Norma de creació

Creada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de  9 de juliol del 2008, modificat per acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016.

  • La Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics és l'òrgan competent per analitzar els criteris de reconeixement de crèdits;
  • Establir taules d'equivalències, principalment entre ensenyaments de la mateixa Universitat;
  • Informar preceptivament, amb caràcter no vinculant, dels recursos interposats en aquesta matèria (reconeixement de crèdits)

En matèria de formació transversal de lliure elecció:

  • Assegurar l'acompliment de la normativa;
  • Aprovar els criteris que els centres proposin pel que fa a les incompatibilitats d'assignatures;
  • Resoldre qualsevol altre qüestió referent a la formació transversal de lliure elecció.