1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern: el vicerector de Política Científica, professor José García Montalvo, i els degans i directors, de centre i de departament, que han estat elegits en les eleccions celebrades fa pocs dies: Joaquim Gea (Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida); David Sancho (Facultat de Ciències Polítiques i Socials); Xavier Ruiz Collantes (Facultat de Comunicació); Enric Peig (Escola Superior Politècnica); Alexandre Alsina (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge), i Teresa Garcia-Milà (Departament d'Economia i Empresa).

Seguidament informa que el món universitari està pendent de conèixer els noms dels pròxims responsables dels Govern central en matèria d'universitats i de recerca, que s'haurien de fer públics la setmana vinent.

En la darrera Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) es va informar de la voluntat de la Generalitat de consorciar serveis universitaris, seguint l'exemple del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), que fa temps que funciona satisfactòriament. Un futur servei consorciat, segons el Pla que es troba en fase d'elaboració, podria ser el de serveis TIC, amb l'objectiu d'augmentar-ne l'eficiència, per exemple, mitjançant la instal·lació de servidors en el "núvol", o fent compres o licitacions conjuntes. 
Seguidament el rector informa sobre els canvis en el Programa Serra Húnter que la secretaria d'Universitats està preparant, ja que s'ha vist que no s'ha fet servir adequadament per incentivar la contractació de professorat per la via laboral. Segons l'esborrany del document que ha elaborat la Comissió de Personal Acadèmic del CIC, el nou programa preveu garantir una contractació de PDI més oberta al món. Les comissions avaluadores serien designades conjuntament entre cada universitat i la Direcció General d'Universitats i els professors seleccionats tindrien una retribució addicional, aprovada pel Consell Social, que complementaria la de professor agregat i la de catedràtic contractat. D'altra banda, es posaran restriccions al nombre de places a convocar, lligat a les jubilacions. El programa està pendent de ser aprovat i encara s'ha de discutir amb els representants dels professorat. En aquest sentit, la UPF dóna suport a l'esperit del programa si és per atraure talent d'arreu del món. La secretaria d'Universitats també estan preparant un programa conjunt per regular la jubilació anticipada del professorat de les universitats catalanes, el que es coneix com a plans d'emeritatge, i que algunes universitats, inclosa la UPF, estan aplicant des de fa anys.

En relació amb les mesures en l'àmbit de la funció pública que el Govern està estudiant per incorporar-les al pressupost del 2012, que ha de presentar al Parlament la setmana vinent, el rector informa que es desconeix l'abast de la reducció de la subvenció ordinària a les universitats. Recorda que en el 2011 la retallada va ser del 15% i que per al 2012 podria ser que és mantingués o que baixés un o dos punt percentuals. Tot sembla indicar que les noves mesures restrictives no afectarien el PDI universitari i que pel que fa al PAS, els salaris no es veurien afectats, però sí algunes condicions de treball. En qualsevol cas, el rector emfatitza que el pagament de la nòmina de desembre i de la paga extraordinària de Nadal al personal de la UPF no està en qüestió i que es pagarà amb puntualitat.

Pel que fa a les notícies d'àmbit intern, el rector informa sobre el bon ritme dels enderrocs dels antics pavellons militars del carrer Wellington, al campus de la Ciutadella. El projecte arquitectònic preveu la construcció de dos nous edificis. El primer, d'uns 9.000 metres quadrats, es destinarà a espais previstos en el desplegament del Parc de Recerca en Ciències socials i Humanitats. L'edifici veí, d'entre 8.000 i 9.000 metres quadrats, acollirà les instal·lacions de la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l'Alzheimer. Ambdues construccions podrien enllestir-se en dos anys i mig. 

S'han conegut més bones notícies en l'àmbit de la recerca. Els professors Jordi Galí (Economia i Empresa) i Núria López Bigas (Ciències Experimentals i de la Salut) han rebut els premis Nacionals de Recerca i al Talent Jove 2011, respectivament. A més, els professors Gustavo Deco (DTIC) i Ricard Solé (CEXS) han obtingut sengles Advanced Grant de l'European Research Council.

