1. Informe del rector

Abans de començar el seu informe, el rector agraeix la tasca que, amb la màxima dedicació, competència i destresa, ha realitzat la Sra. Montserrat Vives com a Secretària General adjunta tots aquests anys al Consell de Govern. Tot seguit, el rector aborda tres qüestions en el seu informe.

En primer lloc, fa referència a la intervenció econòmica de la UPF per part del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Des de fa un mes, la UPF -a l'igual que la resta d'universitats catalanes- està intervinguda, el que suposa que tots els comptes de la Universitat han de ser supervisats pel ministeri. Aquesta situació és extraordinàriament incòmoda, no només perquè ningú vol ser sospitós d'usar de manera inapropiada els recursos que gestiona, sinó perquè això ha dificultat la realització d'alguns tràmits. Alhora, el fet que la Generalitat també hagi estat fortament intervinguda ha provocat alguns problemes en el trànsit de recursos entre ambdues institucions. Finalment, convé destacar que, per la seva naturalesa, la Universitat gestiona recursos procedents de fons diferents, per exemple d'Europa; i el fet que aquests també hagin estat intervinguts no s'ha vist favorablement en el nostre entorn. Durant aquest temps, la Gerència ha actuat de manera molt diligent, el que ha permès evitar problemes majors. Ara, la UPF encara una situació més estable i, des d'aquest punt de vista, no hi hauria d'haver preocupació per la gestió.

En segon lloc, el rector vol remarcar que, en les circumstàncies polítiques actuals, totes les decisions de l'equip de govern s'han pres amb la finalitat d'aconseguir la màxima normalitat universitària, una tasca complicada perquè el context polític no és gens normal. El moment actual és prou delicat com per demanar certa confiança a tota la comunitat universitària. En darrera instància, el millor que la Universitat pot fer per al país és esdevenir una millor universitat. I si la Universitat vol tenir alguna influència en el context actual, aquesta també serà major si ho és la seva activitat.

Per acabar, el rector anuncia la convocatòria del Claustre ordinari el proper 20 de novembre del 2017. En el seu informe, el rector plantejarà els projectes a desenvolupar en aquest segon mandat.

2. Principals acords

  • Concessió del doctorat honoris causa per la UPF a l'enginyera i emprenedora Sra. Dorcas Muthoni

La Universitat vol reconèixer la trajectòria emprenedora de la Sra. Muthoni dins de l'àmbit TIC al continent africà com a directora general de l'empresa Openworld. Alhora, vol reconèixer també la seva significativa tasca en la promoció dels estudis d'enginyeria entre les dones joves a l'Àfrica, la mentoria dels joves, i el seu compromís social amb el trencament dels cercles viciosos de la pobresa.

La Sra. Muthoni ha rebut premis internacionals en reconeixement de la seva trajectòria com ara l'Anita Borg Institute for Women and Technology's Change Agent award, seleccionada pel Young Global Leader del World Economic Forum.

  • Regulació del contracte d'investigador postdoctoral

Aquesta figura contractual prevista a la Llei de la Ciència constitueix una nova eina -entre les que disposa la Universitat- que pot servir per atendre alguns casos de persones que llegeixin la tesi doctoral dins del període de vigència de la seva beca com també per a professors contractats com a visitants. Cal destacar que aquesta regulació ha estat acordada amb el Comitè d'Empresa.

En primer lloc, la regulació preveu que els doctorands del programa de beques de la UPF que defensin la seva tesi abans que se'ls hi acabi la beca (i que, per tant, un cop defensada la tesi perdrien la seva beca), puguin ser contractats com a investigador postdoctoral des de l'endemà de la finalització del contracte fins al final del curs següent. D'aquesta manera, la Universitat tracta de no penalitzar aquells doctorands que finalitzarien la seva tesi abans d'hora i no ho fan per temor a perdre la beca. La dedicació docent d'aquest contracte serà de 100 HDs de les quals, com a màxim, 80 seran hores de docència presencial. Aquest contracte no es prorrogarà.

