1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre les conclusions de l'informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, que ha elaborat una comissió d'experts per encàrrec del ministre d'Educació. Aquest extens document té diversos eixos centrals: PDI; avaluació; governança; financament i docència (oferta de titulacions).

Sobre el personal docent i investigador, l'informe dels experts aborda dos aspectes centrals i, alhora, pendents en els sistema espanyol: el reclutament de talent obert al món i la flexibilitat en la contractació del personal. Les propostes en l'àmbit de la contractació tendeixen a la configuració d'un sistema barroc, preveient una via funcionarial amb habilitació prèvia i un sistema de d'habilitació amb proves i tribunals de cinc membres, i també obre la via de la contractació laboral amb algun sistema d'acreditació prèvia, similar a l'existent a Catalunya. El reclutament en ambdós casos seria obert i internacional. Precisament en l'annex de l'informe hi consten les matisacions de dos membres de la comissió d'experts, els quals al·leguen que aquest nou sistema de contractació podria ser il·legal i anticonstitucional. Ambdós membres semblen defensar el vigent sistema de contractació i no la doble via que planteja l'informe. 

Pel que fa a l'avaluació, l'informe dels experts parla obertament d'introduir un sistema de finançament universitari lligat a l'assoliment d'objectius i proposar establir un rànquing d'universitats espanyoles, però amb un sistema que contempla agrupar-les de cinc en cinc, sense que es pugui saber quina és la millor. El capítol de finançament és el més fluix de tots i conté un notable error, ja que recomana assolir el 3% del PIB en finançament de les universitats, quan aquest és l'objectiu de finançament de la recerca que recull el Tractat de Lisboa de la UE.

Sobre la governança, es proposa crear un òrgan de govern únic, fruit de la fusió del Consell de Govern i del Consell Social, format per una tercera part de membres externs a les universitats nomenats per les Comunitats Autònomes entre persones de reconegut prestigi. Aquest nou òrgan nomenaria el rector, que seria una persona elegida mitjançant una crida internacional i que hauria de tenir requisits acadèmics previs, com ara acreditar tres trams de recerca. Finalment, es parla de l'oferta de titulacions, plantejant l'opció d'oferir algun grau de tres anys, que era la posició que en el passat van defensar els rector catalans. 

El rector veu difícil que el Govern espanyol es decideixi a presentar, en la present legislatura, un avantprojecte de reforma de la LOU perquè li mancaria suport polític i, a més, encara té pendent aprovar la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQUE).

L'actualitat de la UPF, amb tensions contínues de tresoreria que fan necessari tornar a demanar una nova pòlissa de crèdit a primers d'abril, va lligada a la greu situació econòmica de la Generalitat. Com és sabut, el Govern està pendent de saber el llindar de dèficit per al 2013 per presentar un pressupost amb més o menys retallades. En aquest sentit, dies enrere els rectors catalans van fer públic un comunicat per demanar que no es retalli més el finançament de les universitats. A més, en una recent sessió de treball amb empresaris, organitzada per l'ACUP a Poblet, es va buscar la complicitat d'aquest sector de la societat civil. La trobada va acabar amb l'aprovació de la Declaració de Poblet i la cloenda va anar a càrrec del president del Generalitat.

 

Seguidament el rector presenta un balanç dels fets més destacats dels seus dos mandats (2005-2013). El document presentat, Balanç 2005 - 2013. Principals línies d'actuació (document pdf, 7 pàgs.), està organitzat en set apartats generals: Docència (adaptació a Bolonya); Internacionalització (potenciació del perfil internacional); Recerca (la UPF s'ha convertit en una research-oriented university); Infraestructures (inauguració del campus del Poblenou); Finançament (regular i creixent fins al 2010 i decreixent des d'aleshores); Persones (PDI: captació i retenció de talent i estabilització; PAS: estabilització de la plantilla, i estudiants: 10.000 de grau i 5.000 de postgrau en el conjunt del Grup UPF), i Contribució de la UPF a la societat (avanç cap a la transferència: 5 spin off i una dotzena de start ups).

 

2. Principals acords

  • Inici del procés de nomenament del professor Sidney Brenner com a doctor honoris causa per la UPF

El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida han proposat la candidatura del professor Brenner, biòleg i premi Nobel de Medicina (2002). La comissió formada pels professors José García Montalvo (president), Francesc Posas Garriga, Cristina Pujadas Corbi, Jaume Bertranpetit Busquets i Àngel Lozano Solsona ha de valorar els mèrits i la idoneïtat del candidat.

 

3. Altres acords

  • Aprovació de l'acord sobre la signatura d'actes de qualificació.
  • Aprovació de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF.
  • Aprovació de la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents. PlaQUID 2013-2014.
  • Aprovació de la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2013-2014 per reverificació del grau en Publicitat i Relacions Públiques; de la modificació del nombre de places del grau en Filosofia, Política i Economia que impartiran conjuntament la UPF, UAM i UC3M i que queda així: UPF (20 places), UAM (10) i UC3M (10). També es va aprovar la modificació de la programació per reverificació del màster universitari en Disseny i Comunicació (Elisava Escola Superior de Disseny) i del màster universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius (CSIM) (DTIC-UPF).
  • Aprovació de la memoria de verificació del màster universitari Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius (CSIM).
  • Aprovació de la modificació de la regulació de l'Escola de Doctorat.
  • Aprovació de procediments electrònics de configuració d'ús obligatori. El Consell de Govern ha acordat la configuració com obligatoris i exclusius els mitjans electrònics en els següents procediments, processos o serveis en que els membres de la comunitat universitària tenen la posició d'interessat: Permisos i llicències amb repercussió a nòmina. Col·lectiu afectat: PAS; la Notificació electrònica dels actes, resolucions o acords administratius en que tinguin la posició d'interessats els membres de la comunitat universitària en aquells procediment administratius en que la Universitat així ho determini.
  • Aprovació de l'acord de proposta d'aprovació al Consell Social d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
  • Designar el coordinador o coordinadora de Comunicació i Responsabilitat Social com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, de la Comissió Avaluadora prevista en les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.