1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda al Consell de Govern al professor Alejandro Frangi, nou director dels Estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions. Al mateix temps agraeix al professor Xavier Calsamiglia, director sortint del Departament d'Economia Empresa i que assisteix per darrera vegada a la sessió del Consell, els serveis prestats tant en el consell de govern com en tots els càrrecs que ha ocupat des de la fundació de la UPF.

Pel que fa a l'actualitat de la política universitària, el rector informa que el Consell de Ministres va aprovar finalment el reial decret de regulació del grau i postgrau que fixa les directrius dels ensenyaments per tal d'adaptar-los a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). L'aprovació del reial decret s'ha endarrerit massa i obligarà a les universitats i a les Comunitats Autònomes, que tenen la competència de la programació universitària, a treballar contrarellotge per preparar les propostes d'ensenyaments plenament adaptats a l'EEES que han de començar el curs 2008-2009. En el marc d'aquest procés d'adaptació, el 12 de novembre passat va tenir lloc la reunió de la junta i del consell general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en què es va donar el tret de sortida al procés de programació per al curs vinent. Les vuit universitats representades a l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques) van presentar una proposta comuna prèviament consensuada, i les universitats privades també van presentar les seves demandes. El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va presentar un document en què es fixen les necessitats amb relació a la programació universitària del curs 2008-2009, que es concreten en augmentar en 250 places l'oferta de Magisteri, i en ampliar en 220 noves places l'actual oferta de places de Medicina per contribuir a donar resposta a les necessitats de professionals. D'acord amb l'augment acordat, s'encarrega a les universitats -UPF (60 places), Universitat de Girona (80 places) i Internacional de Catalunya (80 places)-que actualment no imparteixen aquest ensenyaments i que s'han ofert per impartir-lo que presentin les seves propostes. El CIC va encarregar formalment als rectors de la UPF i de la UAB que iniciïn les converses per tancar un acord per impartir conjuntament els estudis de Medicina aprofitant els recursos docents i d'investigació que ambdues universitats tenen a l'entorn de l'hospital del Mar. Finalment aquesta declaració de necessitats preveu que la Universitat de Lleida pugui programar un grau en Ciència i Salut Animal, de quatre anys de durada. Els estudiants que ho desitgin podran cursar el segon cicle d'aquests estudis a la UAB per aconseguir la titulació de Veterinària.

El rector informa que les universitats de major grandària haguessin preferit que cap universitat programés cap ensenyament. Finalment, excepte la UB i la UPC, totes les universitats públiques han presentat propostes de programació. Pel que fa a la UPF, la proposta presentada va ser de sis titulacions de grau - Biologia Humana, Comunicació Audiovisual, Humanitats, Medicina, Publicitat i Relacions Públiques, i Traducció i Interpretació-, demanda que el rector justifica per raons d'oportunitat política (vegeu l'apartat de Principals acord) i perquè creu que la proposta presentada segueix les condicions que el Comissionat per a Universitats i Recerca havia posat a les universitats per elaborar la seva programació d'ensenyament adaptats a l'EEES: que no fossin estudis d'enginyeria, ni titulacions que passessin de tres a quatre anys de durada ( per exemple, les diplomatures), ni tampoc estudis de segon cicle reconvertits (com ara, Periodisme o Lingüística). En canvi, sí que calia apostar per aquells ensenyament que estaven dins del Pla pilot d'adaptació a l'EEES. Vist el resultat final, el rector agraeix la generositat i la comprensió dels responsables i de tot el professorat dels centres i estudis implicats en aquest llarg i costós procés d'adaptació a Europa, tant pel que fa als que programaran algun ensenyament en aquesta primera fase com a aquells que no ho faran, o que bé havien anunciat que ho farien.

En un altre ordre de coses, el rector informa que els treballs d'elaboració del Llibre blanc de les universitats, encarregat per l'ACUP, continuen a bon ritme i que està previst presentar-lo en els propers mesos. El moment triat per fer aquest treball és força oportú, atès el marc de transformacions -l'adaptació a Bolonya, la possible reforma de la LUC- que estan vivint les universitats en els darrers anys.

A continuació, el rector informa de dues activitats d'interès general. La primera és la celebració de la tercera edició d'UPFeina, la fira d'ocupació que organitza la Universitat, una iniciativa que s'ha consolidat plenament i que tindrà lloc el proper 21 de novembre al campus de la Ciutadella. Pel que fa la segona, l'Acte de Graduació, se celebrarà el dissabte 15 de desembre al pati de Roger de Llúria. Finalment el rector informa que ja es disposa dels resultats del procés d'avaluació de la docència del primer curs dels màsters oficials, i que ja s'han fet les primeres reunions de treball a l'edifici La Nau del Campus de la Comunicació, i que s'està enllestint el calendari dels trasllats allí dels primers grups de recerca vinculats a l'Institut Universitari de l'Audiovisual.

Seguidament el gerent presenta un informe sobre l'actuació en l'àmbit de l'organització i els recursos humans entre els anys 2005 i 2007, i una previsió pel 2008. D'aquest període destaca els trets principals de la política seguida, que són: aplicar una política de qualificació de la plantilla del PAS -formada actualment per 616 persones-, fomentar la mobilitat i la promoció, i reduir la interinitat del col·lectiu.

