1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre diferents aspectes de l'àmbit de la política universitària espanyola. En primer lloc fa esment a la reforma de la LOU, que entrarà en vigor l'endemà, 3 de maig. Un dels canvis previstos és la desaparició de l'actual Consell de Coordinació Universitària, que serà substituït per dos nous òrgans: el Consell d'Universitats, que, presidit per la ministra d'Educació, estarà format pels rectors de les universitats i per cinc membres més designats pel govern estatal, i la Conferència de Política General Universitària, que actuarà com una comissió sectorial, a la qual hi assistiran els consellers d'Educació de les disset comunitats autònomes i que també presidirà la ministra. El Consell de Coordinació Universitària va celebrar dies enrere la seva darrera reunió, durant la qual els representants del Ministeri d'Educació van anunciar per finals de maig la difusió de dos esborranys de reial decret: l'un, amb les directrius de les noves titulacions de grau i de postgrau, i l'altre amb la regulació del procediment d'acreditació dels professors funcionaris. En aquesta mateixa sessió es va presentar un informe sobre finançament de les universitats que conté alguns aspectes interessants i novedosos, com ara la introducció del finançament i l'avaluació de les universitats per resultats o el compromís del Govern d'invertir 2.000 milions d'euros en el sistema universitari, que es destinarien a beques, costos indirectes de la recerca, retribucions del professorat, etc.

En l'àmbit de la política universitària catalana, el rector informa sobre alguns aspectes concrets de l'actual situació de desacord entre les universitats i els responsables del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. En aquest sentit, durant la reunió que va tenir lloc la setmana passada entre l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques) i el conseller Josep Huguet i la comissionada d'Universitats i Recerca, Blanca Palmada, els rectors van lliurar-los un document amb una llista de matèries o temes pendents urgents per al sistema universitari. A la vista del resultat de la reunió i del decurs dels esdeveniments -el càrrec de director general d'Universitats segueix vacant-, el rector creu que totes les preocupacions de les universitats no estan esvaïdes. En aquest context i en el marc d'una entrevista programada amb anterioritat, el rector va entrevistar-se dies enrere amb el president de la Generalitat. Durant la reunió van parlar dels temes d'actualitat i el rector va aprofitar per exposar al president Montilla els projectes de futur de la UPF.

En un altre ordre de coses, el rector informa que ja està en marxa Juga amb la Pompeu, el joc virtual sobre Pompeu Fabra obert a tothom a través de la web. Un dels premis previstos per als participants serà un joc de cartes sobre Pompeu Fabra i el seu temps que, a més i per iniciativa del Departament d'Educació, serà repartit entre les 2.800 escoles de Catalunya. Seguidament, el rector informa que Gøsta Esping-Andersen, catedràtic de Sociologia de la UPF, ha estat elegit membre estranger honorari de la prestigiosa Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències, i que Carles Ramió, vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos de la Informació, ha estat nomenat nou director de l'Escola d'Administració Pública.

Finalment el Consell de Govern expressa el seu condol per la defunció d'Hernán Esteban Trilla, estudiant de Ciències Polítiques i Gestió Pública.

2. Principals acords

 • Aprovació de diverses normatives dels estudis de doctorat.

Després de regular els màsters oficials adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, ha arribat el torn del nou doctorat. S'ha aprovat la normativa que el regularà, que inclou mesures que permeten assegurar un seguiment efectiu del progrés de la tesi doctoral i garantir una vinculació continuada del doctorand amb el Programa de Doctorat. Per fer compatible aquesta fase d'estudis amb altres activitats es contempla una dedicació a temps complet i una a temps parcial. També s'ha proposat al Consell Social una normativa de permanència en aquest estudis, tenint en compte aquestes dues modalitats. Els programes de doctorat podran incloure un període de formació per aquells estudiants que necessiten completar la seva formació. Finalment, s'han introduït reformes a la normativa del doctorat conforme el sistema anterior per evitar diferències entre un i altre model.

 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docents del curs 2007-2008.

L'import de la convocatòria d'enguany del concurs per a la concessió d'ajuts iniciatives de caràcter experimental i d'investigació sobre innovació i millora de la qualitat docents és de 105.00 euros, xifra que suposa un augment del 5% respecte de la convocatòria anterior (que aleshores ja va augmentar un 15%). El Pla aprovat preveu la concessió d'ajuts en cinc modalitats diferents: Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Experimentació Bolonya; Materials i recursos didàctics per a la docència i l'aprenentatge; Difusió d'experiències d'innovació docent; Altres línies per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge; i Xarxes d'innovació docent i investigació educativa.

 • Aprovació del Programa d'Estudis d'Extensió Universitària per a Persones Majors de 50 Anys ("Amb la Pompeu Arreu).

El programa aprovat s'emmarca en l'àmbit del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials i permetrà la formació i actualització de coneixements i habilitats al col·lectiu de persones més grans de 50 anys. La formació d'aquest col·lectiu es farà en paral·lel a l'activitat docent ordinària per afavorir la interacció i el contacte entre generacions diferents i per poder participar-hi no es necessitarà cap titulació prèvia ni superar cap prova d'accés. El programa tindrà una càrrega lectiva de 60 crèdits a completar en un mínim de dos períodes lectius i les assignatures que s'impartiran s'agrupen en tres àmbits o itineraris temàtics: social econòmic i jurídic, comunicació i humanitats. Els participants que ho desitgin podran obtenir un certificat de les assignatures cursades i de les qualificacions obtingudes.

 • Aprovació de la modificació de la normativa per la qual s'estableixen els òrgans responsables dels Programes Oficials de Postgrau.

La modificació aprovada preveu ampliar els requisits per ocupar el càrrec de coordinador de màster oficial, per tal que el pugui ocupar tot el PDI a temps complet amb plena capacitat docent i investigadora.

 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2007-2008.

El proper curs acadèmic constarà de 144 dies lectius. El primer trimestre començarà el 25 de setembre i finalitzarà el 30 de novembre. El període d'exàmens anirà del 10 al 21 de desembre, i les vacances de Nadal seran del 24 de desembre al 6 de gener. Pel que fa al segon trimestre, el calendari aprovat preveu que les classes comencin el 7 de gener i acabin el 14 de març. Les vacances de Setmana Santa seran del 17 al 24 de març i els exàmens tindran lloc entre el 25 de març i el 5 d'abril. El tercer trimestre començarà el 7 d'abril i acabarà el 13 de juny. Els exàmens tindran lloc del 16 al 30 de juny i la convocatòria de setembre es farà de l'1 al 12 d'aquest mes.

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació de les Normes per a l'elaboració dels plans d'estudi dels títols oficials de Màster de la UPF.
 • Aprovació de la modificació dels plans d'estudi i normatives d'accés de màsters oficials implantats el curs 2006-07.
 • Aprovació de la normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques i organització dels complements de formació.
 • Aprovació de la modificació de les Normes d'accés al primer cicle del Graduat Superior en Comerç Internacional.
 • Aprovació de la modificació del programa de beques per a l'aprenentatge d'idiomes.
 • Aprovació de l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador.
 • Aprovació de l'adhesió al Pla de Pensions d'ocupació de promoció conjunta de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.
 • Aprovació de la modificació del reglament de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA).
 • Aprovació del conveni de col·laboració acadèmica entre la UPF i l'ESCI.
 • Designar els professors Tomàs de Montagut, Núria Bou, Jordi Pérez, Antonio Monegal i Domènec Font com a membres de la comissió que valorarà la proposta de nomenament de doctor honoris causa per la UPF.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.