Per resolució del rector de 23 de febrer del 2022 es crea el Consell Assessor de UPF Coneixement, com a òrgan d’assessorament i impuls de la transferència del coneixement del personal docent i investigador de la UPF a diferents mitjans, tot incrementant i estimulant la seva activitat de divulgació i creació de publicacions, d’acord amb la missió de transferència del coneixement de la Universitat cap a la societat.