Finalment el rector informa de la celebració, abans que acabi l'any, de dos importants actes: l'Acte Acadèmic de Graduació de la promoció 2011 de la UPF, les quatre sessions del qual tindran lloc el dissabte 17 de desembre al pati de l'edifici Roger de Llúria, i l'acte de celebració de les festes de Nadal, que se celebrarà el dijous 22 de desembre, a l'auditori del campus de la Ciutadella. 

Seguidament el vicerector de Recerca, professor Àngel Lozano, presenta un informe sobre els resultat de la recerca de la UPF. Com a primer indicador rellevant destaca que del total de 140 ajuts advanced i starting grants de l'European Research Council concedits a Espanya, la UPF en té 11, i si sumem els del Grup UPF (CREI i CRG) la xifra puja a 24. En nombres absoluts, la institució espanyola amb més ERC grants és el CSIC, en té 21, però és 7,1 vegades més gran que la UPF. Amb 11 grants, la UPF se situa en la 18ª posició europea, empatada amb la London School of Economics (11 grants), i és molt a prop d'entrar en el Top 15 de les universitats europees que, com a mínim, tenen 14 grants. 

Un altre bon indicador és el finançament obtingut en 7è Programa Marc d'R+D de la Unió Europea. Amb 42 milions d'euros, la UPF té un nivell de finançament europeu comparable a la més activa, la UPM (34 M€ a març 2011), que és 4,1 vegades més gran. A més, el nivell de finançament europeu del grup UPF (86,4 M€) està en l'ordre de la magnitud del CSIC (95 M€ a març 2011), que és 5,2 vegades més gran. Com a conclusió i a la vista d'aquests magnífics indicadors, es pot apreciar la bona salut de la recerca a la Universitat, deguda a la contribució de tot el PDI i a una eficient política en aquest àmbit.

2. Principals acords

 • Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a William Labov

El Consell de Govern va aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa al professor William Labov. En l'informe presentat en el Consell de Govern, els membres de la comissió -formada pels professors Emma Rodero Antón (presidenta), Leo Wanner, Raquel Casesnovas Ferrer, Josep M. Castellà Lidon i Jenny Brumme - que han valorat els mèrits del candidat, consideren que la proposta, presentada conjuntament pel Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, la Facultat de Traducció i Interpretació i l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, de concedir-li el doctorat honoris causa, està més que justificada. A William Labov, professor del Departament de Lingüística de la Universitat de Pennsilvània, se li concedeix la màxima distinció acadèmica de la Universitat per la seva brillant trajectòria docent i investigadora, la qual el converteix en un dels principals noms de referència en el camp de la lingüística, tenint el mèrit de ser considerat el fundador de la sociolingüística variacionista o quantitativa.

 • Aprovació de lliurament de la Medalla de la UPF

En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra als professors Antoni Bosch Domènech, director del Departament d'Economia i Empresa (2010-2011); Josep M. Casasús Guri, degà de la Facultat de Comunicació (2008-2011); Teresa García-Milà Lloveras, vicerectora de Política Científica (2009-2011); Jordi Guiu Payà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (2003-2011); Jordi Pérez Sánchez, degà de la Facultat de Ciències de la salut i de la Vida (1999-2011), i Enric Vallduví Botet, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2005-2011).

