1. Informe del rector

El rector enceta el seu informe avançant els bons resultats de la UPF en un informe sobre indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes que presentarà properament l'ACUP. El rector avança que l'informe del 2014 reprodueix el mateix esquema que el d'anys anteriors, tot i que amb resultats lleugerament més baixos per a totes les universitats ja que treballa amb dades de l'any 2012, un dels anys amb més retallades al sistema. Amb tot, l'informe torna a posar de manifest el valor diferencial de la UPF.

Seguidament, el rector avança les dues qüestions que centraran el darrer Consell de Govern de l'any: el projecte de pressupost del 2015 i la creació de les unitats de coordinació acadèmica.

2. Principals acords

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2015 i de les bases d'execució

El Consell de Govern ha aprovat el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2015, així com les bases d'execució, en base a l'avantprojecte presentat pel gerent. Es tracta d'un pressupost molt similar al de l'any anterior i igualment elaborat sota criteris d'austeritat, contenció i racionalitat. L'aprovació del pressupost correspon al Consell Social.

Abans d'entrar en el detall del pressupost per al 2015, el gerent Jaume Badia informa de la previsió de liquidació del pressupost del 2014. Així, assenyala que la Universitat tancarà l'exercici del 2014 equilibradament, entre altres raons, perquè s'han notat els efectes positius de les aportacions dels centres adscrits (especialment de l'IDEC però també del Tecnocampus); per la millora en el finançament variable (sobretot gràcies a una millor posició en els indicadors relacionats amb la recerca); per la millora en elements vinculats a la docència (especialment en els ingressos per matrícula ja que, a diferència del que ha passat en d'altres universitats, s'han cobert totes les places ofertades) i, finalment, gràcies a una certa recuperació del ritme d'ingressos finalistes vinculats a convocatòries competitives de recerca (tant a nivell espanyol com europeu). El gerent també assenyala que el 2014 s'hauran retornat 1,5 M€ de crèdits pendents.

El projecte de pressupost aprovat -de 124,2 M€- representa 5,4 M€ més que el de l'any anterior. Aquest augment és degut a elements sobre els quals la Universitat no pot incidir. En primer lloc, l'increment es preveu, essencialment, per l'augment de les previsions d'ingressos finalistes (especialment per la recerca, aposta estratègica de la universitat) i, en segon lloc, pels increments en les partides de personal (per fer front al creixement vegetatiu; per la previsió de la recuperació de la paga extraordinària per al 2015 que ha anunciat la Generalitat; i per la previsió que, a partir del gener del 2015, les retribucions de PDI subjectes a l'Article 83 de la LOU (activitats docents en centres adscrits) passin per la Universitat.

Finalment, el pressupost del 2015 s'emmarca en la línia encetada els darrers d'anys de retornar, en la mesura del possible, els crèdits pendents de la Universitat i, en aquest sentit, preveu retornar bestretes per valor d'1M€.

 • Creació de les unitats de coordinació acadèmica

La UPF vol avançar en la simplificació organitzativa i, amb aquest objectiu, crea vuit unitats de coordinació acadèmica (UCA) per a la coordinació dels centres i departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF. Cada UCA es correspon amb un dels vuit àmbits acadèmics de la Universitat: Ciències de la salut i de la vida, Ciències polítiques i socials, Dret, Economia i empresa, Humanitats, Comunicació, Enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions, Traducció i ciències del llenguatge.

La constitució de les UCA agilitza i simplifica l'adopció de decisions; afavoreix la fluïdesa de la comunicació entre la direcció general de la UPF i els diversos àmbits; facilita la comunicació i visibilitat de la tasca de la Universitat amb els actors externs; evita solapaments funcionals i obre la porta a la reassignació de tasques d'acord amb les noves demandes de l'entorn i les prioritats estratègiques de la UPF per als propers anys.

3. Altres acords

 • Concessió de la medalla de la UPF als professors Francisco Javier Ruiz Collantes, Antoni Luna, Miguel Rodrigo, Maria Estela Ocampo i Mercè Lorente en agraïment a la seva tasca i especial dedicació a la Universitat. Les medalles es lliuraran en l'acte de Nadal que tindrà lloc dimecres 17 de desembre, a les 13.00 hores, a l'auditori del campus de la Ciutadella.
 • Creació de la Comissió interna de revisió ètica de projectes de la UPF (CIREP-UPF). Entre d'altres funcions, la comissió aconsellarà als investigadors sobre els procediments a seguir en relació amb els aspectes ètics dels projectes de recerca; exercirà la coordinació institucional de la UPF amb el CEIC del Parc de Salut Mar i, en darrera instància, contribuirà a la millora dels estàndards ètics en les activitats i pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers humans de la comunitat UPF.
 • Aprovació de la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials del curs 2014-2015.
 • Aprovació de la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials del curs 2015-2016.
 • Aprovació de les memòries dels següents graus i màsters universitaris per a la seva verificació: Grau en Fisioteràpia, Grau en Global Studies, Màster en Wireless Communications, Màster en Govern i Gestió Pública a Amèrica Llatina; Màster en Anàlisi Econòmica Especialitzada i Màster en European and Global Law (aquest darrer, condicionat a que s'incorpori a la programació del  curs 2016-2017).
 • Creació de la Xarxa de centres de recerca i formació avançada en govern i polítiques públiques a Barcelona (BARCELONA.GOV). Es tracta d'una xarxa sense personalitat jurídica pròpia i fruit d'un acord entre l'Ajuntament de Barcelona, la UAB, l'IBEI i la UPF (a través del seu Departament de Ciències Polítiques i Socials).
 • Proposta al Consell Social d'aprovació d'un expedient de despesa de caràcter plurianual relatiu al contracte de serveis professionals d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal.
 • Designació dels professors Mariano Torcal i Antonio José Francisco Monegal com a vocals de la Comissió de Professorat, en substitució dels professors Jacint Jordana i Carlos Reyero, respectivament.
 • Designació del director del Departament d'Humanitats, el professor Emilio Suarez, com a vocal de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, en substitució del professor Miguel Rodrigo.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.