1. Informe del rector

El rector explica en el seu informe en quin estat es troba el Claustre extraordinari que, el passat 21 de novembre, havia de debatre la reforma dels estatuts i que va ser ajornat pel nombre d'esmenes que es van presentar.

El gruix central de les esmenes gira al voltant de la proposta de la ponència redactora d'organitzar la UPF al voltant de centres i de no usar el concepte de departament. Com que les esmenes qüestionen la legalitat d'aquesta organització, la Mesa del Claustre va demanar al rector que es sol·licitessin informes jurídics per aclarir aquesta qüestió. La Universitat ja disposa de dos informes interns, elaborats per la Secretaria General i pel Servei d'Assessoria Jurídica i està a l'espera de rebre un informe extern. En el moment en què es disposi d'aquests documents, s'iniciarà el període de treball per celebrar un Claustre de manera que sigui factible.

El rector compta amb la col·laboració de tota la comunitat universitària tant per poder celebrar aquest Claustre extraordinari com per poder-lo fer amb una durada de temps raonable. Finalment, apunta que la reforma dels Estatuts no pot ser, ni és, la qüestió més urgent que li ocorre a una institució com la UPF i remarca que hi ha temps i és prioritari fer les coses de la millor manera possible per a tots, en un marc de consens i satisfacció general sobre quin és el model d'organització que necessita la Universitat.

Per acabar, recorda que la celebració de l'acte de Nadal, un acte festiu amb agraïments i condecoracions al personal de la casa i actuacions dels estudiants, tindrà lloc el proper dimecres 21 de desembre i convida els assistents a participar-hi.

2. Principals acords

 • Aprovació de l'avantprojecte de pressupost de l'exercici 2017 i de les bases d'execució

El Consell de Govern ha aprovat l'avantprojecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2017, així com les bases d'execució, presentats pel gerent. L'aprovació del pressupost correspon al Consell Social i està previst que es produeixi el dia 20 d'aquest mes de desembre.

Abans d'entrar en el detall del pressupost per al 2017, el gerent, Jaume Badia, ha informat de la previsió de tancament del pressupost del 2016, assenyalant que, gràcies a l'esforç institucional i de tota la comunitat, la Universitat tancarà l'exercici del 2016 també en equilibri pressupostari, com ha passat els darrers anys.

Sobre l'exercici del 2016, el gerent ha cridat l'atenció sobre el fet que s'hagin pogut retornar 3,5 milions d'euros, corresponents a bestretes reintegrables, que ja no es podien ajornar més, sense haver hagut de recórrer a cap mesura extraordinària. Això ha estat possible gràcies a la millora constant dels ingressos obtinguts per projectes de recerca, però també pels majors ingressos derivats de les matrícules en estudis de grau i de màster. Així mateix, el gerent ha subratllat i agraït que la gestió duta a terme pel conjunt de les unitats de la casa, marcada pel rigor, la contenció i l'eficiència, ha permès un estalvi sensible en la despesa.

El projecte de pressupost aprovat per al 2017 és de 132,8 M€, import pràcticament idèntic al de l'any anterior. El gerent remarca que el pressupost s'ha realitzat amb l'objectiu de mantenir els compromisos institucionals, docents i de recerca de la Universitat i tenint presents les limitacions governamentals en matèria de personal. El pressupost s'ha elaborat seguint els mateixos criteris d'austeritat, contenció i racionalitat d'anys anteriors.

El gerent ha expressat la seva confiança que en futurs exercicis (si el context no torna a empitjorar) el pressupost de la UPF hauria de permetre una major disposició de recursos per a la despesa corrent i les activitats dissenyades per les unitats i serveis de la Universitat. Això serà possible perquè s'haurà superat el període més crític pel que fa a la devolució dels crèdits obtinguts del MINECO entre els anys 2000 i 2010 i la càrrega anual es reduirà. És per això que, segons l'equip econòmic de la Universitat, el pressupost del 2018 hauria de poder donar més marge a les iniciatives i actuacions de la Universitat.

Finalment, el gerent acaba la seva exposició fent un resum dels principals conceptes dels ingressos i les despeses del pressupost de 2017.

