1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que s'ha aprovat la Llei de la Ciència, que pretén ser una eina útil per a la política científica del país, però és una llei complicada i caldrà veure tots els seus efectes. L'altre text normatiu que es continua negociant, i que té poques possibilitats d'aprovar-se abans que acabi la present legislatura, és l'esborrany del reial decret de l'Estatut del Personal Docent i Investigador, normativa que substituirà el reial decret vigent des del 1985, que ha quedat molt antiquat respecte de les activitats que el PDI realitza a les universitats. Una altra notícia vinculada a l'àmbit del Ministeri de Ciència i Innovació és que ja s'ha publicat la primera convocatòria del subprograma de suport a Centres i Unitats d'excel·lència Severo Ochoa dins el Plan Nacional de I+D+i, la qual s'adreça a aquells organismes de recerca (departaments, centres, instituts, etc.), tant públics com privats, que destaquin per la seva excel·lència científica. La convocatòria preveu arribar a deu centres cada any i fins a un màxim de quatre convocatòries i els centres elegits rebran, durant cinc anys, un milió d'euros cada any. Aquests ajuts estan sobretot enfocats a aquells centres que disposin d'una massa crítica d'investigadors suficient i, per aquest motiu, en el cas de la UPF, preveuen presentar-se a la primera convocatòria la Barcelona GSE, el Centre de Regulació Genòmica i el Departament de Ciències Experimentals (CEXS). Cal veure si en pròximes convocatòries s'hi presentaran altres departaments.

El rector encara desconeix l'abast exacte de l'ajustament pressupostari que té previst fer la Generalitat en la subvenció a les universitats per al 2011, perquè el Govern encara no ha presentat el projecte de pressupost general, tot i que no pot es demorar molt més enllà de les pròximes eleccions municipals del 22 de maig. No hi ha canvis des del darrer Consell de Govern i per això s'estan aplicant les mesures econòmiques tal com s'han anat anunciant.

Pel que fa a les notícies d'àmbit intern, el rector informa que en el marc del desplegament operatiu del model de governança del Campus d'Excel·lència Internacional s'han constituït dos òrgans molt importants: l'agregació estratègica, formada per les institucions que van donar suport al projcte ICÀRIA, i el consell empresarial, que aplega alts càrrecs d'empreses vinculades als tres camps de coneixement de la Universitat. El tercer òrgan previst, el consell científic, es crearà aviat.

La UPF manté el novè lloc global i el vuitè dins de les universitats públiques, les mateixes posicions que ja ocupava l'any passat, en la nova edició del rànquing "50 carreras" del diari El Mundo. El rànquing avalua un total de quinze graus dels vint que imparteix la UPF, dels quals cinc obtenen la primera posició, un el segon lloc, tres ocupen la quarta posició i un el cinquè lloc. Això indica que el 66% de les titulacions avaluades es troben entre les cinc primeres del rànquing. Amb aquesta resultats globals, la UPF consolida la bona línia de resultats dels rànquings anteriors i es manté estable en les posicions capdavanteres.

Els pròxims dies tindran lloc diferents activitats rellevants: la Setmana dels Estudiants (16 - 20 de maig), la sessió ordinària del Claustre universitari (30 de maig) i la investidura de Joan Manuel Serrat com a doctor honoris causa (14 de juny). 

El vicerector de Qualitat i Projecció Institucional, professor Miquel Oliver, presenta el "Pla d'Actuacions 2011 - 2013", que recull un total de 25 estratègies que seran desplegades en unes accions concretes. Les estratègies definides s'agrupen en sis grans àmbits generals: Docència, Recerca i Transferència, Internacionalització, Governança i Economia, Persones i Gestió i Retiment de Comptes.

2. Principals acords

  • Aprovació de la programació i ordenació d'accessos d'estudiants des de titulacions no adaptades a Bolonya a graus

El Consell de Govern va aprovar el que es coneix com a "retitulacions", o sigui, l'accés d'aquells estudiants que ja estan en possessió d'una titulació universitària oficial no adaptada a l'EEES (diplomatura o enginyeria tècnica) a un grau que doni accés a la mateixa professió. L'oferta s'iniciarà el curs 2011 - 2012. Així, cursant entre 60 i 120 crèdits (entre un i dos anys de durada) es pot aconseguir el títol de grau. Les retitulacions aprovades van ser l'accés d'Arquitectura Tècnica al grau en Enginyeria d'Edificació (ELISAVA Escola Superior de Disseny); de la diplomatura en Ciències Empresarials al grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (EUM); de la diplomatura en Turisme al grau en Turisme i Gestió del Lleure (EUM); de la diplomatura en Ciències Empresarials al grau en Ciències Empresarials - Management, i de la diplomatura en Relacions Laborals al grau en Relacions Laborals.

  • Aprovació de criteris en política de professorat

En el marc de l'adopció de mesures d'estalvi i de contenció de la despesa i sense que impliqui una disminució en la qualitat de la docència i de la recerca, s'han aprovat sis mesures generals en matèria de política de professorat. 1) En el termini d'un any s'implantarà un nou model de dedicació docent del professorat que inclourà, a més de les classes presencials, altres activitats previstes en els nous plans d'estudis adaptats a l'EEES. 2) A partir del proper curs, els associats seran contractats trimestralment en funció de les hores de docència previstes en el trimestre acadèmic, amb la dedicació prevista en el Conveni Col·lectiu de les universitats públiques catalanes, i per un període de quatre mesos. 3) En els contractes d'associat pel curs 2011-2012 cal incloure dues mesures addicionals i de caràcter excepcional: a) Els associats que hagin estat contractats els curs 2010-2011 podran mantenir, com a màxim, el mateix tipus d'associat, i b) Els nous associats es contractaran en els tipus 1, 2 o 3. 4) La retribució dels associats és la referència per a la determinació de la retribució per activitats de docència a conferenciants i investigadors de convocatòries competitives o a càrrec de projectes. 5) El canvi en la contractació dels associats ha de ser compatible amb la regularització d'associats en situació inadequada pel fet de no tenir una altra activitat professional. 6) El mes de juliol s'aprovarà una planta de professorat que determini el nombre màxim de places permanents de cada departament en els propers quatre anys.

3. Altres acords 

  • Aprovació del reglament de catedràtic emèrits.
  • Aprovació del procediment de canvi d'adscripció d'àrea de coneixement del professorat funcionari o laboral.
  • Aprovació de la modificació de la Normativa dels delegats d'estudiants de les titulacions de grau de la UPF.
  • Aprovació de la modificació dels reglaments dels departaments de Traducció i Ciències del Llenguatge i de Ciències Polítiques i Socials, i de l'Institut Universitari de Recerca en Lingüística Aplicada.
  • Aprovació del reglament de règim intern d'Elisava. Escola Superior de Disseny.
  • Ratificació dels Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
  • Designació dels estudiants Laia de Bolós Ramon i Núria Ramis Masachs com a vocals de la Comissió d'Estudiants, en representació de la Facultat de Traducció i Interpretació i de la Facultat d'Humanitats, respectivament.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.