1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern en representació del personal docent i investigador, tot i que alguns continuen perquè en formaven part. Són els professors José Aramburu, Josep Blat, Núria Boada, Tomàs de Montagut, Walter García-Fontes, Fernando Guirao, Julia López, Jordi Pérez, Consuelo Chacartegui, Maria del Mar Carrió, Marina Castell, Eusebi Colas i Alexandre de Le Court. 

Seguidament informa que el Consell d'Universitats ha celebrat una sessió ordinària i una d'extraordinària en pocs dies. La convocatòria de la sessió extraordinària va ser forçada pels rectors per analitzar i discutir amb el ministre d'Educació el contingut del Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, que el Ministeri d'Educació va elaborar a espatlles de les universitats, sense cap diàleg previ amb el rectors i sense haver informat abans al Consell d'Universitats. En la darrera sessió extraordinària del Consell, el ministre Wert va voler aparcar les darreres polèmiques amb els rectors i va expressar davant d'ells que en les seves declaracions mai havia volgut desmerèixer el PDI ni els estudiants i va expressar la seva satisfacció pel bon funcionament del sistema universitari espanyol, posant com a exemple que en la primera edició del rànquing "100 under 50" del Times Higher Education, que inclou les 100 millors universitats del món de menys de 50 anys, una universitat espanyola -la UPF- ocupa el lloc 17è (essent la primera d'Espanya i la novena europea). 

Pel que fa a l'augment de les taxes universitàries, el Reial Decret preveu com a mesura d'estalvi que l'estudiant passi a cobrir de l'actual 15% al 25% del cost dels estudis. El ministre es va mostrar inflexible sobre aquesta decisió i es va refermar en la posició de què les Comunitats Autònomes són les responsables d'aplicar els nous preus. Un altre aspecte que regula el Reial Decret és la dedicació del professorat, per bé que els rectors ja van expressar el seu rebuig al·legant que no es pot augmentar o disminuir-la prenent com a mesura els crèdits ECTS, que és la mesura que regula la dedicació de l'estudiant i no, és per tant, aplicable. Atès que és una mesura de difícil aplicació, el ministre va accedir crear un grup de treball conjunt -format per representants del ministeri i per uns quants rectors, entre ells el de la UPF-, que treballi aquest tema per intentar fer una regulació més flexible. El propòsit és posar unes bases més raonables que tinguin en compte la diversitat de les funcions del PDI com, per exemple, la dedicació a tasques de gestió. En aquesta qüestió concreta, el Ministeri ha admès que es va precipitar en l'aprovació del Reial Decret i ara ha expressat la seva voluntat de recapacitar i de modificar-lo buscant el consens amb les universitats. 

Un altre tema obert és el de la convocatòria de places de professorat, sobre el qual el Ministeri es manté inflexible perquè està afectat per la suspensió de la convocatòria de places d'oferta pública, segons el que preveu la Llei de pressupostos per al 2012. En aquest sentit, el Senat ha aprovat una esmena del PP que preveu una taxa de reposició del 10% del PDI que es jubili a les universitats, que en el cas de la UPF no té pràcticament conseqüència atès el baix nombre de jubilacions. En aquest context restrictiu, la UPF ha decidit convocar nou places per la via laboral en el marc del Programa Serra Húnter de la Generalitat i ha renunciat a convocar places de PDI funcionari, ja que hi ha el risc de què un tribunal suspengui cautelarment la convocatòria. 

En relació amb altres qüestions de la política universitària catalana, el tema central en aquest moments és l'aplicació, per part de la Generalitat, de l'augment dels preus públics dels estudis universitaris per al curs 2012-2013. La puja prevista en els màsters universitaris farà que l'estudiant pagui entorn el 40% del seu cost. En l'apartat del grau, l'augment previst és del 66% i l'estudiant pagarà la primera matrícula amb una forquilla de preus que va entre el 15% i el 25% del cost. La Generalitat ha calculat que actualment l'estudiant contribueix a pagar el 14,8% del cost, xifra que s'obté de la suma de les transferències corrents a les universitats, més el que paguen els estudiants i es divideix pel nombre total d'estudiants. 

Recentment la Generalitat ha informat les universitats del sistema de cobrament que preveu aplicar, que és força complicat. Així, s'ha decidit que els estudiants assumeixin totalment o parcialment l'augment previst d'acord amb els ingressos per nivell de renda (segurament es calcularà en base a la renda del 2010 perquè la campanya del 2011 encara no ha finalitzat). Les unitats familiars amb uns ingressos del doble o més que el salari mínim interprofessional per cada membre de la unitat familiar pagaran fins al 25% del cost de la matrícula (en aquest supòsit hi ha una família de quatre membres amb uns ingressos superiors a 74.000 euros anuals). 

La Generalitat té previst destinar el 20% de l'augment de les noves matrícules a un sistema de beques propi per no excloure les persones més desafavorides de la possibilitat d'estudiar a la universitat. Els sistema de sol·licitud de les beques està basat en set categories o trams de pagament en funció del nivell de renda familiar que l'estudiant pugui acreditar en el moment de matricular-se, que cobriran una forquilla del 7,5% al 25% del cost dels estudis. El preu mig d'una matrícula universitària és d'uns 1.200 euros i amb l'augment previst el preu pujarà fins als 1.800 euros per curs. La Generalitat ha calculat que aquest augment de les taxes universitàries li suposarà un ingrés extraordinari d'uns 68 milions d'euros, dels quals entre 12 i 14 milions es destinaran a beques. Els rectors reclamen que aquests diners s'inverteixen íntegrament al sistema universitari per compensar la reducció d'un 18% de la subvenció pública en els dos darrers anys, però la Generalitat encara no ha decidit si aniran al pressupost general. 