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2012 i de les bases d'execució

El Consell de Govern va aprovar el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2012 a presentar davant el Consell Social, per un import de 122 milions d'euros, així com també les bases per a la seva execució. La previsió del tancament del pressupost del 2011 indica un resultat equilibrat, sense dèficit ni superàvit, fet que permetrà obtenir un complement addicional de la Generalitat. Cal destacar que la bona gestió pressupostària ha permès retornar 2,6 milions d'euros de crèdits concedits. Els 122 milions d'euros de l'avantprojecte de pressupost per al 2012 suposa una reducció de 8 milions respecte el pressupost de l'any anterior -que va ser de 130 milions. Es tracta d'un pressupost auster i ajustat, elaborat malgrat la important incerteses que representa no conèixer quina serà la subvenció ordinària de la Generalitat -el pressupost preveu una reducció de 0,8 milions d'euros (l'1,4%) de la subvenció-, ni dels ingressos per matrícula.

 • Aprovació de la normativa d'aplicació als procediments electorals amb votació electrònica.

La UPF ha inclòs en el Pla d'Administració Electrònica el projecte de votació electrònica en els processos d'elecció dels òrgans de govern o altres representacions que es regeixen per sufragi universal, lliure, directe i secret. Es farà un procés pilot amb valor jurídic en les eleccions al Claustre el pròxim trimestre per posar a prova aquests mecanismes de vot electrònic. El procés afectarà, aproximadament, una quarta part de la comunitat universitària i a més d'un campus.

3. Altres acords

 • Aprovació de la programació del màster universitari en Polítiques Públiques (Erasmus Mundus MAPP) per al curs 2012-2013.
 • Aprovació de la verificació dels màsters universitaris (curs 2012-2013) en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (UPF/UAB/UB); en Gestió de Continguts Digitals (UB/UPF); en Seguretat Internacional (IBEI); en Advocacia (IDEC-EES), i en Polítiques Públiques (Erasmus Mundus MAPP) (UPF, UB, UAB, Central European University de Budapest i Erasmus University Rotterdam).
 • Aprovació de la modificació de programes dels màsters universitaris en Banca i Finances (DEC-EES); en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa (IDEC-EES); en Economia de la Salut i del Medicament (DEC-EES); en Lingüística Forense (IDEC-EES); en Polítiques Públiques i Socials (IDEC-EES); en Ciències Empresarials / Science in Management (IDEC-EES), i en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes (UV/UPF).
 • Aprovació de la verificació dels programes de doctorat per al curs 2012-2013: Biomedicina; Comunicació; Història; Traducció i Ciències del Llenguatge; Humanitats; Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Dret; Ciències Polítiques i Socials, i Economia, Finances i Empresa.
 • Aprovació del programa de beques pròpies "Passaport al món amb la UPF", dotat amb 20 beques de 1.000 euros per fomentar la mobilitat amb la regió d'Àsia Pacífic.
 • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2012.
 • Aprovació de la creació de l'empresa VOCTRO LABS S.L., que té per objecte l'enginyeria, investigació, fabricació, disseny, desenvolupament, aplicació, consultoria, formació, assistència tècnica i proveïment de productes i serveis en relació a tecnologies relacionades amb el camp en relació amb tecnologies audiovisuals, incloent però no limitat a l'anàlisi, processament i síntesi d'àudio i de veu.
 • Aprovació de la constitució de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC).
 • Designar els professors Jenny Brumme, catedràtica d'universitat de Traducció i Interpretació i Xavier Freixas Dargallo, catedràtic d'universitat d'Economia Financera i Comptabilitat com a vocals de la Comissió de Professorat, en substitució dels professors Alexandre Alsina Keith i José García Montalvo.
 • Designar el professor David Dancho Royo, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i el professor Xavier Binefa Valls, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions com a vocals de la Comissió de Qualitat, en substitució dels professors Jordi Pérez Pérez i Enric Vallduví Botet.
 • Designar el professor José García Montalvo, vicerector de Política Científica, com a vocal dels Patronats de la Fundació Barcelona Media, de la Fundació Parc de Recerca Biomèdica i de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa, així com a vocal del Consell Rector i de la Comissió Executiva del Consorci Parc de Recerca Biomèdica, en substitució de la professora M. Teresa García-Milà Lloveras.
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.