D'altra banda, la UPF incorporarà el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) per a la incorporació d'investigadors postdoctorals per un període màxim de 5 anys. El contracte incorporarà un complement de docència de manera que la retribució i la dedicació docents siguin equivalents a les del contracte de lector. Aquests professors s'equipararan, a tots els efectes, a lectors (en particular, podran participar en l'avaluació de la recerca) i, en cap cas, l'aplicació del que es preveu en aquest acord ha de suposar una disminució de la retribució bruta anual que el professor tingui reconeguda a la UPF.

En segon lloc, pel que fa als professors visitants, en el termini de tres mesos a partir de l'aprovació d'aquest acord, els departaments proposaran a la Comissió de Professorat la reconversió dels contractes d'aquells professors visitants que considerin. S'estudiarà cas per cas per establir la contractació més adequada entre diverses opcions: agregat interí, lector (sense que la plaça es transformi en permanent) o contracte postdoctoral.

3. Altres acords

  • Modificació de la programació universitària següent: Per al curs 2017-2018, s'aprova la modificació del nom del Màster Universitari en Política i Societat Europea pel de MU en Erasmus Mundus en Política i Societat Europea / European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Degree. També es desprogramen el MU en Recerca en Història de la Comunicació i la reverificació del Grau Filosofia, Política i Economia. Pel que fa al curs 2018-2019, s'aprova un canvi de les universitats participants en el Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar (passa a ser una titulació exclusiva de la UPF i no interuniversitària); es desprograma el Màster Universitari en Indústria de l'Esport / Master of Science in Sports Industry; i s'aprova la programació del MU en Recerca en Història de la Comunicació i del Màster Universitari en Anàlisi Econòmica del Dret (Màster Europeu) / European Master in Law and Economics. Finalment, també s'aprova la programació de la reverificació del Grau Filosofia, Política i Economia.
  • Verificació de les memòries de les titulacions següents: Grau en Disseny; Màster universitari en Infermeria i Salut Escolar; i Màster universitari en Erasmus Mundus en Política i Societat Europea/ European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Degree.
  • Modificació de la Normativa reguladora de les associacions d'estudiants de la UPF per tal d'ampliar el llistat d'activitats promogudes per les associacions susceptibles de ser subvencionades; afavorir la subvenció d'aquelles activitats que fomentin la col·laboració i coordinació entre diferents associacions i/o amb el Consell d'Estudiants; ampliar els terminis de sol·licitud de subvencions a dos (març i novembre); i establir algunes condicions per a l'organització d'activitats als espais comuns dels diferents campus per, entre d'altres, garantir la igualtat d'accés de totes les associacions, i afavorir un ús més ordenat i sostenible d'aquests espais.
  • Proposta al Consell Social de l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat i per mèrits de docència o gestió al professorat funcionari i al contractat en la convocatòria 2017. La novetat d'enguany és que també es reconeixeran els mèrits (des d'un punt de vista econòmic i amb caràcter retroactiu des del 2016) de les convocatòries extraordinàries per a professors agregats interins.
  • Reconeixement i baixes de grups de recerca a la UPF. D'una banda, s'aprova el reconeixement del Grup de Recerca Integrative Biomedical Materials and Nanomedicine Lab (coordinat per la professora Pilar Rivera, del CEXS). De l'altra, es dóna de baixa el Grup de Recerca en Microestructura, Identitat i Comportament Social. Reinterpretació de l'Evidència Arqueològica de les Societats Argàriques (MIDARQ), que reorienta la seva activitat, i s'aprova el seu reconeixement com a Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM) (coordinat per la professora Sandra Montón, del Departament d'Humanitats).
  • Proposta al Consell Social d'autorització de dos expedients de despesa de caràcter pluriennal, el primer, per al servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la UPF i el segon per al servei d'assessorament de qualitat per als projectes europeus de recerca HDR4EUeu i Sauce de la UPF.
  • Designació de membres a una comissió de la Universitat: designació de Stephen Jacobson, professor del Departament d'Humanitats com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat.
  • Designació de representants de la UPF a altres organismes: Designació del professor Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, representant de la UPF en el Consell Rector de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i designació del Sr. Jaume Badia, gerent de la UPF, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.