Norma de creació

Acord de la Junta de Govern de 2 de desembre de 1999 modificat per acord de Consell de Govern de 13 de juliol del 2022

 

Funcions

  • Estudiar i proposar les actuacions principals en l'àmbit de la gestió dels documents i dels arxius administratius de la Universitat.
  • Informar, si escau, les propostes de normatives que desenvolupin el reglament present, a proposta del secretari general de la Universitat.
  • Informar les propostes de tractament integrat dels documents i d'implementació de programes especials.
  • Informar, d'acord amb la legislació vigent i amb els criteris que la mateixa Comissió aprovi, les propostes de regles de conservació i d'eliminació dels documents, atès el seu valor administratiu, legal, fiscal i testimonial de les activitats de la Universitat.
  • Proposar, d'acord amb la normativa general d'accés a la documentació pública, els terminis de consulta d'algunes sèries documentals i els graus de confidencialitat per a certs documents.
  • Estudiar les propostes de protecció dels documents essencials i confidencials de la Universitat, per adoptar les mesures de conservació i de gestió més adients.