Pel que fa als ingressos, creixen els recursos propis procedents de programes con Study Abroad, de les matrícules de màster o dels cànons dels centres adscrits. Pel que fa als cànons dels projectes de recerca, la previsió és lleugerament menor perquè les institucions que promouen convocatòries competitives distribueixen de manera diferent els percentatges en les diverses anualitats.

Pel que fa a la despesa, el pressupost fa una previsió de retorn de bestretes reintegrables de més de 3M€, al que es preveu fer front amb la millora dels ingressos propis, com ha passat aquest any, sense haver d'adoptar mesures extraordinàries.

 • Concessió de la medalla de la UPF

La medalla s'atorga en agraïment a la tasca i especial dedicació a la Universitat des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic al professor Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret (2010-2016). Aquesta concessió de medalla per al curs 2016-2017 se suma a les ja aprovades al Consell de Govern del 6 de juliol del 2016, que es lliuraran en l'acte de Nadal.

3. Altres acords

 • Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2017. El pla, creat el 2011 amb l'objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments per a la millora de la formació de postgrau preveu una dotació de 107.400 euros, xifra que suposa un lleuger increment respecte el curs anterior perquè s'ha augmentat la llista de màsters que poden acollir-se a aquest proposta. El pla manté l'estructura de l'anterior i preveu dues dotacions diferents: la tradicional, en funció del nombre de matriculats a un màster, i una dotació addicional (introduïda l'any anterior) en funció del nombre d'estudiants internacionals (de fora de la UE) que s'hi matriculin.
 • Aprovació de la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2017-2018. Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la UPF més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs l'any acadèmic anterior. La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament pel segon curs acadèmic. El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.
 • Proposta de modificació de la programació universitària. Es demana la programació del Màster universitari en Cultures Globals Contemporànies / Master in Global Contemporary Cultures, del Departament d'Humanitats, per al curs 2017-18. En realitat, no es tracta d'un programa nou sinó d'una reverificació del Màster Universitari en Estudis Xinesos, també del Departament d'Humanitats, atès que hi ha un canvi de nom i de continguts d'aquest programa per fer-lo més general.
 • Proposta de verificació de nous programes: Grau en Ciències Urbanes/Urban Sciences (ESCI), Màster universitari Erasmus Mundus en Ètica i Integritat de l'Esport / Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity (coordinat per la Universitat de Swansea del Regne Unit) i del Màster Universitari en Política i Societat Europea (coordinat per la Universitat Karlova de Praga). Proposta de modificació de la memòriaverificada del Grau en Disseny (Elisava).
 • Aprovació del programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Enginyeria Informàtica de gestió i sistemes d'informació / Grau en Enginyeria-Electrònica Industrial i Automàtica del Tecnocampus.
 • Proposta de reconeixement dels següents grups de recerca de la UPF i incorporació de dos d'ells a dues unitats de recerca ja existents: Grup de Recerca d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME), del Departament d'Humanitats; Grup de Recerca en Nexes entre Ciència, Cultura, Política, Religió i Societat (NEXUS), del Departament d'Humanitats; Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia, del Departament de Comunicació, que s'incorpora també a la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital d'aquest departament; Grup de Recerca MEDIUM, del Departament de Comunicació; Grup de Recerca en Institucions i Actors Polítics, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que s'incorpora també a la Unitat de Recerca en Ciències Polítiques i Socials d'aquest departament.
 • Proposta de baixa dels grups de recerca següents: Grup de Recerca en Comportament Polític i Grup de Recerca en Política Comparada, ambdós del Departament de Ciències Polítiques i Socials.
 • Proposta al Consell Social de cinc expedients de despesa de caràcter pluriennal vinculats als serveis següents: Serveis professionals d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal; Servei de manteniment dels aparells elevadors als diferents edificis de la UPF; Servei de manteniment del sistema de control automatitzat de les instal·lacions dels diferents edificis de la UPF; Serveis de telecomunicacions corporatives per a la UPF i Servei de disseny, construcció, muntatge i desmuntatge de l'estand de la UPF al Saló de l'Ensenyament de Barcelona.
 • Designació d'Emilia Gomez, professora del DTIC, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.