professor Emilia Suárez per l'excel·lent tasca realitzada en el temps que ha exercit com a director del Departament d'Humanitats i agraeix la col·laboració del professor Victor Farias, actual director en funcions.

2. Principals acords

  • Aprovació del Programa de beques per a Mobilitat en Aprenentatge Servei.

El programa ofereix, a partir del curs 2016-2017, 4 places per fer estades curtes de mobilitat internacional amb un component de responsabilitat social. Les estades, que poden realitzar-se durant l'estiu, tenen un component curricular i, per tant, reconeixement acadèmic. Es tracta d'una nova opció de mobilitat que se suma a les mobilitats acadèmica i en pràctiques ja existents. En futur, s'espera ampliar el nombre de beques d'aquest programa pilot.

  • Aprovació del Programa d'agrupació de titulacions - Grau Multidisciplinari en Tecnologia i Negocis.

El programa s'ofereix des del centre adscrit Tecnocampus i s'adreça a estudiants interessats en diverses disciplines de l'àmbit de les ciències socials o de l'àmbit tecnològic que vulguin adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l'estudi en el qual es volen graduar. El primer any el programa permet cursar assignatures dels diferents estudis de grau de l'Escola Superior Politècnica i de l'Escola de Ciències Socials i de l'Empresa del Tecnocampus, i durant el segon curs l'estudiant tria el grau en el qual vol aconseguir la seva titulació entre una selecció. L'esperit del programa és similar al Grau Obert de la UPF però limitat a dos àmbits disciplinaris.

3. Altres acords

  • Aprovació de la proposta de places de grau per al curs 2016-2017. Els canvis més rellevants en relació amb l'any passat són: l'increment de 20 a 30 places en el Grau Obert i l'increment de 20 a 30 places en el Grau en Filosofia, Política i Economia. Aquest programa s'imparteix conjuntament per la UPF, la UAM i la UC3M. A la UPF li correspondran 5 de les noves places. Pel que fa als centres adscrits, el Tecnocampus passa a oferir el Grau en Fisioteràpia, amb 20 places, que fins ara només s'oferia com a doble grau.
  • Aprovació de la proposta de places de màsters universitaris per al curs 2016-2017. Els canvis més rellevants en relació amb l'any passat són l'increment de 25 a 30 places en el Màster en economia finances i empresa del departament d'Economia i Empresa; l'increment de 30 a 35 places en el Màster en Lingüística teòrica i aplicada del departament de Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; i la redistribució de les places que imparteixen els 5 programes de màster del Departament de Ciències Polítiques i Socials que, juntament amb 5 noves places ofertes, permeten oferir 25 places a cada programa.
  • Aprovació del Protocol de vigilància individual de la salut. El protocol té com a finalitat establir les activitats i característiques que integren el dispositiu d'exàmens de salut dels empleats de la UPF.
  • Aprovació i elevació al Consell Social de la proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei d'assegurances per a la UPF.
  • Ratificació d'estatuts de consorcis. Es ratifica la modificació dels Estatuts del Consorci Observatori del Paisatge.
  • Designació de representants de la UPF a altres organismes. Es designa el professor Carles Ramió com a representant de la UPF en el Consell Rector de l'Escola Administració Pública en substitució del professor David Sancho; i al professor Enric Peig com a representant de la UPF en l'Assemblea General de l'Associació 22@Network en substitució del professor Josep Blat.
  • Designació dels membres a diverses comissions de la Universitat. Es designa la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica com a representant del personal acadèmic del Consell de Govern al  Consell Social i la Sra. Maria Cecilia Jaques com a representant del PAS. Es designen els següents representants del Consell de Govern a la Comissió d'Ordenació Acadèmica: el degà/ana de la Facultat de Dret, el degà/ana de la Facultat de Traducció i Interpretació, el director/a del Departament CEXS i el director/a del Departament de Ciències Polítiques i Socials. També es designa el professor Alberto Nodar, del Departament d'Humanitats, com a vocal [en la sessió del Consell de Govern del 6 de juliol del 2016 es constata que el professor Nodar no és membre del Consell de Govern, acordant que es presentarà una nova proposta a la següent sessió].

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.