El rector assenyala que, atès l'actual context de restricció pressupostària, la decisió d'augmentar les taxes universitàries en aquests condicions va en el bon camí per mantenir l'actual nivell de qualitat de la universitat pública i, alhora, s'ajuda als sectors més dèbils de la societat que puguin accedir a la universitat.

Pel que fa a l'actualitat de la UPF, el rector informa que el professor Marcelo Bertalmio (DTIC) ha aconseguit una Starting Grant de l'European Research Council. El 20 de juny s'han celebrat amb normalitat les eleccions per elegir els representants sindical del PAS i el PDI. S'ha aprovat un nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals. El 4 de juliol tindrà lloc tindrà lloc l'Acte Acadèmic de Graduació de màsters oficials i doctorats 2012. Enguany aquest acte no se celebrarà, com era habitual, a l'auditori del campus de la Ciutadella, ja que s'ha optat per celebrar-lo a l'aire lliure i en un espai de més capacitat, com és la plaça Gutenberg del campus del Poblenou. La lliçó de cloenda anirà a càrrec de l'escriptor i periodista mexicà Juan Villoro, que aquest curs ha estat el primer convidat del programa "Distinguished Visiting Professors". Finalment, s'informa que la Universitat ha signat amb el Banco Santander una pòlissa de crèdit per afrontar les actuals tensions de tresoreria causades per l'endarreriment de les transferències de la Generalitat, que encara no ha fet el pagament de 16 milions d'euros corresponents al 2011. 

Per acabar, el rector informa que s'ha publicat a la premsa que la Generalitat projecta crear una nova universitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. El rector ha preguntat al Govern sobre la qüestió i la resposta ha estat negativa. L'únic projecte en què s'està treballant és impulsar el campus Besòs de la UPC, que preveu, en una primera fase, el trasllat dels estudis d'Enginyeria tècnica Industrial des de l'actual seu de l'Escola Industrial.

2. Principals acords

  • Aprovació de la modificació de l'acord de regulació de la dedicació docent del professorat

La nova regulació contempla diferents aspectes de la dedicació docent del PDI com ara les hores de classe presencial; la direcció de treballs i tesis; la reducció de docència per activitats de gestió o responsabilitats institucionals; les reduccions i crèdits regulats per la normativa laboral; o la reducció per activitats de recerca.

  • Aprovació de la normativa acadèmica dels ensenyament de doctorat

La normativa aprovada té per objecte regular el doctorat impartit per l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, que es regeix pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

  • Aprovació de la normativa sobre la figura del col·laborador acadèmic

La nova figura del col·laborador acadèmic reconèix la seva contribució a la formació dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF que es desenvolupa fora de les activitats regulars del professorat universitari. La figura té caràcter honorífic, i no està subjecta a cap tipus de relació contractual amb la Universitat ni comporta cap retribució econòmica. Com a contribució a la formació dels estudiants es contemplen les tutories externes de pràctiques; les tutories externes per tal d'assolir els objectius d'un programa d'intercanvi; les tutories externes d'una estada en una institució de recerca, o les tutories dels professionals sanitaris, en el vessant clínic de l'àmbit dels estudis de salut.

  • Aprovació de les normes d'ús del correu electrònic

Les "Normés d'ús del servei de correu electrònic de la UPF" tenen per objecte regular l'ús d'aquest mitjà de comunicació preferent per a l'intercanvi d'informació entre la comunitat universitària per garantir-ne el correcte funcionament. Les normes aprovades incideixen en diversos aspectes, com ara les condicions de prestació del servei, els usos permesos, els usos i activitats no permesos, o les obligacions i responsabilitat dels usuaris. El Servei d'Informàtica i el Gabinet del Rectorat vetllaran pel correcte funcionament del servei de correu electrònic i garantiran una utilització adequada, respectivament.

3. Altres acords

  • Aprovació de la modificació de la normativa del Pla Extraordinari de Fi d'Estudis.
  • Aprovació de l'adscripció a la UPF com institut universitari de recerca del Centre de Rercerca en Epdemiologia Ambiental (CREAL). Queda pendent l'aprovació per part del Consell Social de la UPF i la ratificació de la Generalitat.
  • Ratificació del reglament de l'Escola Superior de Ciències de la Salut, de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme. Queda pendent l'aprovació per part del Consell Social de la UPF i la ratificació de la Generalitat.
  • Designar el professor Josep Eladi Baños com a membre del Consell Social, en representació del professorat del Consell de Govern
  • Designar els següents membres de la Comissió d'Ordenació Acadèmica: els professors Walter García-Fontes, en representació del PDI del Consell de Govern, la professora Mireia Trenchs, degana de la Facultat d'Humanitats, i el professor Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret, en representació dels degans i directors de centre membres del Consell de Govern; i els professors Miquel Rodrigo, director del Departament de Comunicació, i el professor Francesc Posas, director del Departament de Ciències, en representació dels directors de departament membres del Consell de Govern.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.