Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000.

Finalitat: gestió de les consultes dels usuaris a través de vídeoconferència. Les dades personals es conservaran durant el període necessari per resoldre la consulta i per determinar les possibles responsabilitats derivades. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.

Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic establerta en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits previstos per la llei.

Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a http://www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).