1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda a la professora Victoria Cirlot Valenzuela, la nova directora de l'Institut Universitari de Cultura. També anuncia que la professora Fina Alemany Costa, en la seva qualitat de presidenta del Comitè d'Empresa del PDI, hi podrà assistir a partir d'ara com a convidada.

El rector explica la seva visita al Saló de l'Ensenyament, que enguany celebra el seu XXVè aniversari, i on alguns dels centres de secundària presents l'han convidat a fer sessions informatives. Això l'ha conduit a reflexionar sobre la relació que la Universitat manté amb els seus futurs estudiants, un tema important en termes de la salut democràtica a la Universitat.

El Saló de l'Ensenyament és l'indret on els estudiants de batxillerat s'informen, de manera immediata, sobre quins estudis cursar a la Universitat. Precisament, la UPF es va fundar amb la missió de respondre a aquesta qüestió: què estudiar i a on i, si bé amb el temps la Universitat ha estès la seva activitat a d'altres àmbits, aquest camp continua sent important. Aquesta primera elecció, que constitueix l'inici de la vida professional dels futurs estudiants, és una decisió que es pren en un context familiar i on, sovint, es té poca informació del que passa un cop iniciat aquest procés. Per al rector, la Universitat hauria de poder contribuir més i millor -tot i que de la manera més suau com sigui possible- en la vida acadèmica dels seus futurs estudiants. Per aquest motiu, el rector ha exposat a les autoritats assistents al Saló de l'Esnsenyament l'interès i compromís de la UPF en contribuir a millorar el procés de decisió dels seus futurs alumnes amb la possibilitat que els estudiants, un cop hagin iniciat els seus estudis universitaris a la UPF, encara tinguin opcions d'escollir itineraris i titulacions.

2. Principals acords

  • Convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent

Seguint la voluntat de la UPF, recollida a les Línies estratègiques 2013-15, de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació, qualitat i millora de la docència de les seves titulacions, s'aprova el PlaQUID 2014-15 dotat amb 76.000 euros. En aquesta edició el pla valorarà també aquells projectes que apostin per la Internacionalització, la Responsabilitat Social, el Multilingüisme o la Interdisciplinarietat, línies transversals i estratègiques per a la Universitat.

  • Aprovació del nou Reglament del Consell d'Estudiants de la UPF (CEUPF)

El reglament del CEUPF, òrgan de representació propi dels estudiants per garantir la seva coordinació i potenciar la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària, és fruit del consens dels diversos grups d'estudiants presents a la UPF. A partir d'aquest nou reglament, estarà integrat per quatre òrgans: una Coordinadora General, les Comissions del CEUPF que estableixi aquesta, l'Assemblea General Extraordinària i els Espais oberts de decisió estudiantil de les Facultats. A més, la Coordinadora General comptarà amb el suport d'un Secretariat Tècnic.

3. Altres acords

  • Modificació de la programació universitària. Es sol·licita l'eliminació de dos màsters IDEC-EES per un retrocés en la demanda: el Màster Universitari en Lideratge i Gestió de la Ciència i el Màster Universitari en Lingüística Forense, que s'intentaran reorientar per incloure'ls en l'oferta del 2015-16. Es sol·licita la inclusió del Màster Universitari en Finances Corporatives i Banca (IDEC-EES) en la programació del curs 2014-15 i es sol·licita el canvi de centre gestor en el Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs, ara gestionat per l'Escola  Superior Politècnica Tecnocampus (en procés d'adscripció a la UPF).
  • Proposta al Consell Social d'atorgament de la retribució addicional prevista a l'article 72 de la llei 1/2003 al personal docent i investigador de la UPF que dirigeix centres de recerca. L'import d'aquesta retribució serà el que s'acordi en el corresponent conveni que subscrigui la Universitat amb el centre de recerca, el qual haurà de compensar la universitat.
  • Proposta al Consell Social d'atorgament de complements addicionals per mèrits de recerca a professorat contractat.
  • Modificació de les Normes reguladores de l'exercici de drets de llicències, permisos i vacances del personal d'administració i serveis. Es tracta d'una modificació puntual que únicament modifica les actuals competències per atorgar permisos, de manera que els podran atorgar els cap de secció o assimilats  i el gerent resoldrà determinats permisos.
  • Proposta al Consell Social d'aprovació de tres expedients de despesa: la prestació del servei d'auditoria econòmica, una obligació legal; una ampliació del servei de neteja a l'edifici docent del Campus del Mar, que ha incrementat la seva superfície; i la renovació del contracte del servei de vigilància i auxiliars de control que finalitza l'agost del 2014, d'una durada de tres anys i que podrà ser revisable anualment.
  • Designació del prof. Antoni Bosch, vicerector d'Economia i Promoció, representant de la UPF al CREI, en substitució del prof. Massimo Motta.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.