El gerent també va presentar la liquidació del pressupost de la UPF del 2006 i dels comptes generals i anuals, auditats.

2. Principals acords

 • Aprovació de la programació d'ensenyaments de grau per al curs 2008-2009.

Un total de sis titulacions de grau és la proposta que la UPF va presentar al si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), sol·licitud que va rebre el suport del Consell de Govern i que examinarà properament el Consell Social. Els ensenyaments de grau que es començaran a impartir el curs 2008-2009, seguint les directrius de l'EEES són: Biologia Humana (60 places), Comunicació Audiovisual (80 places), Humanitats (170 places), Medicina (60 places), Publicitat i Relacions Públiques (80 places) i Traducció i Interpretació (150 places).

En el debat sobre l'aprovació d'aquest punt de l'ordre del dia, el rector informa que la UPF ha presentat aquesta proposta per raons d'oportunitat política i que alguna de les decisions, com ara no programar cap ensenyament de ciències socials (Dret, ADE, Ciències Polítiques...), són fruit de l'actual conjuntura universitària, atès que cap altra universitat pública els ha inclòs en les seves sol·licituds de programació. Tampoc cap universitat ha proposat cap ensenyament que passi dels actuals tres anys al grau de quatre, perquè encara hi ha incertesa sobre aquests ensenyaments.

Pel que fa als sis ensenyaments de grau proposats per la UPF, el rector informa que la tria de cadascun d'ells obeeix a raons diferents: Medicina, és un encàrrec de la Generalitat; Biologia Humana, és un ensenyament complementari de Medicina i gran part dels continguts d'ambdós primers cicles són comuns; Humanitats, queda així separada del debat sobre la discussió del futur mapa dels ensenyaments de lletres (filologies, història, geografia, etc.) que es produirà el curs vinent; Traducció Interpretació, atès que la UAB va anunciar des del primer dia que la proposaria; Publicitat i Relacions Públiques, perquè des del primer curs es va adaptar al model de l'EEES; i, finalment, Comunicació Audiovisual, que ha demanat de començar el grau des del proper curs.

A partir d'ara, els passos que cal seguir són l'adaptació dels plans d'estudi d'aquestes sis titulacions a les directrius dels reials decrets aprovats recentment pel Consell de Ministres, i la seva aprovació per part del Consell de Govern abans de finals de gener, atès que cal presentar els plans d'estudi al Comissionat per a Universitats i Recerca el mes de febrer i posteriorment al MEC.

 • Aprovació de la creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent i de reordenació de les Unitats de Suport a la Innovació Docent.

El Consell de Govern va aprovar la creació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID). Transcorregut cinc anys des de la creació del Programa per la Qualitat Educativa (PQE), aquest es transforma en un nou centre, el CQUID, per impulsar la renovació pedagògica i promocionar la millora dels processos de docència-aprenentatge, i per assegurar la màxima qualitat educativa de la UPF.

El nou centre, que s'adscriu al vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica i al front del qual hi haurà un director, desenvoluparà diverses funcions, com ara promocionar, impulsar i recolzar les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre el professorat per a la millora dels models educatius; garantir l'organització i el desenvolupament d'un pla de la formació pedagògica del professorat, tant per als casos de formació inicial com actuacions de formació continuada; fer el seguiment, juntament amb els equips directius dels centres, de la implementació dels aspectes pedagògics i docents de la posada en marxa de l'EEES; o donar suport al Pla d'Acció pel Multilingüisme en l'àmbit docent.

El CQUID també comptarà amb un Consell Acadèmic, format pel vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica, que el presideix, la vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals; el vicerector de Professorat; la vicerectora de Promoció Lingüística; el director del CQUID; i cinc professors nomenats pel rector a proposta del president del Consell Acadèmic.

La creació del CQUID va acompanyada de la transformació de les actuals USID en Unitats de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID) com a estructures de suport per a la innovació docent i la qualitat educativa dels centres de la Universitat, que col·laboraran i actuaran coordinadament amb el CQUID. .

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica per a la superació i el reconeixement d'idiomes de la UPF.
 • Aprovació de la normativa per al reconeixement d'activitats socioacadèmiques com a crèdits de lliure elecció.
 • Aprovació de la modificació de les normes de reconeixement o equiparació d'assignatures dels programes d'intercanvi i Erasmus.
 • Aprovació de la normativa acadèmica de l'ESCI.
 • Aprovació de la modificació de les normes acadèmiques dels Màsters Oficials.
 • Aprovació de les normatives d'accés a diversos programes de doctorat.
 • Aprovació de l'assignació de retribucions addicionals per mèrits de docència i de gestió (convocatòria extraordinària del 2005 i ordinària del 2006).
 • Aprovació de la modificació de la regulació del Fons d'Acció Social (FAS) del Personal d'Administració i Serveis.
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública del personal laboral de set places del Grup I i d'una plaça del Grup III.
 • Aprovar la participació de la UPF en el Programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell corresponent al 2007.
 • Designar els professors Josep Fargas, Guilhem Naro, Ángel Javier Gil, Humberto Llavador i Jesús Bisbal, com a membres de la Comissió de Convalidacions.
 • Aprovar l'autorització de la signatura d'un conveni per a endegar les actuacions necessàries per a l'adscripció de l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques com a institut de recerca adscrit de caràcter interuniversitari (UPF-UB-UAB).
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.